Open menu

Професійне становлення та розвиток майбутнього педагога залежить від усвідомлення ним завдань та вимог професії. В умовах реформування початкової освіти актуальною є проблема змісту ціннісно-смислової сфери особистості майбутнього вчителя початкових класів, яка охоплює потреби, мотиви, інтереси, самосвідомість, спрямованість, ідеї, ідеали та цінності.

24 жовтня 2019 року в КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» для студентів 4-го курсу спеціальності 013 Початкова освіта було проведено навчальний семінар-тренінг «Ціннісно-світоглядні орієнтири НУШ і готовність  майбутнього вчителя до змін», який підготували викладачі психолого-педагогічних дисциплін Т. О. Міщенко та Н. В. Бодрик .

До початку роботи учасники заходу мали можливість переглянути виставку інтелект-карт «Новації в професійній діяльності вчителя НУШ» (роботи студентів Самусенко А., Кизило Т.(41ПОі), Лінчевської Т., Колісник Є., Гальчинської В., Чиж В.(42ПОа)).

Сам зміст семінару-тренінгу був зорієнтований на реалізацію основної мети –  усвідомлення  ціннісних орієнтирів  педагогічної діяльності вчителя в умовах Нової української школи.

З метою осмислення нового інтегрованого змісту психолого-педагогічних знань та розвитку практичних навичок студенти були залучені до таких видів діяльності:

  • інтерактивна вправа «Закінчи речення: мої цінності в житті; я відчуваю себе щасливою, коли…»;
  • самодіагностика здатності педагога до інноваційної діяльності;
  • перегляд і обговорення мультфільму «Розкрий крила своїй внутрішній білій вороні»;
  • презентація засад ціннісно-світоглядного концепту НУШ – філософії дитиноцентризму, позитивної психології, педагогіки партнерства.

В інтерактивному форматі студенти продемонстрували інтенсивність групової взаємодії, створюючи варіанти проєктів аксіосфери вчителя Нової української школи та підсумовуючи роботу рефлексивними вправами «Сенкан», «Білі ворони».

У ході семінару-тренінгу студенти продемонстрували високий рівень вмотивованості до професійної діяльності та здатність до сприйняття змін, відкритість до нового, готовність долати зовнішні та внутрішні перешкоди у професійному становленні.