Хто думає про науку, той любить її,
А хто її любить, той ніколи не перестає вчитися…
Г.Сковорода

 СУСПІЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ – це комплекс навчальних дисциплін: всесвітня історія,  історія України, основи економічної теорії, культурологія, людина і світ, основи правознавства,  соціологія, основи філософських знань (релігієзавство), які дають змогу з’ясувати передумови та джерела зародження певних суспільних явищ, виявити закономірності сучасного стану українського суспільства та глобалізованого світу в цілому, спрогнозувати майбутнє. Вони вчать кожну людину  творчо опрацьовувати і критично переосмислити світовий історичний досвід та засвоювати його уроки, формувати власні переконання, гуманну ментальність, здатність розумно користуватися свободою, уміння жити в демократичному суспільстві, спілкуватися в різноманітному за поглядами середовищі.

Циклова  комісія викладачів суспільних дисциплін  забезпечує процес оволодівання студентами наукових теоретичних знань, здійснює професійну підготовку, створює умови для творчо-пошукової діяльності. Викладачі комісії орієнтують студентів на високу активність навчально-пізнавальної  та самостійної діяльності. Водночас комісія працює над вдосконалення методики проведення лекційних, практичних семінарських занять, використовуються та впроваджуються інформаційно-комунікативні технології та особистісно-орієнтований підхід у викладанні.

Склад комісії:

molokova1

Молокова Ніна Олексіївна, викладач суспільних дисциплін, голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Дата народження: 04.02.

Педагогічне кредо: "Розвиток особистості означає вірність власному закону".

Освіта: вища, Київський Національний університет ім.Т.Г.Шевченка (1977)

Курси підвищення кваліфікації:

- авторські курси підвищення кваліфікації І.П. Бондарук, Т.О. Ремех "Упровадження технології інтерактивного навчання на розвитку критичного мислення у процесі вивчення суспільствознавчих предметів" ("Історія та правознавство") КОІПОПК з 02 вересня по 13 вересня 2013 року (посвідчення №3996);

- курси підвищення кваліфікації для викладачів ВНЗ І-ІІ акредитації ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України з 12 травня 2015 р. по 04 грудня 2015 р. (свідоцтво 12 СПВ 143468);

- курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).. 

Остання атестація: 2015/2016 н. р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 33 роки.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Методична проблема: "Формування громадянської компетентності  студентів  в процесі підготовки молодшого спеціаліста".

Науково-методична робота:

- 2012 рік – Молокова Н. О. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Основи правознавства" для студентів заочної форми навчання / Н. О. Молокова. – Біла Церква, 2012. – 28 с.

- 2013 рік – Молокова Н. О. Навчально-методичні матеріали з етики та естетики / Н. О. Молокова. – Біла Церква, 2013.

- 2014 рік – методична розробка (майстер-клас) "Формування громадянської компетентності студентів на заняттях з основ правознавства".

- 2015 рік – Молокова Н. О. – Філософія : навчально-методичні матеріали / Н. О. Молокова. – Біла Церква, 2015. – 115 с.

- 2015 рік – Молокова Н. О. Робочий зошит. Основи правознавства / Н. О. Молокова. – Біла Церква, 2015. – 122 с. 

- 2015 рік – Молокова Н. О. Впровадження нових форм застосування інформаційних технологій у процесі діагностики рівня професійної соціалізації студентів / Н.О.Молокова // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. – К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2015. – С. 43-44. 

- 2015 рік – Молокова Н. О. Формування громадянської компетентності студентів на заняттях з основ правознавства / Н. О. Молокова. // Учительський журнал онлайн. – 2015. Режим доступу: http://test.teacherjournal.in.ua/index.php/shkilni-predmeti/pravovedenie/3080-formuvannia-hromadianskoi-kompetentsii-studentiv-na-zaniattiakh-z-osnov-pravoznavstva

- 2015 рік – Молокова Н. О. Професійна соціалізація – компетентнісний вимір. Моральний компонент / Н. О. Молокова // матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. Наук. Праць. – Перяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 331-334. – Режим доступу : http://files.confscientific.webnode.com.ua/200000136-8e19d8f142/%2017-9.pdf

- 2016 рік –Молокова Н. О. Загальні положення про зобов’язання, цивільно-правова  відповідальність / Н. О Молокова // Інноватика у освітньому процесі : суспільні дисципліни: науково-методичне видання; [уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін.]. – Біла Церква, 2016. – С. 32-59.

