Положення
про куратора академічної групи
Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради
"Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж"

 

І. Загальна характеристика діяльності куратора

Інститут кураторів являє собою управлінську ланку, яка взаємодіє з іншими у системі позааудиторної виховної роботи і забезпечує її організацію на рівні студентської академічної групи, результатом діяльності якої є набуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування у неї ціннісних орієнтацій, а також розвиток індивідуальних якостей особистості.

Куратор призначається наказом директора коледжу на підставі подання заступника директора з навчально-виховної роботи з урахуванням побажань студентів для роботи з академічними групами І - IV курсів.

На посаду куратора групи призначається досвідчений педагог. Термін перебування на посаді куратора - один навчальний рік. Обов'язковими умовами призначення на посаду куратора є: викладання одного з лекційних курсів чи проведення семінарсько - практичних занять в академічній групі; особиста згода викладача на здійснення кураторської діяльності. Куратор працює із конкретною академічною групою протягом 3 - 4-х років.

Діяльність куратора академічної групи здійснюється на підставі Положення про КВНЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж", Концепції виховної роботи, даного Положення з урахуванням особливостей і традицій педагогічного коледжу. Зміст його діяльності визначається такими державними документами: Законом України "Про освіту", Державною національною програмою "Освіта" (Україна XXI сторіччя), "Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти", відповідними інструктивно - методичними документами Міністерства освіти і науки України, а також такими, що розроблені у педагогічному коледжі. Згідно зі своїм соціальним статусом та функціональними обов'язками куратор академічної групи у своїй діяльності реалізує конкретні управлінські функції.

Документація, яку веде куратор, визначається відповідно до основних нормативних документів щодо організації навчально - виховної роботи вищих закладів освіти, а також із урахуванням вимог адміністрації педагогічного коледжу. Діяльність куратора академічної групи здійснюється на підставі плану виховної роботи, розробленого на навчальний семестр згідно із перспективним і річним плануванням коледжу. Адміністративно куратор академічної групи підпорядкований заступнику директора з виховної роботи. Організаційно - методична допомога надається куратору адміністрацією згідно з їх посадовими обов'язками та рівнем професійної компетентності. Відповідає за методичну підготовку та підвищення кваліфікації кураторів академічних груп стосовно здійснення виховної роботи голова циклової комісії кураторів академічних груп.

Методична підготовка куратора забезпечується різноманітними формами методичної роботи. Із метою одержання необхідної оперативної інформації та підвищення рівня професійної компетентності куратору потрібно брати участь у всіх формах методичної роботи, а також у виробничих нарадах. Проведення виробничих нарад адміністрацією коледжу з кураторами здійснюється регулярно (2 рази на семестр). Форми методичної роботи проводяться систематично раз на 2 місяці. Тематика занять визначається головою циклової комісії кураторів академічних груп згідно із запитами кураторів, їхніми побажаннями та на підставі діагностики рівня професійної майстерності.

II. Функції та зміст діяльності куратора

Куратор академічної групи здійснює свою діяльність відповідно до принципів виховання, визначених у Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепції громадянського виховання, а саме: гуманізації, демократизації, диференціації та індивідуалізації виховного процесу, створення умов для розвитку активності, самодіяльності та творчої ініціативи студентської молоді. Куратор здійснює свою діяльність спільно з органами студентського самоуправління, з урахуванням інтересів та соціальних запитів студентів. Функції кураторів академічних груп: аналітична, організаторська, комунікативна та соціалізації.

Аналітична функція передбачає планування та організацію виховної роботи із групою на основі вивчення та врахування куратором: міжособистісних стосунків у колективі, мотивації навчальної та позанавчальної діяльності, рівня інтелектуального розвитку, індивідуальних особливостей студентів, соціально - побутових умов життя, стану здоров'я та інших чинників.

Організаторська функція забезпечує надання необхідної допомоги органам студентського самоврядування, творчим групам в організації пізнавального дозвілля студентів, залученні їх до різноманітних видів діяльності з урахуванням інтересів та соціальних запитів студентів. Ця функція складає власну організаторську діяльність куратора чи спільну з органами студентського самоврядування у проведенні різноманітних форм виховної роботи.

Реалізація комунікативної функції передбачає здійснення необхідної корекційної роботи з окремими студентами та групою для створення позитивного мікроклімату, підвищення соціального статусу окремих членів колективу, забезпечення позитивних змін в міжособистісних стосунках. Отже, йдеться про створення соціально - психологічних умов для навчання та розвитку студентів. Куратор групи допомагає студентам в оволодінні ними необхідними комунікативними вміннями та навичками. Куратор групи є посередником у вирішенні спірних питань, конфліктних ситуацій, що виникають між адміністрацією, викладачами і студентами. Куратор спільно з органами студентського самоврядування захищає права студентів. Він вчасно інформує адміністрацію коледжу про пропозиції, прохання студентів, що стосуються соціально — побутових, навчально — виховних проблем, а також з метою удосконалення діяльності студентського самоврядування.

Функція соціалізації розуміється так: у гуманістично орієнтованій взаємодії "педагог - студент" куратор академічної групи допомагає вихованцю в особистісному розвитку, засвоєнні та прийнятті суспільних норм, цінностей, дотриманні засад духовно повноцінного життя. Він бере на себе місію помічника в оволодінні студентом різними соціальними ролями, використовуючи позааудиторну виховну роботу як "ситуації соціального досвіду поведінки". Але він і сам виступає суб'єктом соціалізації, тому що теж приймає і переробляє соціальний досвід, носієм якого є студентство. Тобто педагогічним засобом соціалізації є множинність стосунків, які виникають не тільки в навчальному процесі, айв організації виховної позааудиторної роботи.

