Циклова комісія викладачів фізико-математичних дисциплін

Склад циклової комісії

Сокол Світлана Іванівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої  категорії, викладач-методист

sokolСокол Світлана Іванівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди (1981).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1433-17;

курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист» (учителі математики, фізики, та астрономії, інформатики) в КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 12.02.2019, ПК № 02139618/0836-18/19.

Науково-методична діяльність

2014 рік

Сокол С. І. Збірник тестових завдань з математики : навчальний посібник. Біла Церква. 2014. 80 с. 

Сокол С. І. Реалізації завдань навчальних програм математичних дисциплін як шлях до формування професійної компетентності майбутніх учителів. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). URL : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBRGZzY1o4ekhlWkU/view.

2017 рік

Сокол С. І., Журавська Н. М. Методика навчання математики: практикум. Біла Церква. 2017. 28 с.

Сокол С. І., Крутько І. М. Методика навчання математики: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 48 с.

2018 рік

Журавська Н. М., Сокол С. І. Основи нарисної геометрії та перспективи : навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2018. 80 с. 

Сокол С. І. Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання математичних дисциплін // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 46. С. 303-306.

2019 рік

Сокол С. І. Самостійна робота як складова процесу навчання математики. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 44. С. 251-254.

Сокол С. І. Методика навчання математики: збірник завдінь для практичних занять. Біла Церква. 2018. 59 с.

Журавська Наталія Миколаївна, спеціаліст вищої квалфікаційної категорії, викладач-методист

zhuravskaЖуравська Наталія Миколаївна, спеціаліст вищої квалфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Ніжинський  ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1985).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси для учителів математики, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 03.02.2017, ПК № 02139618/0655-16/17; 

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1416-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 22.09.2019.

Науково-методична діяльність 

2016 рік

Журавська Н. М. Використання ІКТ на заняттях математики як засіб підвищення якості знань студентів // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 15. С. 105-108. URL: http://files.confscientific.webnode.com.ua/200000070-a4943a58da/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD% D0%B8%D0%BA%2015.pdf

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Сокол С. І., Журавська Н. М. Методика навчання математики: практикум. Біла Церква. 2017. 28 с.

Журавська Н. М. Основи початкового курсу математики: збірник завдань. Біла Церква. 2017. 54 с.

Титаренко Л. П., Журавська Н. М., Крутько І. М. Основи початкового курсу математики: навчальний посібник. 2017. 84 с.

Журавська Н. М.  Змішані технології навчання на заняттях математики // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» / ред. кол. Л. Л. Ляхоцька (голов.ред), С. П. Касьян, В. В. Дивак. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2017. С. 45-47. URL: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

2018 рік

Журавська Н. М., Сокол С. І. Основи нарисної геометрії та перспективи: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2018. 80 с.

Журавська Н. М. Капленко Д. В. Роль і місце задач у початковому курсі математики. Функції текстових задач // матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 32. С. 310-313. URL 

2019 рік

Журавська Н. М. Прикладна спрямованість навчання математики. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 48. С. 125-128. URL

Клочко Алла Олексіївна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

klochkoКлочко Алла Олексіївна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Ніжинський  державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1983).

Підвищення фахової кваліфікації:

стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини,  довідка від 28.01.2014 №355/01.

Науково-методична діяльність 

2013 рік

Клочко А. О. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія  Педагогіка. Соціальна робота: зб. наук. ст. Ужгород, 2013. Випуск 26. С. 93-96.

Клочко А. О. Етапи розвитку теорії інтеграції науки й освіти // Матеріали Другої Міжнародної Інтернет-конференції «Сучасні тенденції використання дидактичних ідей Яна Амоса Коменського» // Вісник лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. С. 66-71.

Клочко А. О. Інтегративний та міжпредметний підходи у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. ст.. Черкаси, 2013. Випуск № 32 (285). С. 74-78.

Клочко А. О. Інтеграція та інтегративний підхід у теорії та практиці дидактики вищої школи // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. ст.. Черкаси, 2013. Випуск № 13 (266). С. 106-110.

Клочко А. О. Інтегрований підхід як сучасна форма організації навчального процесу // Science and Education a New Dimension (Угорщина, м.Будапешт). 2013. № 1. С. 85-88. (тези)

2014 рік

Клочко А. О. Мотиваційно-ціннісний критерій підготовки студентів до реалізації інтегрованого підходу у навчанні учнів початкових класів // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. ст. Черкаси, 2014. Випуск № 3 (296). С. 63-68.

Клочко А. О. Обґрунтування дидактичної моделі процесу підготовки майбутніх учителів до реалізації інтегрованого підходу у навчанні // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія : зб. наук. ст.. Ялта: РВВ КГУ., 2014. Вип. 43. Ч. 2. С. 115-121.

Клочко А. О. Інтегрований підхід у підготовці майбутніх учителів початкових класів: теорія та практика : навчально методичний посібник. Біла Церква. 2014. 132 с.

Клочко А. О., Парфенова Ю. А. Основи інформатики : навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2018. 104 с.

Крутько Ірина Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Крутько Ірина Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1982).

Підвищення фахової кваліфікації: 

курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист», КВНЗ КОР «Академія неперевної освіти», свідоцтво від 03.05.2018, ПК № 02139618/2403-18;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 27.01.2019;

курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03657, 2019 рік.

Науково-методична діяльність 

2014 рік 

Крутько І. М. Впровадження інтерактивних технологій навчання при підготовці вчителя початкової школи. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). URL : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBLXNOSVZWaXdmdm8/view.

2015 рік

Крутько І. М. Розвиток критичного мислення студентів у процесі вивчення математики : методичний посібник. Біла Церква. 2015. 60 с.

2017 рік

Крутько І. М., Титаренко Л. П. Методика навчання математики: збірник завдань. Біла Церква. 2017. 32 с.

Сокол С. І., Крутько І. М. Методика навчання математики: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 48 c.

Титаренко Л. П., Крутько І. М., Журавська Н. М. Основи початкового курсу математики: навчальний посібник. 2017. 84 с.

Парфенова Юлія Анатоліївна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

parfenovaПарфенова Юлія Анатоліївна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2013).

Підвищення фахової кваліфікації:

дистанційний навчальний курс «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя», сертифікат від 27.11.2014 № БЦ-С 22;

масові відкриті онлайн-курси на платформі Prometheus«Фінансовий менеджмент» (30.12.2014), «Економіка для всіх» (20.10.2015), «Основи інформаційної безпеки» (28.05.2015);

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017 СП № 35830447/1429-17;

он-лайн курс «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти», сертифікат від 30.06.2018 № БЦ-С 2452;

курси підвищення кваліфікації для учителів інформатики, КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 12.10.2018 СП № 02139618/3586-18;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 20.01.2019;

курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03658, 2019 рік.

Науково-методична діяльність

2014 рік

Парфенова Ю. А. Функціональні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів». Електронний ресурс. URL : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBR0t5azFLY3Iya00/view

Учасник ІІ Міжнародної он-лайн конференції INTEL «Нові горизонти в освіті» для України та країн СНД, сертифікат від 15.11.2014.

2016 рік

Парфенова Ю. А. Роль соціальних мереж у становленні національної свідомості студентської молоді. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти». 2016. URL : https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IbTN5WERMaUZjbEE/view.

Парфенова Ю. А. Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інформаційно-комунікаційні технології навчання» / ред. кол.: Ткачук Г. В. (гол. ред. ) та ін.. Умань : ФОП Жовтий О. О.. 2016. С. 109-113. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=2604.

Парфенова Ю. А. Тенденції використання хмарних технологій в освіті // Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання : від теорії до практики» / ред. кол.Олійник В. В. та ін.. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2016. С. 89-90. URL

Учасник науково-практичного семінару «Фестиваль педагогічних інновацій» (12-13 квітня 2016).

2017 рік

Парфенова Ю. А., О. В. Яценко. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика навчання інформатики в початковій школі». Біла Церква. 2017. 27 с.

Парфенова Ю. А., Яценко О. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика використання комп’ютерної техніки у процесі вивчення предметів шкільного курсу». Біла Церква. 2017. 19 с.

Парфенова Ю. А., Яценко О. В. Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення предметів шкільного курсу: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Біла Церква. 2017. 44 с.

2018 рік

Парфенова Ю. А. Використання хмарних сервісів у навчальній діяльності. [Електронний ресурс] // Всеукраїнський науково-практичний семінар «Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи». 2018. URL : https://drive.google.com/file/d/0B5XXPTdOCFKrbE1oZlpOYzZGblQ2bGJOaWZKYi15SkFSaW5z /view.