- 2017 рік  –  Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

Елктронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Дем'янчук Юрій Петрович, викладач суспільних дисциплін

Освіта:  Національний університет Державної податкової служби України, 2007 (правоохоронна діяльність, юрист); Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011 (правознавство, магістр права, юрист)

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Курси підвищення кваліфікації: Національний університет державної податкової служби України, довідка про стажування від 29.11.13 № 3267/01-12

Науково-методична робота: 

Правові засоби та механізми протидії корупції / Ю.В.Дем’янчук // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2014. – № 4. – 107-110 с.

Законність та правопорядок як об’єкт і предмет адміністративно-правового дослідження / Ю. В. Дем’янчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : «Юридичні науки». – Херсон : ХДУ, 2015. – № 3. – 76-80 с.
Оптимізація юридичних засобів адміністративно-правового забезпечення законності та правопорядку / Ю. В. Дем’янчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2015. – № 35-2. – 101–105 с.
Демьянчук Ю. В. Современные антикоррупционные меры в Украине и их действенность / Ю. В. Демьянчук / Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». – Министерство юстиции и Республики Молдова : Высший совет по науке и технологическому развитию Академии наук Республики Молдова, 2017. – № 2 / 2 (302). – 22-25 с.
Дем’янчук Ю. В. Деякі аспекти вдосконалення аналітико-методологічних характеристик міжнародних практик запобігання та протидії корупції у системі початкової освіти  / Ю. В. Дем’янчук // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; редкол. О. Л. Онуфрієва [та ін.]. – К., 2017. – Вип. 4 (32) / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – С. 29-39. (Серія «Педагогічні науки»).


Ратушинська Анастасія Сергіївна, методист навчально-методичного кабінету коледжу, викладач методики навчання предмета «Я у світі».

Дата народження: 05.02

Педагогічне кредо: «Світом править рука, яка гойдає колиску»

Освіта: Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж КОІПОПК (2007), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди» (2013)

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (13.00.04 Теорія і методика професійної освіти)

Атестація: 2015/2016 н.р. 

Загальний стаж педагогічної діяльності: 2 роки.

Методична проблема: Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів початкових класів

Коло наукових інтересів: дослідження умов ефективного формування самоосвітньої та професійної компетентностей, розвиток творчих здібностей особистості.

Науково-методична робота:

1. Ратушинська А.С. Формування творчих здібностей молодших школярів на уроках математики методами інтерактивного навчання / А. С. Ратушинська //Здобутки, проблеми та перспективи педагогічної науки та практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти.  Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції. 16-17 квітня 2009р.: в ІІ ч./ Ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші.- Умань: РВЦ «Софія», 2009.- Ч.І.- С. 87-91

2. Ратушинська А.С. Оптимізація самостійної роботи вчителів початкових класів за допомогою комп’ютерних  технологій / А. С. Ратушинська //Теория и практика современной науки: материалы  ХІІІ ой научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам.(29-30 сентября 2011г.) часть 2 .- Горловка, 2011.- С.70-73

3. Ратушинська А.С. Самоосвітня підготовка майбутнього вчителя початкових класів як одна з умов формування його фахових компетентностей / А.С. Ратушинська //Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. ІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції, (19 квітня 2012р.)/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін./ за заг. ред. В.О. Огнев’юка [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, С.О. Сисоєва, Н.М. Віннікова].-К,: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012.-С.150-156

4. Ратушинська А.С. Самоосвітня компетентність  вчителя початкових класів  в системі неперервної освіти / А. С. Ратушинська //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ [гол. ред.: М.Т. Мартинюк].-Умань: ПП Жовтий, 2012.-Ч.1.-С.242-250

5. Ратушинська А.С. Розвиток професійно важливих якостей вчителя початкових класів у процесі самоосвіти/ А. С. Ратушинська // Гуманітарний вісник ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи»  (15-17 лютого 2012 року)збірник наукових праць .-  Переяслав-Хмельницький , 2012р.- Випуск 24. -С.298-302

6.Ratushinskaya A.S. Formation of pedagogical skill of future primary school teachers / А. С. Ратушинська // Педагогическое мастерство: материалы междунар. заоч. науч. конф.  (г. Москва, апрель  2012г. науч. журнал Молодой учёный). – М.: Буки-Веди, 2012.-С.288-290

