Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Нормативне забезпечення освітнього процесу

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про фахову передвищу освіту"

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Закон України "Про професійний розвиток працівників"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності"

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти: лист Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 № 1/9-141

Академічна доброчесність

doc Кодекс академічної доброчесності

doc Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату

doc План заходів щодо сприяння академічній доброчесності 2019

doc План заходів щодо сприяння академічній доброчесності 2020

doc План роботи групи сприяння академічній доброчесності на 2022/2023 навчальний рік

 

Корисні матеріали та посилання

docПроєкт сприяння академічній доброчесності в Україні

docОснови академічного письма

docАкадемічне письмо. 20 порад щодо написання академічних текстів та представлення результатів дослідження

docОнлайн курс «Академічна доброчесність» від EdEra та SAIUP

docРекомендації НАЗЯВО для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження системи забезпечення академічної доброчесності

docМетодичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

docРесурси щодо забезпечення академічної доброчесності

Положення, що регламентують діяльність ЗО

 

doc Стратегія розвитку КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» на 2021-2026 роки

doc Положення про організацію освітнього процесу

doc Положення про визнання в комунальному закладі Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

docПоложення про внутрішнє забезпечення якості освіти

docПоложення про освітні програми

doc Положення про педагогічну раду

doc Положення про освітні компоненти для вільного вибору здобувачами освіти КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»

doc Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників 

doc Положення про моніторинг і контроль якості освіти

doc Положення про систему оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

doc Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії

doc Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників

doc Положення про організацію та проведення педагогічної практики

docПоложення про організацію та проведення практики здобувачів фахової передвищої і вищої освіти

doc Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів освіти

docПоложення про запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

doc Етичний кодекс коледжанської спільноти

doc Колективний договір

doc Положення про Комісію з трудових спорів

doc Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним, науково-педагогічним працівникам

doc Положення про порядок заохочення працівників

doc Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів

docРегламент роботи закладу

Положення, що регламентують діяльність структурних підрозділів ЗО

doc Положення про кафедру

doc Положення про циклову комісію

doc Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

doc Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників

doc Положення про систему оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

doc Положення про індивідуальний навчальний план здобувачів фахової передвищої освіти

doc Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування результатів навчання

doc Положення про організацію самостійної роботи здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня

doc Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів

doc Положення про Наукове товариство студентів

doc Положення про денне відділення

doc Положення про заочне відділення

docПоложення про організацію та проведення педагогічної практики

doc Положення про віпрацювання пропущених занять здобувачами освіти

doc Положення про індивідуальний графік навчання здобувачів освіти

doc Положення про відрахування, поновлення та переведення здобувачів освіти

doc Положення про навчальну раду

doc Положення про науково-методичну раду

doc Положення про навчально-методичний кабінет

doc Положення про навчальну програму дисципліни

doc Положення про програму навчальної дисципліни для підготовки фахових молодших бакалаврів

doc Положення про робочу програму навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

doc Положення про робочу програму навчальної дисципліни для підготовки фахових молодших бакалаврів і здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

doc Положення про навчально-методичне забезпечення дисциплін

docПоложення про бібліотеку

doc Положення про систему управління навчанням Moodle

 doc Положення про курсову роботу

doc Положення про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади серед здобувачів освіти (нова редакція)

doc Курсова робота: методичні рекомендації до написання та захисту

doc Загальні вимоги щодо структури, змісту, обсягу різних видів видань

doc Методичні рекомендації щодо розробки силабусу навчальної дисципліни для здобувачів освіти

docПоложення про підготовку та проведення комплексних контрольних робіт

doc Інструкція щодо створення та ведення електронного журналу академічної групи в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»

Акредитація освітніх програм

        docМатеріали щодо акредитації ПО першого (бакалаврського) рівня освіти

        docМатеріали щодо акредитації ДО першого (бакалаврського) рівня освіти

Звіти про результати акредитаційної експертизи освітніх програм першого (бакалаврського) рівня:

docОсвітня програма «Початкова освіта. Інформатика»

docОсвітня програма «Початкова освіта. Англійська мова»

docОсвітня програма «Початкова освіта. Основи інклюзивного навчання»

Нормативні документи

docНАКАЗ Національного агентства із забезпечення якості освіти «Про призначення експертної групи» від 19 січня 2021 року № 59-Е

docПРОГРАМА онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи Дошкільної освіти

docНаказ Національного агентства із забезпечення якості освіти «Про призначення експертної групи» від 26 травня 2020 року № 868-Е

docПРОГРАМА онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи Початкової освіти

Відомості про самооцінювання освітніх програм першого (бакалаврського) рівня:

docВідомості про самооцінювання освітньої програми Дошкільна освіта

docВідомості про самооцінювання освітньої програми_Початкова освіта. Інформатика

docВідомості про самооцінювання освітньої програми_Початкова освіта.Англійська мова

docВідомості про самооцінювання освітньої програми_Початкова освіта. Основи інклюзивного навчання

Акредитація спеціальностей

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями:

doc 5.01010201 Початкова освіта 2018

doc 5.01010601 Соціальна педагогіка 2018

doc 5.02020501 Образотворче мистецтво 2018 

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

  

Угоди про співпрацю

docДоговір КЗ КОР Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. - Центр реабілітації

        docДоговір КЗ СОР Лебединський ПФК імені А. С. Макаренка

        docДоговір КНЗ КОР КОІПОПК

        docДоговір КУ БМР Інклюзивно-ресурсний центр № 1

        docДоговір НАУ

        docДоговір НПУ ім. Драгоманова

        docДоговір український державний університет ім. Драгоманова

        docДоговір Товариство ЧХ України

        docДоговір УОН БМР 2022

        docЛіцензійний договір Інститут проблем виховання НАПН України

        docМеморандум Університет Григорія Сковороди в Переяславі

        docМеморандум Ліцей № 9 Мелітопольської МР

        docМеморандум Медикал Сервіс

        docУгода Відділ освіти Білоцерківської РДА

        docУгода з БІНПО

        docУгода КЗ КОР ЦДТЮ Київщини

        docУгода Університет ДФС України

        docУгода Київського обласного осередку ВГОІ Інститут реабілітації інвалідів

        docУгода Центр науково-технічної творчості БМР

        docLetter of intent Open Academy of Polish Language and Culture

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова (мови) освітнього процесу

 №   Мова освітнього процесу 
 1.  українська

 

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Розділ знаходиться в стані розробки...

Напрями наукової та/або мистецької діяльності

Розділ знаходиться в стані розробки...

Наявність гуртожитків та вільних місць у них. Розмір плати за проживання

 Адреса гуртожитку   вул. Івана Виговського, 16 
 Наявність вільних місць   - 
 Розмір плати за проживання   392 грн. за місяць
 

Правила прийому до закладу освіти

 

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Система публічних закупівель PROZORRO

Річний фінансовий звіт

doc Річний фінансовий звіт (баланс, звіт про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів) 

doc Фінансовий звіт за 2018 рік

doc Фінансовий звіт за І квартал (2019)

doc Фінансовий звіт за ІІ квартал (2019)  

docФінансовий звіт за ІІI квартал (2019)

docФінансовий звіт за рік (2019)

doc Фінансовий звіт за І квартал (2020)

docФінансовий звіт за І півріччя 2020

docФінансовий звіт за 9 місяців 2020

docФінансовий звіт за І півріччя 2020

docФінансовий звіт за 2020 рік

docФінансовий звіт за І квартал 2021 року

docФінансовий звіт за І півріччя 2021 року

docФінансовий звіт за дев’ять місяців 2021 року

docФінансовий звіт за 2021 рік

docФінансовий звіт за І квартал 2022 року

docФінансовий звіт за І півріччя 2022 року

doc Фінансовий звіт за дев’ять місяців 2022 року

doc Фінансовий звіт за 2022 рік 

docФінансовий звіт за І квартал 2023 року

docФінансовий звіт за перше півріччя 2023р.

doc Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за перше півріччя 2019 року

doc Фінансовий звіт благодійного фонду "Краса і затишок"

docВикористання коштів Благодійного фонду із 01.09.2021