Зміст діяльності куратора І курсу: ознайомлення з історією КВНЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж", його структурою, традиціями, особливостями діяльності, змістом позааудиторної роботи; ознайомлення з характером та особливостями навчальної праці у коледжі; ознайомлення із структурою, організацією та напрямками діяльності студентського самоврядування; інформування (разом із працівниками бібліотеки) про роботу цього підрозділу, порядок користування фондом, про методи самостійної роботи з літературою; організація самоврядування в групі та надання допомоги структурам в здійсненні організаційно - масової роботи; створеня організаційно - педагогічних умов для проходження студентами адаптаційного періоду (разом з іншими організаційними підрозділами); систематичне проведення разом із громадськими організаціями, творчими групами форм виховної позааудиторної роботи, спільна участь в заходах, що проводяться студентською радою; залучення студентів до позааудиторної роботи, суспільно - корисних видів діяльності, участі в роботі наукового товариства, клубів за інтересами, гуртків, спортивних секцій; проведення батьківських зборів для своєчасного інформування батьків про особливості адаптаційного періоду навчання студентів, систему навчально - виховного процесу у КВНЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж", успіхи та проблеми студентів; надання допомоги студентам разом із профспілковою організацією у вирішенні побутових проблем.

Зміст діяльності куратора II - III курсів: організація (спільно з органами студентського самоврядування) різноманітних форм виховної позааудиторної виховної роботи в групі; залучення студентів до різних видів діяльності, які проводяться органами студентського самоврядування, а також у гуртках, клубах за інтересами, спортивних секціях; систематичне проведення тематичних годин куратора згідно з планом роботи куратора академічної групи; участь у вечорах відпочинку, які проводяться в коледжі; робота по забезпеченню сприятливих умов організації навчально - виховної роботи студентів; надання необхідної допомоги керівникам та студентам під час організації та проведення педагогічної практики; координаційна робота з батьками для своєчасного інформування їх результати навчання студентів, а також успіхи та проблеми ( у разі необхідності); надання необхідної допомоги студентам у самостійній організації навчальної роботи; вивчення інтересів, запитів студентів (спільно з органами студентського самоврядування), а також міжособистісних стосунків в академічній групі.

Зміст діяльності куратора IV курсу: залучення студентів до науково - дослідної роботи; надання необхідної допомоги керівникам та студентам під час організації та проведення педагогічної практики; вивчення стану виховної роботи в академічній групі, рівня її розвитку за спеціальними параметрами (в порівнянні з даними, отриманими на початку І курсу); систематичне проведення тематичних годин куратора згідно з планом роботи куратора академічної групи; надання необхідної консультативної допомоги студентам, які навчаються за індивідуальним планом; залучення до профорієнтаційної та профконсультативної роботи зі студентами працівників соціальних служб, інспекторів та психологів міської служби зайнятості населення. Куратор групи має право:

 • бути присутнім на навчальних заняттях, захисті студентами групи курсових проектів;
 • виступати з пропозиціями про заохочення та стягнення студентів;
 • вносити пропозиції по вдосконаленню виховної роботи.

Куратор групи повинен:

 • всесторонньо і глибоко вивчати запити, нахили, побутові умови життя студентів;
 • виховувати свідоме ставлення до навчання, праці, дбайливе ставлення до матеріальних цінностей, свідому дисципліну;
 • формувати національну свідомість, демократичний світогляд, активну громадську позицію;
 • сприяти роботі органів студентського самоуправління;
 • сприяти участі студентів в олімпіадах, конкурсах, змаганнях тощо;
 • залучати студентів групи до занять в гуртках, клубах за інтересами, спортивних секціях, занять науково - дослідною та творчою діяльністю;
 • підтримувати постійний зв'язок із батьками, планувати й організовувати спільну виховну роботу;
 • вести встановлену документацію куратора академічної групи.

III. Критерії результативності виховної діяльності

Критерії результативності виховної діяльності куратора академічної групи: професійні знання, професійні вміння у здійсненні виховного процесу та управлінні системою позааудиторної виховної роботи в групі, а також у корекції міжособистісних стосунків в академічній групі. Професійні знання та вміння передбачають наявність знань:

 • теорії і методики національного виховання та організації позааудиторної виховної роботи;
 • специфіки здійснення виховного процесу у КВНЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж";
 • особливостей і змісту діяльності куратора академічної групи;
 • методики організації та проведення різноманітних форм позааудиторної роботи; діагностики і засобів вивчення особистості студента і навчальної групи;
 • специфіки і змісту діяльності органів студентського самоврядування, громадських організацій тощо.

Критеріями ефективності управління системою виховної роботи на рівні куратора академічної групи є:

 • стабільний режим роботи академічної групи, відсутність серйозних випадків порушень трудової та навчальної дисципліни студентами;
 • позитивна мотивація навчально - виховної діяльності студентів, що виявляється у навчально - пізнавальній, науково - дослідній, інших видах діяльності;
 • мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості кожного студента;
 • різноманітність здійснюваних форм виховної позааудиторної роботи, що забезпечують розвиток пізнавальної активності студентів при проведенні різноманітних форм виховної роботи;
 • діяльність студентського самоврядування в групі;
 • активність, згуртованість групи, суспільно - корисний характер діяльності групи;
 • участь групи у загальноколеджанських заходах;
 • сприятливі умови проходження адаптаційного періоду для студентів першого курсу;
 • оволодіння студентами досвідом соціальної поведінки.

Діяльність куратора може оцінюватися академічною групою. Аналізуючи ефективність роботи куратора за підсумками навчального року (семестру), адміністрація бере до уваги думку академічної групи чи органів студентського самоврядування.