7. Ратушинська А.С. Розвиток самоосвітньої компетентності студентів ВНЗ/ А. С. Ратушинська // Всеукраїнська науково-методична конференція « Практична підготовка педагогічних кадрів у вищій школі в умовах інтеграції України в європейський освітній простір: стан та перспективи» 22-23 березня 2012р. «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»-  Переяслав-Хмельницький , 2012р.- Випуск 26.-  С.258-263

8. Ратушинська А.С. Комплексна оцінка компетентності майбутніх вчителів початкових класів / А. С. Ратушинська // Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти:зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 20-21 квітня 2012р./М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» [наук. ред. В.П. Коцур, Д.С. Мазоха].- Переяслав-Хмельницький,2012.-С.30-33

9. Ратушинська А.С. Формування самоосвітньої компетентності студентів на основі застосування модульної технології / А. С. Ратушинська //  Гуманітарний вісник ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць .-  Переяслав-Хмельницький , 2012р.- Випуск 27.- С.227-234

10. Ратушинськая А.С. Готовность студентов к самообразовательной деятельности / А. С. Ратушинская // Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педагогических и психологических наук» часть І (21 мая 2012 г.) -  Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультатов»,2012.- С.98-104

11. Ратушинська А.С. Технологія та організаційні форми навчання студентів самостійної роботи / А. С. Ратушинська // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної наукової конференції «Наука – ХХІ століття. Випуск 2». – К.: НАИРИ, 2012.- С. 147-152

12. Ратушинська А.С Навчально-пізнавальна  діяльність  у самоосвіті вчителя початкової школи / А. С. Ратушинська // Вісник Глухівського НПУ ім. О. Довженка: зб. наук. праць.- Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка, 2012р. – Випуск 20. – С.306-309

13. Ратушинська А.С. Условия эффективного формирования самообразовательной компетентности будущего учителя начальных классов/ А. С. Ратушинська //Електронне наукове фахове видання «Народна освіта» КОІПОПК – м. Біла Церква. – Випуск 3 (18) - narodnaosvita.kiev.ua/

14. Ратушинська А.С. Педагогічні умови розвитку професійних якостей вчителя початкових класів в процесі самоосвіти/ А. С. Ратушинська // Початкова школа – Випуск 10 (520).- К., 2012.- С. 12-16

15. Ігнатенко Н.В., Ратушинська А.С. Модель системно-організованого процесу самоосвіти вчителя початкової школи/ А. С. Ратушинська // Вища школа[гол. ред: Д.В. Табачник]-Випуск 10.-К.: Знання, 2012.- С.51-59

16. Ратушинська А.С. Системные аспекты самообразовательной деятельности студентов на основе использования электронных ресурсов/ А.С. Ратушинська //  «Научная дискуссия: вопросы педагогіки и психологии» : материалы ІІ международной заочной научно-практической конференции. Часть ІІ (13 июня 2012г.). – Москва: «Международный центр науки и образования», 2012.- С.57-62

17. Ратушинська А.С. Самоосвітня компетентність вчителя початкових класів в системі неперервної освіти/ А.С. Ратушинська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ [гол. ред.: М.Т. Мартинюк].- Умань: ПП Жовтий, 2012.- Ч.1.-С. 242-250

18. Ратушинська А.С. Особливості формування професійної компетентності у майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/p/blog-page_29.html.

19. Виступ на засіданні педагогічній «Аналіз результатів опитування щодо загальних компетентностей випускників коледжу різних спеціальностей»(11 червня 2015 р.)

20. Участь у круглому столі «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики», який відбувся у форматі онлайн-вебінару з прямою трансляцією через сервіс YouTube в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції «Теорія і практика дистанційного навчання в освіті».  Виступ на тему «Розвиток інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу на основі інформаційних і телекомунікаційних технологій» (29.10.15)

21. Ратушинська А. С. Самовиховання як засіб формування особистості. Самовиховання вчителя / А. С. Ратушинська. // Вища школа. – 2016. – №10. – С. 88-96.

22. Ратушинська А. С. Арт-педагогічний супровід професійної підготовки майбутнього вчителя / А. С. Ратушинська // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – Випуск 13. – 227 с.

23. Ратушинська А.С. Самоосвіта майбутнього вчителя як важливий компонент підвищення рівня його професійної готовності /                             А. С. Ратушинська // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упор. Л.Л. Макаренко. − Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. − Випуск СХХХІ (131). − 250 с. − (Серія педагогічні науки). − С.137-146.

