Циклова комісія викладачів іноземних мов працює над проблемою «Професійно-практична спрямованість вивчення іноземних мов – запорука всебічної підготовки майбутніх педагогів».

Використання інноваційних педагогічних технологій навчання викладачами циклової комісії забезпечує ефективне вивчення англійської мови. Викладачі комісії формують у студентів іншомовну комунікативну, професійну та загальну компетенції.

   

Практикується відкритий захист проектних робіт з методики навчання англійської мови в початковій школі, на якому студенти-третьокурсники презентують свої практичні розробки з курсу методики.

Студенти постійно беруть участь в олімпіадах, творчих конкурсах, у позанавчальних заходах, де посідають призові місця.

   

Викладачами циклової комісії проводяться відкриті заходи в рамках проведення декад педагогічної майстерності, серед них такі як: „Звичаї та традиції святкувань у Великій Британії та США”, ,,Фестивалі різних країн світу’’, “Святкування Різдва в Британії та США’’. Під час проведення таких заходів студенти мають можливість отримати додаткову інформацію про країни, мову, яких вони вивчають, а також розширити свій кругозір, збагатити інтелектуальний та культурний розвиток.

На заняттях гуртка «Across Cultures» викладач Лук’яненко В.П. ефективно застосовує проблемно-пошукові, дослідницькі методи, рольові та ділові ігри, роботу у підгрупах, надає перевагу практичним заняттям з мультимедійним супроводом, спонукає студентів до практичної діяльності, нетрадиційних форм втілення власного задуму, сприяє професійному становленню особистості студента. Члени гуртка «Across Cultures» постійно беруть участь у спеціалізованих виставках та семінарах «Вища освіта за кордоном», які проводять DEC education і Study ua в м. Київ, метою яких є інформування студентів про вступ та співпрацю з вищими навчальними закладами Великобританії і США й підготовка нової когорти кваліфікованих спеціалістів, які сприятимуть розвитку і процвітанню нашої держави.

   

Члени циклової комісії підтримують постійні контакти з носіями мови. У коледжі побувала волонтерка Корпусу Миру США Інгрід.

 

У рамках програми «Євросвіт» викладачі циклової комісії іноземних мов підтримують дружні зв’язки з інститутом Кароліна (Коронадо, Іспанія), (де англійська мова вивчається як друга іноземна); з метою обміну досвідом організовують щорічні візити.

 
   

Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності викладачі іноземних мов беруть участь у методичних семінарах, науково-практичних конференціях, які проводяться у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону з питань впровадження нових форм і методів навчання.

   

Викладачі циклової комісії іноземних мов є співавторами науково-методичного журналу "Інноватика у навчальному процесі. Іноземні мови", електронного підручника «Практичний курс англійської мови», навчального посібника для студентів ВПНЗ I-II рівнів акредитації «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», навчального посібника «Матеріали до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» (за професійним спрямуванням)»; вони беруть активну участь у роботі школи перспективного педагогічного досвіду, методичних семінарах, круглих столах, майстер-класах; постійно перебувають у пошуках нових форм і методів викладання дисциплін.

 

Під час організації навчального процесу викладачі циклової комісії іноземних мов враховують психолого-фізіологічні особливості студентів, використовують широкий набір форм та засобів навчання. На заняттях панує творча, доброзичлива атмосфера. Завдяки правильній організації навчальної діяльності викладачі досягли належного рівня засвоєння навчального матеріалу та відповідної якості знань студентів.

 

Склад циклової комісії викладачів іноземних мов

Лук`яненко Валентина Петрівна, викладач англійської мови,англійської мови (за професійним спрямуванням), викладач-методист.

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1982).

Наступна атестація:  2016-2017 н. р.

Загальний стаж педагогічної діяльності:  35 років.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Методична проблема: Формування соціокультурної компетенції студентів на заняттях англійської мови.

САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Участь у вебінарах, семінарах від освітніх компаній «Oxford University Press», «National Geographic Learning»,  «Macmillan Education», «Cambridge English».

