Склад циклової комісії

  1. Бодрик Наталія Вікторівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
  2. Літвін Юлія Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
  3. Маценко Ірина Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
  4. Медвідь Лариса Вікторфівана, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
  5. Міщенко Тетяна Олексіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
  6. Мушинська Людмила Степанівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
  7. Ратушинська Анастасія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Бодрик Наталія Вікторівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист 

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова (1992)

Підвищення фахової кваліфікації 

стажування на кафедрі дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, довідка від 28.01.14 №350/01;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», свідоцтво від 04.12.15, 12 СПВ № 143451. 

 Науково-методична дяльність

2013 рік

Бодрик Н. В. Методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Педагогіка». Біла Церква, 2013. 24 с.

Бодрик Н. В. Методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Основи соціально-педагогічних досліджень». Біла Церква, 2013. 20 с.

Бодрик Н. В. Методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Технології соціально-педагогічної діяльності». Біла Церква, 2013. 20 с.

2014 рік

Опорно-інструктивні матеріали до написання та захисту курсової роботи: методичний посібник / Н.В.Стаднік, А.О.Клочко, А.М.Лукіянчук, Н.В. Бодрик. Біла Церква, 2014. 52 с.

Бодрик Н. В. Формування гуманістичної компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах вищої педагогічної освіти. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. URL : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBRllaQXJUN2RxOEE/view, вільний.

 2016 рік

Бодрик Н. В., Синякова В. Б., Голубенко Т. О. Методи соціальних досліджень: навчально-методичний посібник. К., 2016. 104 с.

Бодрик Н. В., Синякова В. Б., Голубенко Т. О. Соціальний супровід клієнта: методичні рекомендації. К., 2016. 64 с.

Бодрик Н. В. Технології підготовки майбутнього соціального педагога до соціально-педагогічної діяльності.  [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IeENKb0lEV3RONWs/view, вільний.

Бодрик Н. В. Позитивне мислення (заняття психолого-педагогічного гуртка «Друге «Я») // Інноватика у освітньому процесі : психолого-педагогічні дисципліни: науково-методичне видання; [авт.-уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.].  Біла Церква, 2016. С. 95-106.

2017 рік

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква, 2017. 132 с.

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: практикум. Біла Церква, 2017. 112 с.

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: тестові завдання. Біла Церква, 2017. 44 с.

Бодрик Н. В. Технології соціально-педагогічної діяльності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи.  Біла Церква, 2017. 20 с.

Бодрик Н. В. Основи соціально-педагогічних досліджень: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи.  Біла Церква, 2017. Біла Церква, 2017. 20 с.

Бодрик Н. В. Патопсихологія: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква, 2017. 20 с.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Бодрик М. В. Особливості інклюзивного виховання та навчання дітей із затримкою психічного розвитку. Актуальні проблеми педагогічної науки: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 10-11 листопада 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. У 2-х частинах. Миколаїв : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. ч. 1. С. 25-28.

Філіпова І. В., Андрощук А. Ю. Поради майбутнім учителям початкових класів у контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського: збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 травня 2018 року): [наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2018. С. 132-136.

Нагороди 

2004. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм, активну громадську позицію

2007. Грамота Міністерства освіти та науки України

Літвін (Кошова) Юлія Олександрівна, спеціаліст вищої категорії

Освіта: вища, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2009)

Курси підвищення кваліфікації 

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університеті менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі психолого-педагогічних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», свідоцтво від 20.09.2013, 12 СПВ № 016876;

стажування на кафедрі соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, довідка від 28.01.14 року №352/01.

Науково-методична діяльність

2014 рік: КошоватЮ. О. Формування готовності майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 URL: https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBT1lENU83b29talE/view, вільний.

2015 рік

Кошова Ю. О. Педагогічний вплив на формування позитивного соціально-психологічного клімату в студентському колективі // Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 жовтня 2015) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, Біла Церква: БІНПО. 2015. С.121-125.

Кошова Ю. О. Педагогічний вплив на формування позитивного соціально-психологічного клімату в студентській групі в умовах реформи освіти. Вища освіти у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичній конференції (19-21 листопада 2015). Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти. V (65) том. К. : Гнозис, 2015. С. 214-222.

2016 рік

Кошова Ю. О. Формування соціальної компетентності майбутніх педагогів. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016 URL : https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IaFdUNFhIajlGNms/view, вільний.

Кошова Ю. О. Виховання особистості в колективі // Інноватика у освітньому процесі : психолого-педагогічні дисципліни:науково-методичне видання; [уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.]. Біла Церква, 2016. С. 80-95.

Кошова Ю. О. Технологія формування конфліктологічної компетентності у викладачів ВНЗ // Психолого-педагогічні аспекти навчання в   системі неперервної освіти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10 листопада 2016) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, Біла Церква: БІНПО. 2016. С. 13-16.

Кошова Ю. О. Технологія формування конфліктологічної компетентності у викладачів ВНЗ. Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичній конференції (24-26 листопада 2016). Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти. ІІІ (71) том. К., 2016. С. 65-72.

2017 рік

Літвін Ю. О., Бодрик Н. В., Педагогіка: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква, 2017.132 с.

Літвін Ю. О., Бодрик Н. В., Педагогіка: практикум. Біла Церква, 2017. 112 с.

Літвін Ю. О., Бодрик Н. В., Педагогіка: тестові завданн. Біла Церква, 2017. 44 с.

Літвін Ю. О. Теорія і методика роботи з дитячими молодіжними організаціями: методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква, 2017. 54 с.

Літвін Ю. О. Етнопедагогіка: методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква, 2017. 56 с.

Літвін Ю. О. Технології роботи соціального гувернера: методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 60 с.

Літвін Ю. О. Технології роботи соціального гувернера: методичні рекомендації до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. Біла Церква, 2017. 30 с.

Літвін Ю. О. Основи сценарної роботи соціальної педагога: методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 54 с.

Літвін Ю. О. Основи сценарної роботи соціальної педагога: матеріали до проведення лекцій та практичних занять.  Біла Церква. 2017. 96 с.

Літвін Ю. О. Соціальна робота в сфері дозвілля:методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 68 с.

Кошова Ю. О. Формування умінь управління конфліктами у студентів ВНЗ // Інновація в вищій школі в галузі соціології, психології та політології: zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-praktica konferencia (10-11 березня 2017). Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo (Вища школа Данубиус, Сладковічево, Словенія), 2017. С.101-104.

Нагороди: Грамота відділу освіти Білоцерківської міської ради (2015).

Маценко Ірина Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист 

Освіта: вища, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» спеціальність «Педагогіка вищої школи»(2016); Харківський державний університет ім. М. Горького, спеціальність «Практична психологія» (1994); Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання»(1990).

Підвищення фахової кваліфікації

стажування на кафедрі психології в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», довідка від 25.12.13, №1282; 

стажування на кафедрі дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, довідка від 28.01.14 №351/01;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН Україниза категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1423-17.

Науково-методична діяльність

2014 рік: Маценко І. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх педагогів до формування соціальної компетентності молодших школярів. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. URL : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBS3NvUXNEWXJ2cEk/view, вільний. 

2015 рік: Маценко І. В. Загальна психологія: тестові завдання (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальність 5.01010601 «Соціальна педагогіка»). Біла Церква, 2015. 36 с.

2016 рік: Маценко І. В. Поведінка як психологічна категорія і як якість індивіда. Відхилення у поведінці // Інноватика у освітньому процесі: психолого-педагогічні дисципліни: науково-методичне видання [авт.-уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.].  Біла Церква, 2016. С. 65-80.

2017 рік: Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

2018 рік: Михайловська В. О., Маценко І. В. Гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського в умовах реалізації концепції «Нова українська школа». Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського: збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 травня 2018 року): [наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2018. С. 66-72.

Нагороди

1991. Почесна Грамота відділу народної освіти Смілянського районного виконавчого комітету та ради голів профкомів та профорганізацій.

2000. Грамота Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2006. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Міщенко Тетяна Олексіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист 

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1982)

Підвищення фахової кваліфікації: курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН Україниза категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1425-17.

Науково-методична діяльність

2014 рік

Міщенко Т. О. Технологія організації рефлексивної діяльності суб’єктів педагогічного процесу : науково-методичний посібник. Біла Церква, 2014. 258 с.

Міщенко Т. О. Соціально-педагогічний проект «Покоління NEXT і його  соціалізація»: інформаційно-методичний збірник (+ CD диск). Біла Церква, 2014.48 с.

2016 рік

Міщенко Т. О. Соціально-педагогічний проект як пошуково-дослідницький підхід  у вивченні психолого-педагогічних дисциплін і організації навчально-технологічної практики студентів в умовах становлення інформаційного суспільства // Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників коледжу: матеріали з досвіду роботи. Біла Церква. 2016. С. 21-23.

Міщенко Т. О. Організація рефлексивної діяльності як науково-дослідницький підхід у вивченні «Основ педагогічної майстерності» в умовах становлення інформаційного суспільства // Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників коледжу: матеріали з досвіду роботи. Біла Церква, 2016. С. 23-24.                                                                                  

Міщенко Т. О. Техніка активного слухання: нерефлексивна і рефлексивна форма // Інноватика в освітньому процесі: психолого-педагогічні дисципліни: науково-методичне видання; [авт.-уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.]. Біла Церква, 2016. С.37-50.

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Початкова освіта». Біла Церква, 2017. 48 с.

Міщенко Т. О. Методика виховної роботи: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Соціальна робота». Біла Церква. 2017. 58 с.

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Соціальна педагогіка/Соціальна робота». Біла Церква. 2017. 47 с.

Міщенко Т. О. Нові педагогічні технології: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Образотворче мистецтво». Біла Церква. 2017. 46 с.

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Образотворче мистецтво». Біла Церква. 2017. 24 с.

Міщенко Т. О., Стаднік Н. В. Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць: наукові записки  Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Випуск 17 (60) / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т;  [редкол.: В.В.Вербець, М.С.Янцур, І.Д.Бех та ін.]. Рівне: РДГУ. 2017. С.32-37.

2016/2017 н. р. Керівник майстер-класу «Підготовка компетентного фахівця в умовах сучасного освітнього середовища».

Нагороди

1993. Грамота Міністерства освіти України.

donchenkoМушинська Людмила Степанівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М.Горького (1981).

Підвищення фахової квіліфікації

стажування на кафедрі загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, довідка від 28.01.14 №354/01;

курси в КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» за інтегрованою програмою для педагогічних працівників, які мають звання «вчитель-методист» (для учителів історії та правознавства), посвідчення від 02.03.15 р. АД № 1145;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», свідоцтво від 04.12.2015, 12 СПВ № 143469.

Науково-методична діяльність

Мушинська Л. С. Соціологія: методичні рекомендації студентам до підготовки семінарських занять. Біла Церква, 2015. 37 с.

Мушинська Л. С. Патріотичне виховання молодших школярів // Інноватика у освітньому процесі : суспільні дисципліни: науково-методичне видання; [уклад. Н.О.Молокова, Л. С. Мушинська та ін.]. Біла Церква, 2016. С. 28-32.

Мушинська Л. С. Предмет, структура і функції соціології // Інноватика у освітньому процесі : суспільні дисципліни: науково-методичне видання [уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін.]. Біла Церква, 2016. С. 76-85.

Мушинська Л. С. Підготовка майбутніх педагогів до роботи в закладах з інклюзивною формою навчання. Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського: збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 травня 2018 року): [наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2018. С. 84-88.