24. Ратушинська А. С. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі / А.С.Ратушинська // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; редкол. О. Л. Онуфрієва [та ін.]. – К., 2017. – Вип. 4 (32) / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – С. 86-97. (Серія «Педагогічні науки»).

25. Anastasia Ratushinskaya  The art of  being a teacher [Електронний ресурс] // Педагогика. Обсуждения современной науки / Pedagogika.Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki 30.05.2016 - 31.05.2016 Лю́блин / Lublin. – Режим доступу до ресурсу: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/pages/view/1074

 26. Ратушинська А.С. Особливості формування професійної компетентності у майбутніх учителів початкових класів / А.С.Ратушинська. − [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBb2djTGxiN3U4Mzg/view, вільний. Назва з екрану.

27. Ратушинська А. С. Розвиток інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу на основі інформаційних і телекомунаційних технологій / А.С.Ратушинська// Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. – К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2015.– С. 37-38.

 28. Ратушинська А.С. Самоактуалізація особистості в умовах сучасного інформаційного середовища [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти». Організатори конференції: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН (кафедра відкритих освітніх систем та ІКТ) та КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж. – 2016. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IZk4wRjJ5WVdfb1E/view, вільний. Назва з екрану.

29. Ратушинська А. С. Розвиток професійно важливих якостей учителя початкових класів у процесі самоосвіти / А.С.Ратушинська // Інноватика в освітньому процесі: суспільні дисципліни: науково-методичне видання / редкол. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін. − Біла Церква, 2016. − С.19-27.

Контакти: 

E-mail: five_ocean@ mail.ru

Персональний сайт: http://www.ratushynska-pedagogika.in.ua/


dribnycya

Дрібниця Віталій Олександрович, викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Дата народження: 28.06.

Педагогічне кредо: "Не нашкодь".

Освіта: вища, Київський державний університет ім. М. Драгоманова (1991). 

Загальний стаж педагогічної діяльності: 26 років.

Науково-методична проблема: "Підвищення ефективності навчання новітньої історії".

Науково-методична робота:

- Гладка Л. Г., Дрібниця В. О. Всесвітня історія ХХ – ХХІ століть. Навчальний посібник: курс лекцій / Л. Г. Гладка, В. О. Дрібниця. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – 336 с.

- Дрібниця В. О. Історія України (ХХ – початок ХХІ ст.). Зошит для самостійної роботи студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / В. О. Дрібниця. – Біла Церква, 2012. – 44 с.

- Дрібниця В. О. Історія України (1900 – 1945). Зошит для самостійної роботи студентів / В. О. Дрібниця. – Біла Церква, 2012. – 90 с.

- підготока зошита з друкованою основою з всесвітньої історії.

Нагороди:

- відмінник освіти України.


Святохо Галина Іванівна, викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Дата народження: 26 жовтня. 

Педагогічне кредо: "Знання — як і небеса — належать усім. Жоден учитель не має права приховувати їх від будь-кого, хто про них просить. Викладання — мистецтво віддавати". Абрахам Джошуа Гешель

Освіта: вища, Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна, (1982).

Педагогічний стаж: 35 років.

Методична проблема: "Формування громадянської компетентності молоді на заняттях суспільних дисциплін".

Коло професійних інтересів: застосування новітніх технологій в процесі вивчення суспільних дисциплін, формування у студентської молоді громадянської зрілості і відповідального ставлення до своїх конституційних обов'язків, втілення на практиці законів України, підвищення правосвідомості та правової культури , національно-патріотичне виховання молоді.

Курси підвищення кваліфікації:  КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 25.11.2016, ПК № 02139618/4376-16 з проблеми «Формування громадянської компетентності учнів засобами сучасного змісту суспільствознавчої освіти».

Науково-методична робота:

  • Святохо Г. І. Становлення життєвої компетентності майбутніх фахівців у процесі вивчення курсу «Соціологія» / Г. І. Святохо // Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 29. ‒ С. 281-287.
  • Святохо Г. І. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій / Г. І. Святохо // Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 29. ‒ С. 321-326.
  • Святохо Г. І. Соціологія: методичні рекомендації для студентів заочного відділення / Г. І. Святохо. – Біла Церква, 2017. – 68 с.
  • Святохо Г. І. Соціологія: методичні рекомендації до семінарських занять / Г. І. Святохо. – Біла Церква, 2017. – 20 с.
  • Святохо Г. І. Людина і світ: методичні рекомендації до самостійної роботи / Г. І. Святохо. – Біла Церква, 2017. – 16 с.
  • Святохо Г. І. Людина і світ: методичні рекомендації до семінарських занять / Г. І. Святохо. – Біла Церква, 2017. – 12 с.

