Кафедра педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти як окремий структурний підрозділ Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» була утворена у 2018 році, оскільки заклад отримав ліцензію на підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.01.2018 № 90-л) і здійснив набір перших двох груп студентів.
      У листопаді 2018 року було отримано ліцензію на підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 № 2028-л).
      На сьогоднішній день кафедра здійснює висококваліфіковану професійну підготовку фахівців за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальностями 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта.
      З вересня 2018 року кафедру (перша назва – кафедра педагогіки і психології початкової освіти з методиками навчання) очолює Панченко Тетяна Леонідівна, кандидат психологічних наук, «Відмінник освіти України».
      Штат кафедри нараховує 6 науково-педагогічних працівників, з них 3 кандидати наук, один з яких має звання доцента, на постійній основі, та 3 кандидати наук, доценти, які працюють за сумісництвом (зовнішнім).
      У цілому освітній процес за спеціальностями забезпечують як науково-педагогічні працівники кафедри, так і досвідчені педагоги коледжу на засадах внутрішнього сумісництва. Серед педагогів коледжу, які залучені до реалізації відповідних освітніх програм, є 2 доктори наук зі званням професора, 4 кандидати наук (у тому числі один зі званням доцента), 10 викладачів вищої категорії, які мають педагогічне звання «викладач-методист».
      Науково-педагогічний персонал кафедри розпочав роботу над розробкою комплексної науково-дослідної теми «Підвищення якості професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів в умовах розбудови Нової української школи», першим вагомим результатом у цьому напрямі стала підготовка колективної монографії.
      Велика увага на кафедрі приділяється питанням формування готовності майбутніх фахівців до роботи в інклюзивному освітньому середовищі.
     Становленню професіоналізму майбутніх педагогів обох спеціальностей сприяє їхня діяльність у студентському науковому гуртку, що функціонує на кафедрі.

 

Нормативна база                                                                      Teacher icon2  Склад кафедри