Участь у конференціях:

- Конференція для вчителів англійської мови шкіл та мовних курсів «Macmillan Spring School», «Macmillan Summer School».

Участь у тренінгах/майстер-класах:

- Oxford Teacher’s Development (essay writing) (жовтень-грудень 2016, консультант компанії «Oxford University Press» Богаєвська І.).

Курси підвищення кваліфікації:

Курси підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників, які мають звання «викладач-методист» КВНЗ КОР академія неперервної освіти (03.11.15-29.03.16., посвідчення)

НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти ЦІППО» (12.05.15-04.12.15., сертифікат).

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від  04.12.2015 року 12 СПВ  № 143463 за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації».

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 29.03.2016,  ПК  № 02139618/1653-16 курси для педагогічних працівників, як мають звання «учитель-методист» (для учителів англійської, німецької, французької мов).

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Англійська мова. Методичні рекомендації до проведення занять за темою «Welcome to Ukraine»;

Навчальний посібник Англійська мова (за професійним спрямуванням для студентів ВНЗ.

Лук’яненко В. П. Формування мотивації навчання іноземної мови в учнів початкових класів / В. П. Лук’яненко [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBRzVDX2l1LVNuUjg/view, вільний. Назва з екрану.

Участь у всеукраїнській електронній науково-практичній конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики» 25-27 жовтня 2016 року. Тема доповіді: «Формування ІТ-компетентності у майбутніх вчителів англійської мови»;

 Підготовка та представлення матеріалів з досвіду роботи на конкурс з тематичної номінації «Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах» в рамках VIII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» 25-27 жовтня 2016 р.

Лук’яненко В. П. Innovative approaches to academic reading: [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016 (http://konferenz2016.blogspot.com/p/2.html). – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IWWpPTGZrWF9QdEk/view, вільний. Назва з екрану.

Лук’яненко В. П.  Innovation approaches in teaching listening / В. П. Лук’яненко. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 25-27 жовтня 2016. –  [ред. кол. Олійник В. В. та ін.]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2016. – 114 с. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

Лук’яненко В. П. Роль самоосвіти у підвищенні професійної компетентності викладачів циклової іноземних мов КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» / В. П. Лук’яненко // Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови : науково-методичне видання  // В. П.  Лук’яненко,  І. М. Кошинська,  О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. – Біла Церква, 2016. – С. 4-9. (методична рада КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», протокол від 20.01.2016  №1)

Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних  закладах  :  матеріали  з досвіду роботи // ред. кол. В. П. Лук’яненко, О. А. Жало,  І. М. Кошинська,  О. П. Литвин,   О. Д. Счастлива, О. В. Тимченко. – Біла Церква, 2016. – 40 с. (методична рада КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», протокол від 14.09.2016 №4)

Лук’яненко В. П. Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземної мови студентів ВНЗ / В.П.Лук’яненко // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. С. 115-117.


zhalo2

Жало Ольга Анатоліївна, викладач англійської мови, англійської мови професійного спрямування, практичного курсу англійської мови, методики навчання англійської мови, країнознавства, літератури країни, мова якої вивчається

Дата народження: 25 січня

Педагогічне кредо: “Only success succeeds”

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1991)

Загальний стаж педагогічної діяльності: 27 років

Курси підвищення кваліфікації: КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 25.11.2016, ПК № 02139618/4374-16 з проблеми «Організація проектної роботи з англійської мови» ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015 року 12 СПВ № 143463 за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 29.03.2016, ПК № 02139618/1653-16 курси для педагогічних працівників, як мають звання «учитель-методист» (для учителів англійської, німецької, французької мов).

Атестація: 2021/2022 н.р.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Методична проблема: Формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя початкової освіти в контексті міжкультурного діалогу

Науково-методична робота:

Участь у вебінарах, семінарах від освітніх компаній «Oxford University Press», «National Geographic Learning», «Macmillan Education»

Участь у конференціях, регіональних, обласних семінарах:

2012. Виступ на засіданні методичного об’єднання викладачів іноземної мови ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Київської області.

2012. Виступ на засіданні регіонального об’єднання викладачів іноземних мов ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України з проблеми «Сучасне освітнє середовище – основа формування компетентного фахівця інноваційної педагогічної культури».

2014.Участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів»   (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПНУкраїни, 30-31.10.2014), тези «Формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя початкової школи в контексті міжкультурного діалогу».

2013-2014.Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти» (ХГПА, 2013, 2014), виступи «Формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя початкової школи в контексті міжкультурного діалогу», «Педагогічні умови формування мотивації вивчення англійської мови як фактор ефективної навчальної діяльності майбутніх молодших спеціалістів».

2016.Участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Європейський вимір відкритої освіти» (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 28.04.2016), доповідь «Формування громадянських цінностей у студентів засобами англійської мови в контексті міжкультурного діалогу».

2016.Участь у  науково-практичному семінарі «Фестиваль педагогічних інновацій»,   виступ «Практичний аспект формування громадянських цінностей у студентів»(Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, 13.04. 2016).  

Перелік публікацій та методичних матеріалів:

2012. Євро 2012: перспективи та виклики. Урок з англійської мови // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 6. – С. 94; Pобота учасника  Форуму педагогічних ідей «УРОК»– Режим доступу: http://osvita.ua/publishing/urok/june_2012/

2012.Tales and Links with Real Life (Communicative activities based on the tale) // ENGLISH language & culture. – 2012. – № 24 (600). – С. 4-5.

2013.Методичні рекомендації до виконання самостійної роботиз навчальної дисципліни«Методика викладання англійської мови в початковій школі».

2013.The Problems Young People Face. 'Say No Тo Drugs'. –  КОІПОПК «Мій кращий урок!» – Режим доступу: http://bestlessons.at.ua/index/anglijska_mova_11_klas/0-85

SportandGames. –  КОІПОПК «Мій кращий урок!» – Режим доступу:
http://bestlessons.at.ua/index/anglijska_mova_9_klas/0-83

2014. Англійська мова професійного спрямування : навчальний посібник. – Ч. 1-2.

2014. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботиз навчальної дисципліни «Англійська мова професійного спрямування».

2014. Жало О. А. Формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя початкової школи в контексті міжкультурного діалогу. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBT2dzZ1RUNkpCX1E/view, вільний. Назва з екрану.

2014. Жало О. А. Педагогічні умови формування мотивації вивчення англійської мови як фактор ефективної навчальної діяльності майбутніх молодших спеціалістів / О. А. Жало // Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 26 лютого 2014 р.) / [уклад. О. Р. Поляновська, А. П. Маримонська, С. В. Чернюк]. – Хмельницький : ХГПА, 2014. – С. 62-64.

2015. Англійська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник (співавтор І. М. Кошинська).

2015. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта з навчальних дисциплін «Країнознавство», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Література країни, мова якої вивчається», «Методика викладання англійської мови», «Практичний курс англійської мови» (співавтор І. М. Кошинська).

2015. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності5.01010601 Соціальна педагогіка з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»(співавтор І. М. Кошинська).

2016. The Heavenly Hundred. Heroes Do Not Die (Language Workshop) / О. А. Жало// ENGLISH language & culture. – 2016. – № 21 (693). – С. 23-26.

2016. Упровадження тренінгових технологій на заняттях методики навчання англійської мови : навчально-методичний посібник.

2016. Граматика англійської мови : практикум.

2016. Фонетика англійської мови : навчально-методичний посібник (співавтор І.М. Кошинська).

2016. Жало О. А.  The Heavenly Hundred. Heroes Do Not Die (Language Workshop) / О. А. Жало // ENGLISH language & culture. – 2016. – № 21 (693). – С. 23-26.