Персональний сайт викладача: http://sophiya.at.ua/

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


donchenkoДонченко Юлія Вікторівна, викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Дата народження: 20.02.

Педагогічне кредо: "Дорогу здолає той, хто йде".

Освіта: вища, Київський Державний університет ім. М. Драгоманова (2001).

Курси підвищення кваліфікації: "Упровадження технологій інтерактивного навчання та розвитку критичного мислення у процесі вивчення суспільствознавчих предметів" (вересень, 2014 р.), курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Загальний стаж педагогічної діяльності: 12 років.

Науково-методична проблема: "Упровадження  дискусійних методів навчання для розвитку критичного мислення студентів на заняттях історії".

Науково-методична робота:

- Донченко Ю. В. Історія України (від найдавніших часів по сьогодення) : словник-довідник / Ю. В. Донченко.  – Біла Церква, 2015. – 129 с.

- Донченко Ю. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів заочної форми навчання. – Біла Церква, 2012. – 20 с.

 - Донченко Ю. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Рілігієзнавство" для студентів заочної форми навчання. – Біла Церква, 2012. – 18 с.

- Донченко Ю. В. Т. Г. Шевченко, його однодумці і Білоцерківщина: факт чи гіпотеза : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / О. А. Леонова, Ю. В. Донченко. – К. : ННДІУВІ, 2014. –  С. 112-116.

 - Донченко Ю. В. Застосування дискусійних методів навчання для розвитку критичного мислення майбутніх учителів початкових класів: [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBb0Y1Sm9DZ1hsQk0/view Донченко Ю. В. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Утворення козацької держави / Ю. В. Донченко // Інноватика у освітньому процесі: суспільні дисципліни: науково-методичне видання; [уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін.]. – Біла Церква, 2016. – С. 59-76.

- Донченко Ю. В. З історії державних символів України  / Ю. В. Донченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2017. – № 1. Режим доступу: https://osvita.ua/school/lessons_summary/grom_osvita/54725/

- Донченко Ю. В. Дискусія як засіб формування критичного   мислення    студентів/ Ю.В. Донченко. // Матеріали XXХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017 р. – С. 75-78. Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.

Брала участь у конференціях:

- Листопад 2012 р. Інтерактивна міжнародна конференція "Сприяння безпеці через співпрацю".

- Грудень 2012 р. Регіональна науково-практична конференція "Духовно-моральне виховання в системі освіти Київщини".

- Вересень 2014 р. Міжнародна науково-практична конференція "Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони".

- Жовтень 2014 р. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Іноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів". 

- Травень 2017 р. Методологічний семінар «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365».

Підготувала студентів-учасників таких студентських практичних конференцій:

- листопад 2012 р. – підготовка до участі студентки Оленчук Світлани у обласній історико-краєзнавчій конференції "Мій край в культурних та історичних розвідках";

- жовтень 2013 р. – підготовка до участі студентки Лінько Юлії у регіональній історико-краєзнавчій конференції "Постать Т.Г, Шевченка в історії рідного краю" серед студентів педагогічних ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Центрального регіону України;

- травень 2014 р. – підготовка до участі студентки Черненко Валентини у ІІІ обласній науково-пошуковій краєзнавчій конференції "Живі сторінки історії";

- березень 2014 р. – підготовка до участі студентки Лінько Юлії у студентській практичній конференції з нагоди 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка "Т.Г. Шевченко в долі українського народу: діалог через століття";

- організація та підготовка студентів до участі у краєзнавчій конференції "Крізь роки та епохи", щороку в рамках декади комісії суспільних дисциплін;

- серпень 2016 р. - підготовка до участі студентів Філіпової Ірини, Котлинської Вероніки, Чепік Людмили, Хоменко Алєсі, Пустовіт Валерії та Івахненко Олени у студенській науково-практичній конференції "Незалежність: виборена роками чи одним днем?" (з нагоди 25-річчя проголошення незалежності України);

- листопад 2016 р. - підготовка до участі студентів Філіпової Ірини, Котлинської Вероніки у обласній науково-практичній конференції "Молодь у боротьбі за відновлення української державності".


 


 

Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія: 

Використання та впровадження новітніх технологій на заняттях суспільних дисциплін.

 

Основні напрямки та завдання роботи циклової комісії: 

- забезпечити компетентнісний підхід  до викладання суспільних дисциплін;

- впроваджувати в навчальний процес  нові технології, сучасні електронні засоби підтримки і супроводу освітнього процесу;

- розвивати в студентів ґрунтовні, фундаментальні навички з суспільних дисциплін;

- формувати правові знання й співвідповідальність за долю нашої країни та світу;

- виховувати в майбутніх фахівців особисті риси громадянина, патріота України та сприйняття ідей гуманізму й демократії;

- готувати студентів до свідомої активної участі в суспільному житті української держави;

- залучати студентську молодь до навчально-дослідної роботи в рамках науково-практичних конференцій та семінарів з тематики циклової комісії.

Методична робота викладачів циклової комісії

Викладачі комісії беруть участь у розробленні навчальних програм, методичних посібників, складають робочі навчальні програми, удосконалюють комплексне навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін. Члени комісії є активними учасниками засідань  педагогічних рад коледжу, загально-педагогічних заходів, методоб’єднань голів циклових комісій ПВНЗ i-ii рівня акредитації  Центрального регіону України,  беруть участь у роботі  обласних та всеукраїнських олімпіад з історії України, правознавства. Викладачами суспільних дисциплін розроблено в електронному вигляді лекції, матеріали до практичних і  семінарських занять, які доступні студентам через локальну мережу коледжу.

Викладачами комісії підготовлені такі напрацювання:

Методичні доповіді

Молокова Н.О. Формування ціннісних орієнтацій у студентської молоді, 2010.

Донченко Ю.В.   Діалогова взаємодія як новий методологічний підхід  до побудови виховного процесу в коледжі, 2011.

Дрібниця В.О.   Упровадження в навчальний процес  нових технологій навчання – сучасних електронних засобів підтримки і супроводу освітнього процесу, 2011.

Дрібниця В.О.Продуктивна взаємодія «студент – викладач» засобами інформаційно – комунікативних технологій, 2012.

Навчально-методичні посібники

1. Всесвітня історія ХХ – ХХІ століть. Навчальний посібник: курс лекцій / Г.Л. Гладка, В.О. Дрібниця. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – 336 с.

2. Дрібниця В.О. Історія України (1900 – 1945). Зошит для самостійної роботи студентів. – Біла Церква, 2012. – 90 с.

3. Дрібниця В.О. Всесвітня історія (ХХ – початок ХХІ ст.). Зошит для самостійної роботи студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. – Біла Церква, 2012. – 184 с.

4. Молокова Н.О. Навчально-методичні матеріали з філософії. – Біла Церква, 2005. – 36 с.

5. Молокова Н.О., Дрібниця В.О. Методичні  рекомендації студентам щодо організації самостійної роботи з суспільних дисциплін. –Біла Церква, 2008. - 28с.

6. Молокова Н.О. Навчально-методичні матеріали з етики та естетики. - Біла Церква, 2011. - 50 с.

Кабінети суспільних дисциплін та філософії і соціології  є центром методичного забезпечення навчальних дисциплін та виховних заходів. Студенти  коледжу залучаються до науково-пошукової роботи та беруть участь у студентських конференціях коледжу, міста, області, регіону. Зокрема, студенти під керівництвом викладачів циклової комісії досліджували такі теми в 2011/2012 навчальному році:

Колосок пам’яті

Шляхами бойової слави

Видатні особистості краю

Археологічні пам’ятки на території нашого краю

Україна у війні 1812року.

Традиційно викладачі-суспільники є організаторами різних культурних та виховних заходів, що проводяться не лише на рівні коледжу. Адже вони педагоги не лише за професією, але і за покликанням, і тому завжди пам’ятають, що їх завдання – не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, а й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність та відстоювати свої переконання.

Традиційним в рамках декади педагогічної майстерності викладачів циклової комісії стало проведення Дня української вишиванки.

КОІПОПК, посвідчення від 12.09.2014, АГ № 3288

Упровадження технологій інтерактивного навчання на уроках історії

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1415-17

за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів»