Друк
Категорія: Виховна робота
Перегляди: 14761

СХВАЛЕНО

Протокол засідання

педагогічної ради Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»

29 серпня 2019 року № 10

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»  

30 серпня 2019 року № 110

 

 

КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

  1. Загальні положення

          1.1. Пріоритетність виховної роботи в системі підготовки національних педагогічних кадрів

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні і спрямовані на утвердження незалежності Української держави, демократичних засад її розвитку,
а також глобальні перетворення в освітній галузі вимагають докорінної модернізації виховної роботи у закладі вищої освіти, її організаційної інфраструктури з метою виховання свідомих громадян України, творців гармонійних відносин у всіх сферах суспільного життя. Поряд із цим необхідність розв'язання глобальних проблем, що постають перед людством III тисячоліття, вимагає зростання інтелектуального
і духовного потенціалу суспільства, підготовки нової генерації фахівців, здатних створювати найновіші технології, а також посилення виховної роботи у новій національній моделі вищої освіти України. Пріоритети в державі відкривають нові підходи до здійснення виховної діяльності зі студентською молоддю у коледжі.

У гуманітарно-педагогічному коледжі склалася і розвивається на науковій основі система організаційно-виховної роботи серед студентів, якій приділяється належна увага. Концепція становлення національного виховання студентської молоді ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності,
і виступає фактором цілісного формування особистості. Виховна діяльність гуманітарно-педагогічного коледжу спрямовується на реалізацію Конституції України, закону України «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Національної програми виховання учнівської та студентської молоді, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Концепції громадянської освіти в Україні, Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття), діючих нормативно-правових актів.

Нова філософія освіти через реформування та оновлення підходів
у вихованні студентської молоді передбачає надання кожному студентові можливість життєвого вибору, навчає молодь рухатись у просторі пошуків, сприяти виробленню ціннісних поглядів на світ. В умовах освітнього процесу коледжу виховання розглядається як формування і розвиток соціалізованого інтелекту. Саме виховання спрямовує студента на засвоєння духовно-моральних і соціально-культурних цінностей.

Виховання розглядається не як випадковий педагогічний вплив, а як система життєдіяльності і життєтворчості студентської молоді, що знаходить своє вираження в аудиторній (навчальний процес - виховуюче навчання) і позааудиторній (виховний процес - створення умов для раціональної самоорганізації студентської діяльності, культури праці та дозвілля) роботі.

Цілісна виховна система є сукупністю закономірно побудованих, динамічно пов'язаних компонентів (мети, завдань, принципів, змісту, методів, засобів, форм, факторів), яка породжує цілісну особистість громадянина України.

Виховна робота організовується відповідно до покликання, інтересів
і здібностей кожного студента з урахуванням суспільних потреб, специфіки та реальних можливостей коледжу.

                                                                       1.2. Мета виховної роботи

Мета виховної роботи - формування цілісної особистості громадянина України (уособлення поєднання інтелектуального потенціалу, духовності, високого професіоналізму як фахівця і як людини з яскраво вираженою національно-громадянською позицією).

Головні завдання виховної роботи в коледжі полягають у створенні сприятливих умов для розвитку і формування високих професійних і моральних якостей студентської молоді, активної участі в громадському житті, активної життєвої позиції, поваги до законів держави, національної свідомості і самосвідомості, національної гідності, патріотизму, міцного здоров'я, активного способу життя, гуманізму, духовності, творчого мислення і встановлення міжособистісних відносин:

У зв'язку з цим виховна діяльність коледжу спрямована на створення умов для змістовного дозвілля студентів, проектування виховної роботи в групах, розробку діючої моделі самоврядування та забезпечення механізмів зв'язку з громадськістю.

У системі позанавчальної роботи вагоме місце займають спортивні секції, клуби за інтересами, керовані фахівцями з числа співробітників коледжу.

Чіткі завдання та стратегію роботи має рада студентського самоврядування коледжу. Комітети студради всебічно охоплюють діяльністю всі сфери студентського життя, сприяють навчанню та організації дозвілля, захисту прав студентів та виконання ними своїх обов'язків, налагоджена співпраця студентської ради коледжу та студради гуртожитку, студентської ради коледжу та міської студентської ради.

Із метою навчань членів студентського активу проводяться презентації тренінгової програми «Лідер», існує система роботи зі студентським активом, проводяться заняття Школи студентського лідера.

                                                                1.3. Суб’єкти виховної роботи

            Виховна робота здійснюється згідно з чинним законодавством, нормативними документами і актами Міністерства освіти і науки України, Статутом коледжу відповідними керівниками і підрозділами, відділеннями, кафедрою, цикловими комісіями, наставниками академічних груп, органами студентського самоврядування, наглядовою радою коледжу; їм надається право вибору форм та методів виховної роботи відповідно до традицій підрозділів та завдань різнобічного розвитку студентської молоді.        

            Коледж самостійно визначає зміст виховної роботи, умови організації, фінансового стимулювання кращих студентів, вирішення побутових питань, дозвілля, відпочинку та оздоровлення.

Головними складовими системи виховної роботи є:

  1.                                   Методичні засади виховної роботи в коледжі

2.1 Координацію та методичне забезпечення виховної роботи здійснює відповідальний за організацію та проведення виховної роботи серед студентської молоді в коледжі заступник директора з виховної роботи, на відділенні - завідувач відділенням, на бакалавраті – завідувач кафедри.

Зміст, форми та методи виховної роботи визначаються потребами студентів, рівнем їх професійної підготовки, станом здоров'я, а також традиціями, що склалися
в коледжі.

                                                   І курс навчання – «Школа першокурсника»

На першому етапі виховного циклу іде підготовка до вирішення виховних завдань; планування роботи, організаційне забезпечення виконання завдань виховання. Основними формами роботи зі студентами І курсу є діагностичне вивчення психологічних умов адаптації студентів І курсу до умов навчання, до умов проживання в гуртожитку. Значна роль відводиться формуванню та закріпленню норм культури та етики поведінки, формуванню загальнолюдських, національних цінностей. Моральне виховання студентів І курсу має на меті розвивати у студентів моральні почуття, переконання і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві, відповідно до цих завдань кураторами академічних груп на першому році навчання студентів планується ряд тематичних годин, круглих столів, дискусій
з проблеми, проводяться тематичні вечори. Моральне виховання пов'язане із родинними традиціями першокурсників, увага колективу звернена на наслідування кращих моральних зв'язків родин студентів, українського народу в цілому, загальнолюдських моральних цінностей. Важливим етапом роботи є організація і забезпечення психолого-педагогічного всеобучу батьків з метою підвищення ролі родинного виховання.

Особлива увага звертається на вивчення традицій закладу, знайомство
з бібліотечним фондом з метою пробудження інтересу першокурсників до пошукової, дослідницької роботи в майбутньому.

На першому році навчання особлива увага відводиться художньо-естетичному вихованню, виробленню умінь власноручно примножувати прекрасне у повсякденному житті. Із цією метою студенти-першокурсники беруть участь у роботі студентського хору, розвивають свої театральні обдарування, відвідуючи театральну студію, займаються у мистецьких гуртках.

                                                 II курс навчання – «Відкрий і створи самого себе»

На другому етапі іде підготовка студентів до сприйняття виховного впливу,
до взаємодії з педагогом для досягнення спільної мети, що визначається участю студентів у виховних заходах, клубах, гуртках, секціях, науковій діяльності, відбувається адаптаційний процес до умов здійснення майбутньої педагогічної діяльності. Другим етапом комплексної програми виховання є вивчення прихованих можливостей особистості студентів, виявлення сфери обдарувань, реалізація творчих можливостей студентів. Основна увага на другому році навчання звертається на створення студентами власних проектів, здійснення ними пошукової, наукової діяльності. З цією метою у коледжі функціонують студентські наукові товариства, студенти активно залучаються до участі у регіональних наукових конференціях, презентують результати дослідницької діяльності на форумах, засіданнях.

На другому році навчання студенти оволодівають початковими навичками самоврядування, створюючи відповідні моделі на рівні академічної групи, вчаться приймати рішення, розробляти стратегію змін, здійснювати ефективне планування.

Окремі студенти можуть бути залучені до органів студентського самоврядування коледжу.

                                                       III курс – «Професійна спрямованість: ключі до успіху»

 

На третьому етапі - реалізація педагогічного задуму - індивідуальна робота зі студентами на шляху оволодіння професійними навичками, залучення до виконання доручень, прийняття рішень і розвиток навичок самоврядування. Студенти третього року навчання - потужна рушійна сила органів студентського самоврядування коледжу. Пройшовши навчання в Школі студентського лідера, такі студенти стають тренерами для активів груп I-ІI курсу, здійснюють керівництво органами студентського самоврядування, беруть участь у обласних та регіональних семінарах-навчаннях.

На третьому році навчання студентів у коледжі увага педагогічного колективу звернена на формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів, знання і дотримання законів України, протидія порушенню законів. З цією метою основними формами роботи зі студентами стають правовий стіл, дискусійні клуби, включення проблематики правового та громадянського виховання в тематику науково-дослідних робіт студентів та викладачів.

                                                          IV курс – «Сьогодні студент - завтра спеціаліст»

Заключний четвертий рівень - це контроль, аналіз, оцінка та корекція процесу виховання - спрямування студентів-старшокурсників на самовиховання, професійного становлення та формування громадянської життєвої позиції. Всі ці етапи відображені в єдиному плані виховної роботи коледжу, який складається на навчальний рік і затверджується на засіданні педагогічної ради. Діяльність педагогічного колективу свідчить, що поступово складається система організації виховної робот, де основний напрям національно-громадянського виховання та вироблення у студентів навичок професійної компетенції, які включають компоненти правового, морально-етичного, художньо-естетичного, трудового, фізичного, екологічного, сімейно-родинного, статевого виховання, формування здорового способу життя і є домінуючим принципом реалізації, а також досконале, професійне, науково-методичне забезпечення виховання, творчий пошук нетрадиційних форм і методів виховної роботи, поєднання виховних зусиль педагогічного колективу, родини, громадськості, державних, наукових, культурних закладів.

  1. Зміст виховання студентів коледжу

Стержнем виховної роботи серед студентської молоді коледжу є її фахове самоутвердження і система цінностей (загальнолюдських, національних, громадянських, родинних, особистого життя), яка й становить виховний потенціал гуманітарної освіти (коледж - навчальні програми, аудиторна робота - виховуюче навчання, поза аудиторна робота - створення умов для повноцінної діяльності та житгєтворчості студентів). Діяльність студентів як складова операційно-діяльнісного компонента розділяється на навчально-пізнавальну, науково-дослідну, громадсько-корисну, трудову, естетичну, екологічну, правову, спортивно-оздоровчу,
і спрямовується на фахове самоутвердження та засвоєння системи цінностей, що виступає фактором формування цілісної особистості громадянина України і включає всі аспекти виховання. При цьому в діяльності студента домінує той вид, що відповідає конкретизованим цілям і завданням виховання, які визначаються на основі вивчення рівня вихованості, професійної спрямованості, національно-громадянської зрілості, потреб та інтересів кожної особистості.

Система визначених цінностей, які становлять змістову суть національного виховання, обґрунтовуються науково-філофськими, теоретико-методологічними
і морально-духовними засадами українознавства.

3.2. Формування педагогічної культури як важлива складова змісту виховання майбутнього фахівця освіти

            Важливою складовою змісту виховання є формування педагогічної культури, яка є вираженням загальної культури майбутніх вчителів та їх професійної майстерності. До її структури входять такі компоненти: політична зрілість (в аспекті ідеології державотворення), що немає нічого спільного з ідеологізацією та політизацією педагогічного процесу); наукова ерудиція, культура мовлення, культура спілкування, професійна етика, педагогічна майстерність, прагнення до самовдосконалення, духовне багатство.

  1. Управління процесом виховання студентів коледжу
  1. Планування виховної роботи

5.1 Щорічні плани найважливіших та масових заходів з виховної роботи коледжу cхавалюється протоколом засідання педагогічної ради і затверджуються наказом директора коледжу. Також затвердженню наказом директора коледжу підлягає особистий план заступника директора з виховної роботи, який складається з урахуванням пропозицій циклової комісії кураторів академічних груп, органів самоврядування студентів.

5.2. До плану виховної роботи коледжу включаються такі форми роботи: диспути, доповіді, дискусії на культурно-етичні, естетичні теми, круглі столи
з питань обговорення студентсько-молодіжних проблем, бесіди-зустрічі з видатними людьми, митцями, поетами, музикознавцями, педагогами, ветеранами педагогічної праці та Великої Вітчизняної війни, правознавцями, лікарями, святкування знаменних та пам'ятних дат загальнонаціонального значення, вечори-змагання, турніри команд інтелектуального клубу «Ерудит», відвідування виставок, музеїв, концертів у Будинку органної та камерної музики, екскурсії краєзнавчого змісту, бали-маскаради, дискотеки, концерти художньої самодіяльності, дні відкритих дверей, дні відділень, дні рідної мови, щорічні огляди-конкурси «Я заявляю про себе», презентації творчих здобутків студентів у галузі навчання, наукової, пошукової роботи, спортивних змагань, нагородження кращих студентів коледжу грамотами, дипломами, преміями, дні посвячення у студенти, зустріч із випускниками коледжу, вечори української пісні, українського танцю, родинні свята, відвідування студентами тематичних екскурсій
в музеї історії освіти Київщини, заняття в клубах за інтересами, гуртках, спортивних секціях, літературно-читацькі конференції, виставки нових книжкових надходжень для студентської молоді, спортивні ігри та змагання, Дні здоров'я, вечори гумору та сміху, виставки студентської творчості, методичні практикуми кураторів академічних груп тощо.

5.3. Всі питання, пов'язані з інформацією про заходи, форми та методи виховної роботи вирішує студентська рада. До їх функцій входить сприяння навчальній діяльності студентів, організація чергувань в навчальному корпусі коледжу, дотримання порядку під час масових заходів, робота зі студентами, що порушують Статут коледжу та Правила внутрішнього розпорядку. Самоврядування слугує вираженням інтересів студентів, підготовкою їх до громадської діяльності. На практиці - це досвід прийняття рішень, робота над спільним розв'язанням проблем, така система допомагає визначитись і самореалізуватись молодій людині. Найважливіша функція студентського самоврядування в коледжі поряд із організаторською і комунікативною - виховна.

 

  1. Завдання для педагогічного колективу з метою удосконалення процесу виховання в коледжі