2016-2018 роки. Керівник постійно діючого семінару-практикуму «Педагогіка партнерства як запорука якісної підготовки майбутнього фахівця-інноватора».

Медвідь Лариса Вікторівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1988).

Підвищення фахової кваліфікації 

стажування на кафедрі виховних технологій та педагогічної творчості Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, довідка від 28.01.14 №353/01;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1424-17;

курси в Навчально-науковому інституті неперервної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова за програмою «Дошкільна освіта», свідоцтво від 05.06.2018 12СС 02125295/041535-18.

Науково-методична діяльність

2013 рік

Медвідь Л. В. Методичні рекомендації студентам щодо організації самостійної рооти з навчальної дисципліни «Педагогіка». Біла Церква. 2013. 39 с.

Медвідь Л. В. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка та організації самостійної домашньої роботи для студентів заочної форми навчання». Біла Церква. 2013. 48 с.

Медвідь Л. В. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка». Біла Церква. 2013. 35 с.

Медвідь Л. В., Стаднік Н. В. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» та організації самостійної домашньої роботи для студентів заочної форми навчання. Біла Церква. 2013. 54 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки. Біла Церква. 2013. 28 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІ. Теорія виховання. Біла Церква. 2013. 60 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІІ. Теорія навчання (дидактика). Біла Церква. 2013. 68 с.

Стаднік Н. В, Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ IV. Основи управляння загальноосвітнім навчальним закладом (школознавство). Біла Церква, 2013. 28 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ V. Історія педагогіки. Біла Цеква. 2013. 38 с.

2015 рік

Медвідь Л. В. Підготовка майбутніх вчителів до використання ефективних прийомів засвоєння інформації у початковій школі // Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: матеріали Міжнародної науково-пратичної інтернет-конференції (22 жовтня 2015 р.) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО. 2015. С. 77-79.

2016 рік

Медвідь Л. В. Підготовка майбутніх вчителів до використання ефективних прийомів засвоєння інформації в початковій школі // Інноватика у освітньому процесі : психолого-педагогічні дисципліни: науково-методичне видання; [авт.-уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.].  Біла Церква. 2016. С. 26-30.

Медвідь Л. В. Підготовка майбутніх вчителів до використання ефективних прийомів засвоєння інформації у початковій школі. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1INVBhdm1tMFMtYm8/view, вільний.

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Медвідь Л. В. Соціальна педагогіка: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 38 с.

2018 рік: Медвідь Л. В. Розвиток пізнавальної сфери дошкільника засобами ейдетики.  Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 46. С. 256-259.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Клочан В. Ю. Використання арт-терапевтичних засобів у практиці роботи майбутніх соціальних педагогів. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики : матеріали V Міжнародної електронної конференції. 14-15 березня 2018 року. Електронний ресурс. URL : https://drive.google.com/file/d/10jcs4U70fP_04aXQku_gIwWsj3OTzVnt/view

2015-2017 роки. Керівник гуртка «Пізнай себе».

 

Стаднік Надія Вікторівнакандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії

Освіта: Білоцерківське педагогічне училище (1991), Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (1997).

Підвищення фахової кваліфікації

стажування в Інституті проблем виховання НАПН України, довідка від 04.04.14 № 01-11/139. 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. 2-й рівень ІК-компетентностей викладача» на базі Київського університету імені Бориса Грінченка (наказ №574 від 02.12.2015 р.); 

Навчально-методична діяльність

2013 рік

Стаднік Н. В. Формування готовності майбутнього вчителя до виховання молодших школярів // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2013. Вип. 28. Том ІІ. 326-332 с.

Стаднік Н. В. Інформаційно-просвітницька робота з батьками молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Кіровоград: Імекс-ЛТД. 2013. Вип. 17. Кн. 2. 313-321 с.

Стаднік Н. В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка сімейного виховання» для студентів заочної форми навчання. Біла Церква, 2013. 41 с.