2016. Жало О. А. Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови : науково-методичне видання  // В. П.  Лук’яненко,  І. М. Кошинська,  О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. – Біла Церква, 2016. – С. 18-21, 40-46 ( КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», протокол від 20 січня 2016 року № 1)

2017. Жало О. А.  National Identity – Self-identity (Language Workshop) / О. А. Жало // ENGLISH language & culture. – 2017. – № 1 (697). – С. 23-24.

Контакти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., 0677915172, 0933239980


Кошинська Ірина Миколаївна, викладач англійської мови

Педагогічне кредо: «Obstacles are what you see when you take your eye off the goal». Giving up is not my style. I just want to do something that's worthwhile

Освіта:  вища, Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1992)

Наступна атестація:  2019-2020 н. р.

Загальний стаж педагогічної діяльності:  18 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Методична проблема: Формування соціокультурної компетенції студентів на заняттях англійської мови

САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Участь у вебінарах, семінарах від освітніх компаній «Oxford University Press», «National Geographic Learning»,  «Macmillan Education», «Cambridge English»

Участь у конференціях

 1. 20-а щорічна національна конференція «New Generation Learning – New Generation Teaching» від Українського відділення Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної та Британської Ради (24-25 квітня 2015)
 2. Конференція для вчителів англійської мови шкіл та мовних курсів «Macmillan Spring School», «Macmillan Summer School»
 3. Науково-практична конференція «Концепція змішаного навчання (Blended Learning) іноземних мов з використанням онлайн платформи «Lingva.Skills» для фахівців з мовної підготовки ВНЗ» (18 листопада 2016)
 4. Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

Участь у тренінгах/майстер-класах

Oxford Teacher’s Development (essay writing) (жовтень-грудень 2016, консультант компанії «Oxford University Press» Богаєвська І.)

Курси підвищення кваліфікації:

 1. Навчання за інтегрованою програмою на авторських курсах підвищення кваліфікації Н. М. Бендерець, О. П. Губаш «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях англійської мови» (КОІПОПК, 12-23 травня 2014 р.)
 2. Інтенсивні короткострокові курси «Building on what we have learned and moving forward» від регіонального відділу з питань викладання англійської мови посольства США (Київ, 3-5 липня 2014 р.)
 3. КОІПОПК, посвідчення від 23.05.2014, АГ № 2772 авторські курси Н.М.Бендерець, О.П.Губаш «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях англійської мови»
 4. Курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).
 5. ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1419-17 за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів»

Дистанційні курси:

 1. Інноваційні дистанційні курси «Teaching English to Young Learners» (Орегонський педагогічного університету, США, 06 жовтня по 12 грудня 2014 р.).
 2. «What is character? Virtue Ethics in Education» (26.10.15-08.11.15),  «Robert Burns: Poems, Songs and Legacy» (25.01.16-14.02.16) від компанії «Future Learn».
 3. Курс «Teacher Development: Find new ways to identify, analyse and correct your learners’ mistakes» від освітньої компанії «Cambridge English» (серпень 2016)
 4.  Курс   «Learn English Pathways» від Британської Ради (осінь 2016 р.)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Статті

 1. «Формування соціокультурної компетенції як один з важливих факторів становлення майбутнього конкурентоздатного педагога». Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів» (жовтень 2014)
 2. «Distance Learning Technologies». Круглий стіл «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики» (рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції «Теорія і практика дистанційного навчання в освіті») (29 жовтня 2015)
 3. «Core Idea and Technological Tools for Open Education». Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти» (28 квітня 2016)

Методичні посібники / рекомендації

2014. Іноземна мова (за професійним спрямуванням): методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів заочної форми (у  співавторстві з Жало О.А.)

2014. Практичний курс англійської мови:  методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання (у  співавторстві з Жало О. А.)

2014. Література країни, мова якої вивчається: методичні рекомендації до самостійної роботи (у  співавторстві з Жало О. А.)

2014. Країнознавство методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів (у співавторстві з Жало О. А.)

Koshynska I. Find a Sport You Enjoy / I.Koshynska // English. – 2013. – №21 (621). – Pp.18-21.

Koshynska I. European Union / I.Koshynska // English. – 2013. – №6 (606). – Pp.14-17.

Koshynska I. Earth Day Celebration/ I.Koshynska // English. – 2014. – №19 (643). – Pp.7-11.

Кошинська І. М.  Формування соціокультурної компетенції як один з важливих факторів становлення майбутнього конкурентоздатного педагога / І. М. Кошинська. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBZ0FfZmR3YmhrM0k/view, вільний. Назва з екрану.

Кошинська І. М. Distance Learning Technologies / І. М. Кошинська // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. – К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2015. – С. 32.

2015.Англійська мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник (у  співавторстві з Жало О. А.)

2016. Фонетика англійської мови: навчально-методичний посібник (у  співавторстві з Жало О. А.)

Кошинська І. М. Core Idea and Technological Tools for Open Education / І. М. Кошинська // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 25-27 жовтня 2016. –  [ред. кол. Олійник В. В. та ін.]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2016. – 114 с. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

Кошинська І. М.  Professional development and digital technologies / І. М. Кошинська // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. С. 110-112.

Публікації у фаховому виданні (газеті «English»)

 1. План-конспект практичного заняття «Earth Day Celebration» (до міжнародного Дня Землі) (березень 2013р.).
 2. План-конспект практичного заняття з елементами дискусії “Why Choose Sport?” (листопад 2013р.).
 3. План-конспект заняття клубу «Всесвіт» на тему «Європейський Союз: минуле і сьогодення» («European Union: Bygones and Contemporaneity») (жовтень 2014р.).

ДІЯЛЬНІСТЬ, СПРЯМОВАНА НА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ

Участь студентів у міжнародних, Всеукраїнських конкурсах

 1. Від освітньої компанії «Oxford University Press» (створення відеокліпів): «Solutions Culture Competition» (лютий 2016 р.), «Say It with Oxford Competition» (травень 2016 р.)
 2. FLEX (Програма майбутніх лідерів – програма культурного обміну Бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США)
 3. HMC Projects (стипендіальна програма від  асоціації британських коледжів). Денисюк Олена стала переможцем (отримала повну стипендію на навчання у приватній школі «St George’s Ascot» протягом одного навчального року)
 4. «Гринвіч-2016»

Нагороди:

2015. Подяка Київської обласної ради

Студенти коледжу залучаються до проведення екскурсій по музейному комплексу «Історія освіти Київщини: від часів Київської Русі до сьогодення» для слухачів курсів підвищення кваліфікації зі спеціальності «Англійська мова», добровольця Корпусу Миру Маріел Васкез (спільно з Рокицькою О. Д., методистом відділу музейної освіти та бібліотечної справи КВНЗ КОР «Академії неперервної освіти»)


schaslyva

Счастлива Олена Дмитрівна, викладач англійської та французької мов, методики навчання англійської мови, спеціаліст І категорії.

Дата народження: 03.06

Освіта: вища, Київський державний лінгвістичний університет, 1998 рік.

Педагогічний стаж: 19 років.

Курси підвищення кваліфікації: «Використання автентичних матеріалів на заняттях з англійської мови» (2010 рік), КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 24.02.2017, ПК № 02139618/1267-17 для учителів англійської мови, ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1434-17, за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів»курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Атестація: 2010-2011 н.р., присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії»

Методична проблема: "Педагогічні умови формування мотивації вивчення іноземної мови майбутніми фахівцями освіти"   

Науково-методична робота:

Участь у всеукраїнській електронній науково-практичній конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики» 25-27 жовтня 2016 року. Тема доповіді: «Формування ІТ-компетентності у майбутніх вчителів англійської мови»

Підготовка та представлення матеріалів з досвіду роботи на конкурс з тематичної номінації «Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах» в рамках VIII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» 25-27 жовтня 2016 р.

Счастлива О. Д. Переваги проектних технологій при вивченні курсу «Англійська мова» в коледжі / О. Д. Счастлива // Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови : науково-методичне видання  // [ред.кол. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова]. – Біла Церква, 2016. –С. 13-17.

Счастлива О. Д. Wish me love fnd hapiness. Dedicated to Saint Valentine`s Day / О. Д. Счастлива // Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови : науково-методичне видання  // [ред.кол. В. П.  Лук’яненко,  І. М. Кошинська,  О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова]. – Біла Церква, 2016. –С. 66-73.

Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах : матеріали з досвіду роботи // ред. кол. В. П. Лук’яненко, О. А. Жало, І. М. Кошинська, О. П. Литвин, О. Д. Счастлива, О. В. Тимченко. – Біла Церква, 2016. − 40 с.

Счастлива О. Д. Gettіng around the town / О. . Счастлива // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2017. – № 2. Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/58247/

Счастлива О. Д. Формування ІТ-компетентності у майбутніх вчителів англійської мови / О.Д.Счастлива // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 25-27 жовтня 2016. –  [ред. кол. Олійник В. В. та ін.]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2016. – 114 с. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

Счастлива О. Д. Cloud computing in teacher professional development / О.Д.Счастлива // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. С. 150-151.

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

Контакти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,  +380664544033

 

Молокова Маргарита Анатоліївна, викладач англійської мови, спеціаліст першої категорії.

Працює над проблемою "Використання інтерактивних технологій для формування комунікативної компетенції студентів на заняттях англійської мови".

Викладач володіє інноваційними освітніми технологіями навчання, які активно використовує і поширює у професійному середовищі.

 

Нечипоренко Лілія Василівна, викладач англійської мови, спеціаліст першої категорії.

Працює над проблемним питанням: "Застосування комунікативного та особистісно-діяльнісного підходів у навчанні студентів англійської мови".

Викладач застосовує інтерактивні технології навчання та планує свою роботу, орієнтуючись на спеціальність та професію майбутнього фахівця.

Педагогічний стаж: 15 років.

Курси підвищення кваліфікації: 

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 27.01.2017, ПК № 02139618/0423-17 для учителів англійської мови

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1427-17

за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів»курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Науково-методична робота:

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

Результат пошуку зображень за запитом "Будугай Ольга Дмитрівна"  

Будугай Ольга Дмитрівна, викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Освіта: Запорізький державний педагогічний інститут, 1986 (французька і німецька мови, вчитель французької і німецької мов); Бердянський державний педагогічний інститут ім. П. Осипенко, 1997 (українська мова та література, вчитель української мови та літератури).

Педагогічний стаж: 32 роки.

Курси підвищення кваліфікації: КОІПОПК, посвідчення від 22.02.2013 № 1213 курси підвищення кваліфікації вчителів російської мови і літератури, світової літератури КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 25.11.2016, ПК № 02139618/4374-16 з проблеми «Організація проектної роботи з англійської мови».

Науково-методична робота:

Будугай О.Д. Білоцерківський інститут економіки та управління на шляху формування особистості молодого європейця ХХІ-го століття // Вища школа. – 2013. – №4 . – С.  85-86.

Будугай О. Д. На міжнародній конференції у Рівному обговорили проблеми і перспективи літератури для дітей і юнацтва / О.Д.Будугай, Л.М.Овдійчук // Вища школа. – 2013. – №9. – С. 97-102.

Будугай О. Д. Верлібр у поезії Петра Розвозчика для дітей / О.Д.Будугай// Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №4. – С. 14-18. 

Будугай О.Д. Ще один крок до співпраці науковців України і ФРН: міжнародна конференція німецько-українського наукового об’єднання (НУНО) імені Юрія Бойка-Блохина / Вища школа. – 2017. – №7. – С. 99-105.

Будугай О. Д. Педагогічні новації Миколи Корфа як фундатора земських шкіл та вчительських з’їздів в Україні в ХІХ ст. / Вища школа. – 2017. – №10. – С. 107-118.