Парфенова Ю. А. Небезпеки в соціальних мережах // Матеріали ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики»:  (Київ, 27 верес.2018 р.), Київ. 2018. URL

Клочко А. О., Парфенова Ю. А. Основи інформатики : навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2018. 104 с.

Учасник III Всеукраїнського форуму до Дня безпечного інтернету «Цифрове перетворення освіти», сертифікат від 20.02.2018.

Учасник Хакатону III Всеукраїнського форуму «Цифрове перетворення освіти», сертифікат від 21.02.2018.

Учасник тренінгу «Цифрове громадянство та безпека» (04-08.05.2018).

Тренер Літньої школи Google «Цифрове громадянство та безпека».

2019 рік

Учасник вебінару «Створення шкільного STEM-центру: поради та принципи», свідоцтво від 13.05.2019, № В129-319914.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Скачкова В. О. Розвиток інформаційної безпеки молодших школярів // Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» (Уманський ДПУ ім. П. Тичини), 2017. Електронний ресурс. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=4320.

Скачкова В. О. Використання мобільних технологій у навчанні // Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція  «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» (Уманський ДПУ ім. П. Тичини), 2017. Електронний ресурс. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=3423.

Антипович Т. В. Використання ІКТ в початковій школі // ІХ Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» (Уманський ДПУ ім. П. Тичини), 2018. Електронний ресурс. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=4323.

Півчук В. І. Інформаційно-комунікаційні технології і засоби навчання в професійній підготовці майбутніх вчителів початкової школи // ІХ Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці»  (Уманський ДПУ ім. П. Тичини), 2018. Електронний ресурс. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=4395. 

Скачкова В. О. Медіаосвіта – засіб розвитку особистості. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці: X Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція [18-19 квітня 2019 р.] (збірник тез доповідей) // МОН України, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини.  Умань : Візаві, 2019. С. 52-55. URL

Нагороди

2018 рік. Грамота КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

Семигайло Ірина Вікторівна, спеціаліст

SemyhajloСемигайло Ірина Вікторівна, спеціаліст

Освіта: вища, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (2018).

Підвищення фахової кваліфікації:

навчання за програмою професійного розвитку вчителів «Методика розвитку критичного мислення учнів у викладанні різних предметів» (8 годин), 2017;

он-лайн курс «Математика: арифметика, рівняння та нерівності», сертифікат від 06.01.2019;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 13.01.2019;

курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03665, 2019 рік.

Науково-методична діяльність

2019 рік

Семігайло І. В. Метод проектів на заняттях з інформатики як запорука успішної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в странах Європи та Азії : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференции: збірник наукових праць (31 травня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 96-98. URL

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. Використання інформаційних технологій на лекційних заняттях з математики в закладах вищої освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 47. С. 364-369. URL

Семигайло І. В. SMART-технології на заняттях інформатики як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх учителів. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих: дорослих: зб. наук. праць VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 лютого 2019 р.: [наук. ред. О. І. Шапран; уклад.: Ю. П. Шапран, Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2019. С. 88-92. URL

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. GEOGEBRA на заняттях математики як невід'ємна складова розвитку просторового мислення. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 43. С. 515-518. URL 

Семигайло І. В. Метод проектів на заняттях з інформатики як запорука успішної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (31 травня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 96-98. URL

Ірина Семигайло, Людмила Титаренко. Використання форм інноваційного навчання під час практичних занять з математики в закладах вищої освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (30 вересня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 80-82. URL

Нагороди

2019 рік. Грамота КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

Титаренко Людмила Павлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

tytarenkoТитаренко Людмила Павлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького (1984).

Підвищення фахової кваліфікації: 

курси за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від  04.12.2015, 12 СПВ  № 143482;

курси з проблеми «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення математики», КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 09.12.2016, ПК № 02139618/2689-16;

курси за програмою «Дошкільна освіта», Навчально-науковий інститут неперервної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, свідоцтво від 16.10.2018, 12СС 02125295/002793-18;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 27.01.2019;

онлайн-курс «Математика: Арифметика, рівняння та нерівності», сертифікат від 27.01.2019. 

Науково-методична діяльність

2016 рік

Титаренко Л. П. Основи початкового курсу математики: збірник вправ і задач. Біла Церква. 2016. 76 с.

Титаренко Л. П. Основні принципи та особливості дистанційної освіти // Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» / ред. кол. Олійник В. В. та ін.. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2016. 114 с. URL : http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

Титаренко Л. П. Конус і його елементи. Газета «Математика». 2016. № 20(800). С. 25-28.

2017 рік

Титаренко Л. П. Особливості формування ключових компетентностей на заняттях математики // Матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2017. Вип. 30. С. 161-164. URL :http://files.confscientific.webnode.com.ua/200000018-d4ad3d5cfd/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD% D0%B8%D0%BA%2030.pdf

Титаренко Л. П., Крутько І. М. Методика навчання математики: збірник завдань. 2017. 32 с.

Титаренко Л. П., Журавська Н. М., Крутько І. М. Основи початкового курсу математики: навчальний посібник. 2017. 84 с.

2019 року

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. GEOGEBRA на заняттях математики як невід'ємна складова розвитку просторового мислення. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 43. С. 515-518. URL

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. Використання інформаційних технологій на лекційних заняттях з математики в закладах вищої освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 47. С. 364-369. URL 

Ірина Семигайло, Людмила Титаренко. Використання форм інноваційного навчання під час практичних занять з математики в закладах вищої освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (30 вересня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 80-82. URL

Підготувала студентів-переможців

  • ІІ етапу (обласного) Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (Кубашевська Ю., Сліпоконь В., ІІ місце, 2014), (Тимченко К., ІІ місце, 2016).

2014-2018 роки. Керівник гуртка «Юний математик».

Нагороди

2019 рік. Грамота КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

Хоренко Тетяна Олексіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

tytarenkoХоренко Тетяна Олексіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка (1984)

Підвищення фахової кваліфікації:

курси за категорією «Заступники директорів з навчально-виховної та виховної роботи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015, 12СПВ 143446;

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1436-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 13.01.2019;

онлайн-курс «Математика: Арифметика, рівняння та нерівності», сертифікат від 13.01.2019;

онлайн-курс «Фізика. Механіка», сертифікат від 27.01.2019;

курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист» (учителі математики, фізики, та астрономії, інформатики, додатково: учитель природознавства) в КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 12.02.2019, ПК № 02139618/0839-18/19.

Науково-методична діяльність 

2015 рік

Хоренко Т. О. Фізика : методичний посібник. Біла Церква. 2015. 72 с.

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Хоренко Т. О. Дистанційна освіта в умовах Нової української школи // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» / ред. кол. Л. Л. Ляхоцька (голов.ред), С. П. Касьян, В. В. Дивак. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2017. С. 96-97. URL: https://drive.google.com/file/d/16CSXGlww_ctbFtb6kt6LAhTs0RbamxdI/view

2018 рік

Хоренко Т. О. Формування наукового світогляду студентів педагогічних коледжів у процесі роботи над дипломним проектом // Матеріали V Міжнародної електронної конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики». 14-15 березня 2018 року. Електронний ресурс. URL : https://drive.google.com/file/d/14Iup79FHEcXkeoxFfAvADZARTqQS5e4E/view

Хоренко Т. О. Ідея здоров'язбережувальної педагогіки в творчій спадщині В. О. Сухомлинського // Збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції / наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М. 2018. С. 136-140.

Яценко Олександр Вікторович, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії

yatcenkoЯценко Олександр Вікторович, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Національний педагогічний університет  імені М. П.  Драгоманова (2009), Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2016).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси для учителів інформатики, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 25.05.2018, СП № 02139618/2882-18.

Науково-методична діяльність

2017 рік

Парфенова Ю. А., Яценко О. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика навчання інформатики в початковій школі». Біла Церква. 2017. 27 с.

Парфенова Ю. А., Яценко О. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика використання комп'ютерної техніки у процесі вивчення предметів шкільного курсу». Біла Церква. 2017. 19 с.

Парфенова Ю. А., Яценко О. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення предметів шкільного курсу»: методичний посібник. Біла Церква. 2017. 44 с.

2018 рік

Яценко О. В. Порівняння технічних характеристик вільних систем дистанційного навчання // Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Перяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 32. С. 479-482.

Яценко О. В. Використання хмарних технологій у процесі у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи // Матеріали науково-практичного семінару «Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах Нової української школи». 2018  URL 

Яценко О. В.  Створення безпечного інформаційного середовища вищого навчального закладу // Матеріали ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. URL