Стаднік Н. В. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Біла Церква. 2013. 94 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки. Біла Церква. 2013. 28 с.

Стаднік Н. В.,Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІ. Теорія виховання. Біла Церква. 2013. 60 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІІ. Теорія навчання (дидактика). Біла Церква. 2013. 68 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІV. Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом (школознавство) Біла Церква. 2013. 28 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ V. Історія педагогіки. Біла Церква. 2013. 38 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» та організації самостійної домашньої роботи студентів заочної форми навчання. Біла Церква. 2013. 54 с.

2014 рік

Стаднік Н. В. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «педагогічна культура батьків» // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Кіровоград: Імекс-ЛТД. 2014. Вип. 18. Кн. 2. 280-289 с.

Стаднік Н. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки / авт.-уклад. Н.В.Стаднік. Біла Церква. 2014. 28 с.

Стаднік Н. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ ІІ. Теорія виховання / авт.-уклад. Н.В.Стаднік. Біла Церква. 2014. 59 с.

Стаднік Н. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ ІІІ. Теорія навчання (дидактика) / авт.-уклад.Н.В.Стаднік. Біла Церква. 2014. 63 с.

Стаднік Н. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ ІV. Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом (школознавство) / авт.-уклад. Н.В.Стаднік. Біла Церква. 2014. 26 с.

Стаднік Н. В. Погляди К. Д. Ушинського на навчально-виховний процес у школі та підготовку вчителя до його реалізації // Ідеї К. Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К. Д. Ушинського) : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 20-21лют. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Благодійна організація «Благодійний фонд ім. К. Д. Ушинського»,Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Б. Грінченка ; [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, В. І. Ковальчук, О. С. Зубченко]. К. :Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2014. 118-126 с.

Стаднік Н. В. Взаємодія сім’ї і школи: сутність, принципи, напрями, способи реалізації // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матерали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / [За ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. Івано-Франківськ: НАІР. 2014. Вип. 4. 231-234 с.

2015 рік

Стаднік Н. В. Відповідальність як моральна цінність сучасного студентства // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. К. 2015. Вип. 19. Кн. 2. 269-279 с.

Стаднік Н. В. Сутнісні характеристики соціальної відповідальності студентів // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. 2015. № 3. 60-64 с.

Стаднік Н. В. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи: актуалізація проблеми // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка / редкол. : Огнев’юк В. О. Хоружа Л. Л. [та ін.]. К. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2015. № 24. 93-97 с.

Стаднік Н. В., Докукіна О. М. Позаурочна виховна робота з молодшими школярами: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2015. 132 с.

Стаднік Н. В., Ігнатенко І. М. Особливості формування готовності майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи у початковій школі // Тенденції та перспективи розвитку наукиі освіти в умовах глобалізації : матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький. 2015. Вип. 7. 135–137 с. Режим доступу до збірника : http://confscience.webnode.ru/ Режим доступу. Заголовок з екрану.

Стаднік Н. В. Відповідальність як моральна цінність сучасного студентства // Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. К. 2015. Вип. 19. Кн. 2. 269-279 с.

Стаднік Н. В., Романенко Л. В. Формування індивідуальної професійної компетентності майбутнього вчителя в навчально-виробничій діяльності // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХVІII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький. 2015. Вип. 18. 217-220 с. Режим доступу до збірника :http://rmuphdpu.webnode.ru/ Режим доступу. Заголовок з екрану.

2016 рік

Стаднік Н. В. Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи : монографія. К. : ЦТ «Компринт». 2016. 164 с.

Стаднік Н. В., Савчук О. О. Підготовка майбутнього вчителя до виховання здорового способу життя молодших школярів // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький. 2016. Вип. 10. 245-247 с. Режим доступу до збірника : http://confscience.webnode.ru/ Режим доступу : Заголовок з екрану.

Стаднік Н. В., Стаднік Р. Л. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи: актуалізація проблеми // Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький. 2016. Ч. ІІ. 186-189 с.

Стаднік Н. В. Сучасний стан підготовки майбутніх учителів початкової школи до екологічного виховання молодших школярів // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 2016. Вип. 13. 89-90 с. Режим доступу до збірника : http://confscience.webnode.ru/ Режим доступу : Заголовок з екрану.

2017 рік

Стаднік Н. В., Міщенко Т. О. Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ]. Рівне: РДГУ. 2017. Вип. 17 (60). 32-37 с.

2018 рік

Стаднік Н. В., Ковальчук А. П. Тeорeтичнi засади формування готовностi майбутнiх дошкiльних пeдагогiв до роботи з батьками з морального виховання дiтeй старшого дошкiльного вiку // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2018. – Вип. 39. 232-235 с. Режим доступу до збірника : https://confscientific.webnode.com.ua/ru/ Режим доступу : Заголовок з екрану.

Стаднік Н. В., Гайдай Ю. Ю. Тeopeтичнi зaсaди фopмувaння гoтoвнoстi мaйбутнiх дoшкiльних пeдaгoгiв дo poбoти з бaтькaми дiтeй paнньoгo вiку // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2018. Вип. 40. 257-260 с. Режим доступу до збірника : https://confscientific.webnode.com.ua/ru/ Режим доступу : Заголовок з екрану.

Стаднік Н. В., Волинець Ю. О. Реалізація програми навчальної дисципліни «Організація співпраці з батьками» у процесі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. 2018. Вип. 3 (36). Режим доступу : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5320 / Режим доступу : Заголовок з екрану. подано до друку

 

Синякова Віра Богданівна, викладач, спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних наук

Освіта: вищаНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2003)

Курси підвищення кваліфікації

курси в ННІ післядипломної освіти Національного університетіубіоресурсів і природокористування України, Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності, свідоцтво від 02.03.2012 12СПК 862484

курси в ННІ післядипломної освіти Національного університетіубіоресурсів і природокористування України, Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності, свідоцтво від 23.09.2016 СС 00493706/000649-16

Навчально-методична діяльність

2013 рік

Синякова В. Б. Психологічний аспект підготовки обдарованих учнів до інтелектуальних змагань олімпіадного і конкурсного характеру // Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 листопада 2016 року, м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. 192-196 с.

2014 рік

Синякова В. Б. Вплив родини на ефективність ґендерної соціалізації підлітків // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2014. Вип. 15. 104-111 с.

Синякова В. Б. Ґендерна складова формування особистості сучасного педагога // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2014. Вип. 15. 74-81 с.

Підготовка соціальних працівників до гендерного виховання // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2014. Вип. 15. 54-60 с.

2016 рік

Синякова В. Б. Гендерний стереотип як спосіб репрезентації гендерної культури суспільства // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. К. Івано-Франківськ: 2016. Вип. 17. ч 3. 200-205 с.

Синякова В. Б. Research gender socializationas socio-pedagogical problem // Science Rise: Pedagogical Education № 10.2016. 26-31 Р.

Синякова В. Б., Бодрик Н. В., Голубенко Т. О. Соціальний супровід клієнта: методичні рекомендації. К. 2016. 64 с.

Синякова В. Б., Бодрик Н. В., Голубенко Т. О.  Методи соціальних досліджень: навчально-методичний посібник. К. 2016. 104с.

Синякова В. Б. Специфіка соціально-психологічних проблем сімей, що виховують дитину з обмеженими можливостями // Матеріали International scientific-practical conference actual questions and problems of development of social sciences( June 28-30 2016). Kielce. POLAND. 2016. 74-80 с.

Синякова В. Б. Трансформація гендерних стереотипів сучасного українського суспільства //Матеріали Восьмої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Одесса 17 листопада 2016 р. 67-71 с.

 

Ратушинська Анастасія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії.

Освіта: вища, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди» (2013).

Курси підвищення кваліфікації

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», посвідчення від 22.01.2016. АЄ 0113

курси в ННІ неперервної освіти Національного педагогічного університеті імені М. П. Драгоманова, «Дошкільна освіта», свідоцтво від 16.10.2018 12СС 02125295/002781-18 

Науково-методична діяльність

2014 рік

Ратушинська А. С. Особливості формування професійної компетентності у майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів». 30-31 жовтня 2014. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBb2djTGxiN3U4Mzg/view, вільний. Назва з екрану.

2015 рік

Участь у круглому столі «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики», який відбувся у форматі онлайн-вебінару з прямою трансляцією через сервіс YouTube в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції «Теорія і практика дистанційного навчання в освіті». Виступ на тему «Розвиток інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу на основі інформаційних і телекомунікаційних технологій» (29.10.15)

Ратушинська А. С. Збірник тестових завдань з методики навчання предмета «Я у світі». Біла Церква. 2015. 32 с.

Ратушинська А. С. Розвиток інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу на основі інформаційних і телекомунаційних технологій // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу«Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VIМіжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) /автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2015. 37-38 с.

2016 рік

Ратушинська А. С. Самовиховання як засіб формування особистості. Самовиховання вчителя // Вища школа. 2016. №10. 88-96 с.

Ратушинська А. С. Арт-педагогічний супровід професійної підготовки майбутнього вчителя // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. та ін.]. Умань : ФОП Жовтий О. О. 2016. Випуск 13. 227 с.

Ратушинська А. С. Самоосвіта майбутнього вчителя як важливий компонент підвищення рівня його професійної готовності // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упор. Л.Л. Макаренко. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2016. Випуск СХХХІ (131). 250 с. (Серія педагогічні науки). 137-146 с.

Anastasia Ratushinskaya The art of being a teacher [Електронний ресурс] // Педагогика. Обсуждения современной науки / Pedagogika.Priorytetoweobszary badawcze: od teorii do praktyki 30.05.2016 - 31.05.2016 Люблин / Lublin. Режим доступу до ресурсу: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/pages/view/1074

Ратушинська А. С. Самоактуалізація особистості в умовах сучасного інформаційного середовища [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти». Організатори конференції: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН (кафедра відкритих освітніх систем та ІКТ) та КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж. 2016. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IZk4wRjJ5WVdfb1E/view, вільний. Назва з екрану.

Ратушинська А. С. Розвиток професійно важливих якостей учителя початкових класів у процесі самоосвіти // Інноватика в освітньому процесі: суспільні дисципліни: науково-методичне видання / редкол. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін. Біла Церква 2016. 19-27 с.

2017 рік

Ратушинська А. С. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; редкол. О. Л. Онуфрієва [та ін.]. К. 2017. Вип. 4 (32) / голов. ред. В. В. Олійник. К. : АТОПОЛ ГРУП. 2017. (Серія «Педагогічні науки»).

Ратушинська А. С. Педагогічний самоменеджмент // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб.наук. Праці. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Вип. 21. Кн. 3. Том І (75). К.: Гнозис. 2017. 377-386 с.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Кривенко М. О. Зміст навчання проектно-дослідницької діяльності в початковій школі Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ,  2018. С. 68-69. URL

Роїк Н. В. Формування управлінської компетентності майбутнього педагога початкової школи. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. С. 105-106. URL

Скачкова В. О. Розвиток інформаційної безпеки молодших школярів. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. С. 108-110. URL

Скрипка Н. В. Гуманна особистість в освітньому просторі. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. С. 112-116. URL

Товстопят К. В. Психолого-педагогічні аспекти ефективної взаємодії вчителя і батьків у початковій школі. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. С. 128-130. URL

Юрченко М. А. Питання розвитку ІКТ в умовах Нової української школи. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. С. 151-152. URL

2018 рік. Керівник гуртка «Юний науковець».

   

Пащенко Дмитро Іванович, викладач психолого-педагогічних дисциплін

Освіта: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1970 (фізика, вчитель фізики середньої школи).

Атестація: 2015/2016 н.р. 

Загальний стаж педагогічної діяльності:  32 роки.

Науково-методична робота:

Пащенко Д. І. Олександр Захарченко − організатор здоров’язбегігаючого патріотичного шкільного середовища //Народна освіта.−2016. − Випуск №1(28).− Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3879

Пащенко Д. І. Професійна етика молодого викладача / Д.І.Пащенко // Сучасні проблеми гуманітаризації професійної підготовки майбутніх педагогів: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Умань, 28 лютого 2014 р.) / ред.кол. В.В.Бойченко, О.О.Кравченко, Л.В.Ткачук. − Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. − С. 84-86.

Пащенко Д. І. Система педагогічної просвіти батьків за В.Сухомлинським / Д.І.Пащенко // Всеукр.наук.-методична конф. «Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя», 28-29.09.2016 / уклад. О.Е.Жосан. − Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016.− С. 287-290.

Пащенко Д. І. Януш Корчак про гуманістичні риси вихователя / Д.І.Пащенко // Філософія дитинства Януша Корчака. Фундаментальні потреби дитини в сучасному суспільстві: збірн. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції з педагогіки та дитячої психології (7-8 квітня 2017). − К.: Дух і літера, 2017. − С. 253-258.

   

Черниш Любов  Сергіївна, викладач психолого-педагогічних дисциплін

Освіта: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2010 (початкове навчання, викладач педагогіки, вчитель початкової школи, практичний психолог в закладах освіти).

Атестація: 2015/2016 н.р. 

Загальний стаж педагогічної діяльності: 2 роки.

   

 

 Науково-дослідницька діяльність викладачів та студентів

Викладачі комісії є постійними учасниками міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій для студентів і викладачів.

Лукіянчук А.М., Стаднік Н.В., Бойко А.В. - учасники  Всеукраїнської науково-методичної конференції «Практична підготовка педагогічних кадрів у вищій школі в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір: стан та перспективи» - ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
 

Викладач-методист Т.О. Міщенко є керівником постійно діючого майстер-класу для викладачів коледжу, метою якого є удосконалення фахової компетентності та педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Стаднік Н.В., Лукіянчук А.М., Бодрик Н.В., - організаторипсихолого-педагогічного семінару «Коучинг в освіті»

Медвідь Л.В. – організатор психолого-педагогічного семінару "Використання методів ейдетики у педагогічній діяльності майбутнього фахівця освіти".

Студенти і викладачі коледжу беруть активну участь у регіональних та колежанських педагогічних читаннях.

Регіональні педагогічні читання на тему:«Впровадження  педагогічних ідей О.Захаренка в сучасній школі» Педагогічні читання на тему:«К.Д. Ушинський – основоположникнародної освіти»
   
Педагогічні читання на тему:«Впровадження ідей Г.С.Костюка в навчально-виховний процес освітніх закладів»
 
 

 Організація навчальної діяльності студентів

Викладачі циклової комісії на навчальних заняттях упроваджують технології інтерактивного навчання та кооперативної форми організації самостійної роботи студентів.

   

У рамках декади педагогічної майстерності викладачів психолого-педагогічних дисциплін проводяться олімпіади з педагогіки та психології серед студентів коледжу.

З метою підвищення престижності професії вчителя, виявлення рівня розвитку та сформованості професійних якостей майбутніх педагогів студенти спеціальностей "Початкова освіта" та "Образотворче мистецтво" беруть участь у конкурсі "Вчитель – моє покликання", а студенти спеціальності "Соціальна педагогіка" - у конкурсі "Адвокати дитинства".

         

Протягом всього періоду навчання, починаючи з другого курсу, студенти проходять різні види практик, керівниками яких є і викладачі циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін.