Циклова комісія викладачів природничих дисциплін

«Педагоги не можуть успішно когось навчати, якщо в цей же час ретельно не вчаться самі», – під таким гаслом працює циклова комісія викладачів природничих дисциплін. Інноваційна діяльність – це один із напрямів педагогічного пошуку викладачів циклової комісії, які володіють методичною культурою, інтегрують традиційні та інтерактивні методи навчання, упроваджують сучасні інноваційні технології, проявляють гнучкість при використанні засобів наочності, уміють модифікувати свої професійні дії, розробляючи власну технологію, засновану на паритетності, багатосторонній комунікації, створенні педагогічного середовища, в якому студент самостійно здобуває, конструює знання та набуває загальних і професійних компетентностей, які необхідні майбутньому фахівцю освіти.

Склад циклової комісії

Литвин Ольга Петрівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Иллюстрация

Литвин Ольга Петрівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище (1971), Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1977)

Підвищення фахової кваліфікації:

стажування на кафедрі педагогіки, теорії і методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з 25.10.13 до 25.12.13 (довідка від 25.12.2013 № 1284);

курси у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», свідоцтво від 04.12.2015, серія 12 СПВ  №143462;

курси у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1421-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 02.09.2018;

курси у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Методисти коледжів, технікумів», свідоцтво від 20.10.2018, СП 35830447/2540-18;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0589-20;

курси в КНЗ КОР «КОІПОПК» за освітньою програмою «Інтегрований підхід у процесі реалізації завдань природничої освіти у початковій школі» (30 годин), свідоцтво від 20.05.2021, ПК №02139618/4011-21.

 Науково-методична діяльність

 2013 рік

Литвин О. П. Практикум з методики навчання природознавства / О. П. Литвин. Біла Церква, 2013. 64 с.

Литвин О. П. Методика навчання природознавства: методичні рекомендації до виконання контрольної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності:5.01010201 Початкова освіта. Біла Церква. 2013. 32 с.

2015 рік 

Литвин О. П. Реалізація компетентнісного підходу до навчання студентів у коледжі // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2015. С. 41-42.

Литвин О. П. Шевченкове слово у процесі вивчення природознавства в початковій школі // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова. Біла Церква, 2016. С. 4-10.

2016 рік

Литвин О. П. Донор – звучить гордо! // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова. Біла Церква, 2016. С. 62-66.

Литвин О. П. Інноваційні підходи до формування професійних умінь і навичок у студентів на заняттях з методики навчання природознавства // [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL

Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах: матеріали з досвіду роботи / За заг. редакцією О. П. Литвин, О. В. Тимченко. Біла Церка, 2016. 40 с.

2017 рік

Литвин О. П. Методика навчання природознавства: курс лекцій: навчальний посібник для студентів спеціальності 013 Початкова освіта / Авт.-уклад. О. П. Литвин. Біла Церква, 2017. 130 с

Методика навчання природознавства: методичні рекомендації до самостійної роботи студентам денної форми навчання спеціальності: 013 Початкова освіта / авт.-уклад.О. П. Литвин. Біла Церква: ФОП «Кірілін Б.П.». 2017. 42 с.

Литвин О. П. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ / редкол. : В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К. : ЦІППО, 2017. С. 329-332.

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Литвин О. П., Івахненко О. О. Медичний геній всесвітнього визнання // Матеріали ХХХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. Наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 37. С. 382-385.

Ольга Литвин, Марія Бєсєдіна. Фундатор нового напряму педагогічної науки // Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 30. С. 267-269.

2018 рік

Литвин О. П. Міжпредметні зв'язки у процесі вивчення природознавства // Матеріали V Міжнародної електронної конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики». ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018. URL

Ольга Литвин, Анжеліка Біда. Софія Русова – педагог зі світовим ім'ям // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 43. С. 91-95.

Литвин О. П., Тимченко О. В. Методика навчання предмета «Основи здоров'я»: методичні рекомендації до самостійної роботи студентам денної форми навчання спеціальності 013 Початкова освіта. Біла Церква, 2018. 70 с.

Розвиток комунікативної компетентності майбутніх фахівців освіти в умовах інноваційного освітнього середовища: матеріали з досвіду роботи // За заг. редакцією О. П. Литвин. Біла Церква: ФОП «Кірілін Б.П.», 2018. 22 с.

Тимченко О., Литвин О. Реалізація ідей Василя Сухомлинського в освітньому процесі сучасної початкової школи. Humanitarium: збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. Том. 41, Вип. 2: Педагогіка. С. 121-128.

Литвин О. П., Чиж В. А. Валеологічні аспекти уроків у сучасній початковій школі. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 42. С. 336-339.

Загальні вимоги щодо структури, змісту, обсягу різних видів видань : методичні рекомендації / упоряд. О. В. Тимченко, О. П. Литвин. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б. П.». 2018. 52 с. 

2019 рік

Литвин О. П., Чиж В. А. Формування екологічної компетентності молодших школярів на основі народознавчого матеріалу. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 46. С. 205-208. URL

Литвин О. П., Веред А. О. Педагогічні умови формування професійної мобільності айбутніх учителів початкових класів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 51. С. 155-159. URL

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Литвин О. П., Веред А. О. STEAM-освіта як умова формування професійної мобільності майбутніх вчителів початкових класів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глоблізації. Матеріали Міжнародноїї науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 66. С. 141-145. URL

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Несвідоміна С. П. Формування навичок здорового способу життя у молодших школярів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 31. С. 381-384.

Тимченко Кирило. Використання змісту казок для формування екологічної культури учнів у процесі вивчення природознавства. Науковий простір студента: пошуки і знахідки / Упоряд. Коханко О. Г. // За заг. ред. акад. Бондаря В. І. та проф. Матвієнко О. В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. С. 62-65.

Бєсєдіна М. Р. Казка у сучасній українській школі.  Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 46. С. 192-195.

Подолюк Д. Я. Ідеї Г. С. Костюка у сучасній початковій школі. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 41. С. 471-474. 

Чиж В. А. Використання народознавчого матеріалу у процесі екологічної освіти та виховання молодших школярів. Екологічне виховання в Новій українській школі: матеріали студентської веб-конференції педагогічних ЗВО Центрального регіону України, 2019 (12 березня 2019).

Дорошенко Є. Реалізація завдань соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі в умовах НУШ. Впровадження здоров'язберігаючих технологій в умовах НУШ: матеріали регіональної заочної студентської науково-практичної конференції. Лебедин, 2020 (30 березня 2020).

Возна Д. Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках «Я досліджуюсвіт» з метою формування екологічної культури учнів. Екологічна компетентність НУШ: матеріали регіональної заочної студентської науково-практичної конференції . Лебедин, 2021. С. 117-123.

Підготувала студентів-переможців

  •  регіонального веб-квесту  «Знавці природи» (Обиденнова Є. В., ІІІ місце, 2017).

2014-2020 роки. Керівник гуртка превентивного виховання «Перлина».

2016-2018 роки. Керівник гуртка «Юний науковець».

Нагороди

1991 рік. Нагороджена медаллю «Ветеран праці».

1994 рік. Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

2017 рік. Грамота КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

2019 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виноградова Віра Геннадіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Иллюстрация

Виноградова Віра Геннадіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта:  вища, Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини (1980)

Підвищення фахової кваліфікації:

курси у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1413-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 25.06.2018;

курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03664, 2019 рік;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0580-20;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 00174 (30 годин);

курси в КНЗ КОР «КОІПОПК» за освітньою програмою «Формування здоров'язбережувальної компетентності молодшого школяра» (120 годин), свідоцтво від 12.03.2021, ПК №02139618/2530-21.

Науково-методична діяльність

2014 рік

Учасник авторського семінару «Компетентнісний підхід до реалізації змісту природничо-математичної освіти молодших школярів».

2016 рік

Виноградова В. Г. Гра-вікторина  «Природничий калейдоскоп» // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова.Біла Церква, 2016. С. 72-76.

2017 рік

Виноградова В. Г. Використання дистанційного навчання у роботі зі студентами педагогічних коледжів / В.Г.Виноградова // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 28-30 листопада 2017. [ред. кол. Л.Л.Ляхоцька (голов.ред), С.П.Касьян, В.В.Дивак]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. С. 36-39. URL

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 року).

Виноградова В. Г. Методика навчання природознавства: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентами  заочної форми навчання спеціальності 013 Початкова освіта. Біла Церква, 2017. 32 с.

Виноградова В. Г. Методика навчання природознавства: збірник тестових завдань для студентів  спеціальності 013 Початкова освіта. Біла Церква, 2017. 44 с.

Виноградова В. Г. Основи початкового курсу природознавства: збірник завдань для студентів спеціальності 013 Початкова освіта. Біла Церква, 2017. 48с.

Виноградова В. Г. Основи початкового курсу природознавства: практикум. Біла Церква, 2017. 54 с.

Виноградова В. Г. Основи початкового курсу природознавства: методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи. Біла Церква, 2017. 36 с.

Виноградова В. Г. Основи екології: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання спеціальності 013 Початкова освіта. Біла Церква, 2017. 36 с.

Виноградова В. Г. Основи екології: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання спеціальності 231 Соціальна робота. Біла Церква, 2017. 32 с.

2018 рік

Виноградова В. Г. Формування здоров'язбережувальної компетентності у поглядах відомих педагогів. Педагогіка здоров'я: збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції / за загальною редакцією акад. І. Ф. Прокопенка. Харків: ХПНУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. С. 86-90.

Виноградова В. Г. Упровадження мобільних технологій в освітню діяльність педагогічних коледжів. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. С. 37-39.

2019 рік

Виноградова В. Г., Скачкова В. О. Стратегії формування здорової нації. Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Тернопіль, 06-07 червня, 2019) [ред.кол. : В.Черняк (відп.ред.) та ін.] ; Тернопільський ОКІППО. Тернопіль: Вид. центр ТОКІППО, 2019. С. 160-162. URL

Виноградова В. Г. Проблеми екологічного виховання молоді. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 20-22. URL 

Валерія Білошицька, Віра Виноградова. Проблеми екологічного виховання молоді. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 52. С. 21-23.URL

Учасник Всеукраїнського науково-практичного онлайн-семінару з підвищення квліфікації «Підвищення кваліфікації: виклики та реалії сьогодення» (4 години), сертифікат від 07.11.2019 року DY339204.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Учасник вебінару «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину» (2 години), ТОВ «Всеосвіта»,сертифікат від 23.03.2020 № WА514783.

Учасник вебінару «Розвиток уяви як складової творчого мистелення молодших школярів» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 23.04.2020 № RE347331.

Учасник вебінару «Дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєвого зворотного зв'язку» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 13.05.2020 № ІІ424236.

Учасник вебінару «Рефлексивне оцінювання в освітньому процесі як ресурс особистісного розвитку» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 25.05.2020 № КК499464.

Учасник освітнього онлайн-проекту для викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання», сертифікат від 07.08.2020 (14 годин).

2021 рік

Учасник Всеукраїнської практичної онлайн конференції «Сучасні освітні технології. Інструменти підвищення якості освіти», диплом від 23.01.2021 № 1263990863D.

Учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «STEM - світ інноваційних можливостей. Формування освітнього STEM-середовища», сертифікат № 01/04/21/201 ВК.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Ніколаєва Н. Погляди педагогів-класикиків щодо екологічного виховання молодших школярів // Матеріали регіональної студентської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічне виховання: досвід, проблеми, перспективи». Лебедин. 2017. С. 26-34.

Дідоренко О. Формування екологічної компетентності молодших школярів в умовах НУШ. Екологічна компетентність учнів НУШ: матеріали регіональної заочної студентської науково-практичної конференції. Лебедин, 2021. С.

Підготувала студентів-переможців

  •  регіонального веб-квесту  «Природа і видатні люди» (Манжуло А., Хоптяр А., ІІІ місце, 2021).

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Довгань Андрій Іванович, кандидат географічних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Злочевський Роман Миколайович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Иллюстрация

Злочевський Роман Миколайович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1983)

Підвищення фахової кваліфікації:

курси з проблеми «Реалізація інтегрованого підходу до викладання природничих дисциплін в умовах сільської школи» для вчителів географії, біології, екології, природознавства, свідоцтво серія ПК № 02139618/2041-18;

курси в КНЗ КОР «КОІПОПК» для вчителів географії (додатково: учителів біології) (150 годин), свідоцтво від 05.05.2020, серія ПК № 02139618/2418-20;

курси в КНЗ КОР «КОІПОПК» для вчителів географії та природознавства, економіки (додатково: учителів біології) (90 годин), свідоцтво від 14.05.2021, серія ПК № 02139618/3878-21.

Науково-методична діяльність

2015 рік

Злочевський Р. М. Географія: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з використанням мультимедійного комплексу. Біла Церква. 2015. 32 с.

2020 рік

Злочевський Р. М. Азійські країни нової індустріалізаії: розробка уроку. Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». № 1. 2020. URL

Керівник науково-дослідної роботи студентів

  • Глек О. Рослини-алергени: різноманіття та небезпека в умовах житлово-комунальної зони урбоекосистеми Білої Церкви // Матеріали регіональної студентської науково-практичної конференції «Екологічна ситуація в Україні: стан, проблеми, перспективи». Лебедин. 2016. С. 29-44

Прокопчук Тетяна Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Иллюстрация

Прокопчук Тетяна Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1987); Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1991); Ніжинський державний педагогічний університет ім. Миколи Гоголя (2019).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси за інтегрованою програмою для педагогічних працівників, які мають звання «вчитель-методист» (для вчителів хімії, біології, географії, економіки), у КОІПОПК, посвідчення  від 07.05.14 №2478;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за  категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», свідоцтво від 04.12.2015  12 СПВ  № 143474; 

навчання на базовому семінарі по ТРИЗ-педагогіці «Как сделать учебный предмет еще более интересным и мотивирующим?», сертифікат від 24.05.2016 № АГ-16-05-48; 

навчання на курсі «Базовый семинар-тренинг по ТРИЗ-педагогике для педагогов средних и старших классов», сертифікат від 23.10.2016 № CR-C-K-16;

онлайн-курси «Наука повсякденного мислення» на платформі Prometheus, сертифікат від 10.02.2017; 

курси «Впровадження ІКТ та інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі» в Академії інноваційного розвитку освіти, сертифікат від 10.06.2017 № С2017-00 (24 години);

Kurvits Studio «Секрет рабочего листа», сертифікат від 15.08.2017 № 14Е/009; 

дистанційний курс «Google classroom» в Академії інноваційного розвитку освіти, сертифікат від 10.10.2017 № С2017-026;

онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» на платформі Prometheus, сертифікат від 04.12.2017;

навчальний курс «WEB-STEM-школа - 2018» (22.01.2018-28.01.2018);

онлайн-курс «Вчимося жити разом», сертифікат від 24.03.2018 № 10-32422;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 18.05.2018;

онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні», сертифікат від 16.09.2018;

онлайн-курс «Домедична допомога», сертифікат від 23.09.2018;

освітній курс «Креативні методи в проектній діяльності» (45 годин,11-16 жовтня 2019 року), сертифікат № 11G-2019/10;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0599-20;

навчання в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників за спеціальнісю 014.06 «Середня освіта (хімія)», тема «Професійне вдосконалення вчителя/викладача хімії» (30 годин), свідоцтво від 01.03.2021 серія ПК-02071240 №293/2021.

Науково-методична діяльність

2015 рік

Прокопчук Т. П. Основи медичних знань. Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Біла Церква, 2015. 143 с.

2016 рік

Прокопчук Т. П. Етична компетентність сучасного викладача // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова. Біла Церква, 2016. С. 10-19.

Прокопчук Т. П. Загальні хімічні властивості металів. Загальні методи добування металів. ЛР № 5. Хімічні властивості металів // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова. Біла Церква, 2016. С. 48-62.

2017 рік

Прокопчук Т. П. Фізіологія вищої нервової діяльності: навчальні матеріали до лекцій у таблицях та схемах. Біла Церква, 2017. 58 с.

Прокопчук Т. П. Фізіологія вищої нервової діяльності: практикум. Біла Церква, 2017. 56 с.

Прокопчук Т. П. Фізіологія вищої нервової діяльності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква, 2017. 36 с.

2018 рік 

Прокопчук Т. П. Використання технології «робочий лист» в Googledocs // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» за матеріалами V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / заг. ред. В. В.Суховєєва. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. С. 105-109.

Учасник вебінару «Інтерактивні технології в освіті: залучаємо учнів у процес навчання за допомогою інтернет-сервісів», свідоцтво від 25.03.2018 № В1-57424.

Учасник саміту позитивних освітніх змін (Innovative Education, 12.05.2018). 

Лауреат ІІІ Всеукраїнського Інтернет-конкурсу «Учитель року-2018» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок», номінація «Хімія», учитель-ерудит (24.05.2018).

Учасник освітньої програми «Model of personnel training for innovation educational activity in the frames of the poject «Edcational tourism», Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Чехія, сертифікат від 13-14.06.2018, № 12-2018/06.

Учасник вебінару «Від STEM до STEAM – мотивуємо учнів до вивчення природничих дисциплін через міжпредметні проекти», сертифікат від 25.06.2018, МФ-036786.

Учасник вебінару «Тести для підготовки до ЗНО, швидкого опитування та цікавого домашнього завдання. Як? Де? Навіщо?», сертифікат від 26.06.2018, МФ-036787.

Учасник вебінару «Робота вчителя без паперів!», сертифікат від 26.06.2018, МФ-036788.

Учасник конференції «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення», свідоцтво від 29.09.2018, № В1-57424.

Учасник конференції «Сучасні освітні тендендії: STEM, STAEM та учнівські проекти», свідоцтво від 10.11.2018 від № К2-57424. 

Учасник вебінару (практичний освітній семінар) «Теорія розв'язання винахідницьких задач на уроках хімії та біології», освітній центр «Insight».

2019 рік
Прокопчук Т. П. Дидактичні засади впровадження дистанційної освіти при викладанні хімічних дисциплін // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» за матеріалами VІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 24 квітня 2019 р.) / заг. ред. В. В. Суховєєва. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019. С. 85-87.
Учасник практичного семінару «Turkish experience in the education system reform in the conditions of European integration», організований в умовах проєкту «Innovation technologies in education and science» (14.10.2019, сертифікат № 11-2019/10).
Прокопчук Т. П., Циганков С. А., Суховєєв В. В. Використання технології «Робочий лист» в Gооgledocs. Крок у науку : дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (27 листопада 2019 р., м. Чернігів). Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2019. С. 89. URL
2020 рік
Учасник вебінару «Освітня технологія в напрямку STEM» (3 години), ТОВ «Академія інноваційного розвитку», сертифікат від 04.03.2020 року № C2020-0287.
Учасник вебінару «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу» (4 години), сертифікат від 18.03.2020 № В-001730.
Учасник вебінару «Ефективний зворотний зв'язок онлайн: правила та інструменти» (2 години), Освіторія, сертифікат від 21.03.2020 року № 21/03.3.0115.
Учасник вебінару «Креативний контент для дистанційного навчання: як перетворити карантин на крутезний та ефективний освітній марафон» (2 години), Освіторія, сертифікат від 21.03.2020 року № 21/03.3.0178.
Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.
Учасник вебінару «Організація роботи школи в умовах карантину: нормативні орієнтири» (1 година), MCFR. Цифрове видавництво, сертифікат від 08.04.2020 року.
Завершила онлайн курс «Академічна доброчесність» (4 години) на платформі EdEra, сертифікат від 12.04.2020 року.
Учасник інтернет-конференції «Природничі дисципліни: навчаємо дистанційно» (8 годин), ТОВ «На урок», свідоцтво від 24.04.2020 року № К30-57424.
Учасник онлайн-тренінгу «Idea Boom in Zoom», сертифікат від 16.05.2020 № 160520031.
Учасник Міжнародного онлайн форуму «ТОП SOFT SKILLS для щастя та успіху» (24 години), 09-11 травня 2020, сертифікат №7- 90511052020.
Учасник вебінару «Використання Google Meet в освітній діяльності» (2 години), ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 01.06.2020 № В003252.
Прокопчук Т. П., Суховєєв В. В. Використання on-line платформ для дистанційного навчання під час карантину. Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії : збірник статей за матеріалами VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 21 квітня 2020 р.) / заг. ред. В. В. Суховєєва. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2020. С. 94-97.
Учасник вебінару «Знайомство зі Scopus. Пошук інформації та профіль автора в Scopus» (3 год), сертифікат від 29.07.2020 року.
Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Педагогічні інновації та інструменти сучасного вчителя хімії» (8 годин), ГО «Майстерня освітніх інновацій ЛІКО», свідоцтво від 11.09.2020 року.
Нагороди
2001 рік. Грамота обласного управління освіти і науки (наказ від 15.08.2001 року № 176)
2006 рік. Подяка управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.
2014 рік. Подяка Міністерства освіти і науки України.

Тимченко Олена Вікторівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Иллюстрация

Тимченко Олена Вікторівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут імені М. П. Драгоманова (1992), спеціальність «Біологія і хімія», вчитель біології і хімії

Підвищення фахової кваліфікації:

курси «Сайти Google для дистанційних курсів у навчальному закладі» (2014);

курси у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», свідоцтво від 04.12.2015, серія 12 СПВ №143480;

курси у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1435-17;

дистанційний курс «Вивчаємо MIT App Inventor», сертифікат № 1010/2018 від 16.04.2018;

курс «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» для викладачів педагогічних вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта» спеціальністю «Початкова освіта» в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (5 кредитів ECTS), свідоцтво від 22.05.2018 року № 22052018-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 15.07.2018;

онлайн-курс «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти», сертифікат БЦ-С-2686 від 31.08.2018;

курси педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист», учителів хімії, біології, географії, економіки, природознавства в КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 16.04.2019, серія ПК № 021396618/2455-19;

онлайн-курс з медіаграмотності «VERIFIED», сертифікат від 26.10.2019 (9 годин);

навчальний курс «Загрози та фейки: підвищуємо власну медіаграмотність» (1 кредит ЄКТС) в центрі інноваційних освітніх технологій навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», сертифікат від 10.02.2020 року, серія СТ № 02071010/00517-20;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0606-20;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 01121 (30 годин);

дистанційний курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії», сертифікат від 31.08.2020, № БС-00064 (30 годин);

навчання за робочою програмою навчального курсу «Професійний розвиток педагога: теорія і практика» вибіркової компоненти професійної програми підвищення кваліфікації педагогіних працівників «Професійний розвиток викладача закладу фахової передвищої освіти» (30 годин), сертифікат від 19.04.2021 серія СТ № 02071010/02925-21.

Науково-методична діяльність

2014 рік 

Тимченко О. В. Основи медичних знань: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами. Біла Церква, 2014. 32 с.
Тимченко О. В. Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби // Науково-практичний журнал «Хімія» ВГ «Основа». 2014. № 9-10 (309-310). С. 26-30.
Тимченко О. В. Поняття про синтетичні лікарські препарати // Науково-практичний журнал «Хімія» ВГ «Основа». 2014. № 13-14 (313-314). С. 27-32.
Тимченко О. В. Формування дивергентного мислення у майбутніх фахівців освіти. [Електронний ресурс] // матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік

Тимченко О. В. Використання алгоритмів при розв’язуванні розрахункових задач з хімії: навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2015. 79 с.

2016 рік

Тимченко О. В. Використання ІКТ та можливостей Інтернет на заняттях хімії у коледжі / [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL

Тимченко О. В. Надання першої медичної допомоги при пораненнях. Асептика та антисептика як сускупність заходів щодо запобігання ранової інфекції // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова. Біла Церква, 2016. С. 19-31.

Тимченко О. В. Інформаційна трибуна «Всесвітній день боротьби з раком» // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова. Біла Церква, 2016. С. 66-71.

Тимченко О. В. Веб-квест як інноваційна форма організації самостійної роботи студентів // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 25-27 жовтня 2016. [ред. кол.Олійник В. В. та ін.]. К.: ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2016. 114 с. URL

Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах: матеріали з досвіду роботи / За заг. редакцією О. П. Литвин, О. В. Тимченко. Біла Церка, 2016. 40 с.

Тимченко О. В. Організація самостійної роботи студентів за допомогою інтернет-ресурсів // Матеріали Міжнародного форуму «Сучасний стан освіти і науки. Стратегія розвитку», 9 грудня 2016. Науковці та освітяни України. УІВЦ «Галактика», 2016. С. 239.

2017 рік

Тимченко О. В. Анатомія, фізіологія, гігієна дітей шкільного віку: навчально-методичний посібник. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б.П.», 2017. 130 с.

Тимченко О. В. Анатомія, фізіологія, гігієна дітей шкільного віку: практикум. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б.П.», 2017. 92 с.

Тимченко О. В. Основи валеології: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква: ФОП «Кірілін Б.П.», 2017. 24 с.

Тимченко О. В. Вікова фізіологія, валеологія: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б.П.», 2017. 192 с.

Тимченко О. В., Тимченко К. В. Вплив нафтопродуктів на ґрунтові, поверхневі води та життєдіяльність організмів. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 37. С. 53-57.

Тимченко О. В., Литвин О. П.  Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ / редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К. : ЦІППО, 2017. С. 329-332.

Тимченко О. В. Використання технології «веб-квест» для організації самостійної роботи студентів // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 28-30 листопада 2017. [ред. кол. Л.Л.Ляхоцька (голов.ред), С. П.Касьян, В. В.Дивак]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. 102 с. С. 92-96. URL

Тимченко О. В. Використання технології «веб-квест» для організації самостійної роботи студентів / Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти"; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017.  Вип. 5 (34).  С. 117-125. (Серія «Педагогічні науки»).

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017 р.)

2018 рік

Використання мережевих технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу: матеріали з досвіду роботи // За заг. редакцією О. В. Тимченко. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б.П.», 2018. 32 с.

Тимченко О. В. Розвиток громадянської компетентності студентів у закладах вищої освіти / Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 травня 2018) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2018. С. 74-76.

Литвин О. П. Тимченко О. В., Методика навчання предмета «Основи здоров'я» : методичні рекомендації до самостійної роботи студентам денної форми навчання спеціальності 013 Початкова освіта. Біла Церква, 2018. 70 с.

Тимченко О., Литвин О. Реалізація ідей Василя Сухомлинського в освітньому процесі сучасної початкової школи. Humanitarium: збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. Том. 41, Вип. 2 : Педагогіка. С. 121-128.

Загальні вимоги щодо структури, змісту, обсягу різних видів видань : методичні рекомендації / упоряд. О. В. Тимченко, О. П. Литвин. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б. П.». 2018. 52 с. 

2019 рік

Участь у Всеукраїнському відкритому майстер-класі до Дня безпечного Інтернету за підтримки Google Україна «Цифрові інструменти та можливості Google для безпечнішого Інтернету», сертифікат від 05.02.2019 № 0383.

Тимченко О. В. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців освіти. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 1 (37). URL

Тимченко О. В. Професійна мобільність – один із критеріїв якісної підготовки майбутніх педагогів. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 3 (39). URL

Тимченко О. В. Використання квест-технології для формування меліакомпетентності майбутніх фахівців початкової школи. Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Вип. 27 (2-2019). Кам'янець-Подільський, 2019. с. 340-348. URL

Тимченко О. В. Професійна мобільність як результат якісної підготовки майбутніх фахівців освіти. Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії : ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція : збірник матеріалів  // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. І. Л. Пукас].  Київ: «Центр учбової літератури», 2019. С. 370-375.  URL

Завершила онлайн-курс «Академічна доброчесність» (4 години) на платформі EdEra, сертифікат від 06.10.2019.

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік 

Учасник вебінару «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу» (4 години), сертифікат від 18.03.2020 № В-000650.

Учасник майстер-класу «Основи роботи з системою перевірки текстів на плагіат», Unicheck Україна, сертифікат від 17.04.2020.

Учасник вебінару «Використання Google Meet в освітній діяльності» (2 години), ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 02.06.2020 № В004140.

Тимченко О. В. Карбонові кислоти, їх склад, будова, властивості // Науково-методичний журнал «Хімія» ВГ «Основа». 2020. №13-14 (457-458). С. 29-35.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Тимченко К. В. Біоекологічна оцінка якості навколишнього середовища міста Білої Церкви // Матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2017. Вип. 30. С. 21-25.

Підготувала студентів-переможців

  • регіонального конкурсу фотографій «Дивосвіт природи» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України (І місце, 2013);
  • учасника регіональної студентської науково-практичної конференції І обласного конкурсу «Перлина» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у номінації «Науково-дослідницька робота» (І місце, 2014);
  • лауреатів V, VІ Всеукраїнського інтернет-турніру із природничих дисциплін малої академії  наук України (команда «Кіборги», 2014, 2015);
  • регіонального веб-квесту  «Знавці природи»  (Тимченко К. В., І місце, 2018).

Нагороди

2011 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.
2014 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.
2016 рік. Подяка Міністерства освіти і науки України

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.