Циклова комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін

Викладачі циклової комісії на навчальних заняттях упроваджують технології інтерактивного навчання та кооперативної форми організації самостійної роботи студентів.

У рамках декади педагогічної майстерності викладачів психолого-педагогічних дисциплін проводяться олімпіади з педагогіки та психології серед студентів коледжу.

Протягом всього періоду навчання, починаючи з другого курсу, студенти проходять різні види практик, керівниками яких є і викладачі циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін.

Склад циклової комісії

Бодрик Наталія Вікторівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Бодрик Наталія Вікторівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист 

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова (1992).

Підвищення фахової кваліфікації:

стажування на кафедрі дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, довідка від 28.01.14 №350/01;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», свідоцтво від 04.12.15, 12 СПВ № 143451;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0577-20.

Науково-методична дяльність

2013 рік

Бодрик Н. В. Методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Педагогіка». Біла Церква. 2013. 24 с.

Бодрик Н. В. Методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Основи соціально-педагогічних досліджень». Біла Церква. 2013. 20 с.

Бодрик Н. В. Методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Технології соціально-педагогічної діяльності». Біла Церква. 2013. 20 с.

2014 рік

Опорно-інструктивні матеріали до написання та захисту курсової роботи: методичний посібник / Н.В.Стаднік, А.О.Клочко, А.М.Лукіянчук, Н.В. Бодрик. Біла Церква. 2014. 52 с.

Бодрик Н. В. Формування гуманістичної компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах вищої педагогічної освіти. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів». 30-31 жовтня 2014. URL

 2016 рік

Бодрик Н. В., Синякова В. Б., Голубенко Т. О. Методи соціальних досліджень: навчально-методичний посібник. К. 2016. 104 с.

Бодрик Н. В., Синякова В. Б., Голубенко Т. О. Соціальний супровід клієнта: методичні рекомендації. К. 2016. 64 с.

Бодрик Н. В. Технології підготовки майбутнього соціального педагога до соціально-педагогічної діяльності.  [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL

Бодрик Н. В. Позитивне мислення (заняття психолого-педагогічного гуртка «Друге «Я») // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : психолого-педагогічні дисципліни» / уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін..  Біла Церква. 2016. С. 95-106.

2017 рік

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 132 с.

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: практикум. Біла Церква. 2017. 112 с.

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: тестові завдання. Біла Церква. 2017. 44 с.

Бодрик Н. В. Технології соціально-педагогічної діяльності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи.  Біла Церква. 2017. 20 с.

Бодрик Н. В. Основи соціально-педагогічних досліджень: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи.  Біла Церква, 2017. Біла Церква. 2017. 20 с.

Бодрик Н. В. Патопсихологія: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 20 с.

2019 рік

Учасник VII Міжнародного фестивалю метафор, метафоричних карт та психологічних практик «МАКсимум» (23-24 березня 2019 р.).

Бодрик Н. В. Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців освіти до нового формату взаємодії з сім'єю школярів. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 57-59. URL 

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Бодрик Н. В. Реалізація міждисциплінарної інтеграції в ході загальнопрофесійної підготовки студентів до адаптаційно-ігрового циклу початкової освіти в умовах Нової української школи. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (6-7 травня 2020 року) : збірник тез.  Прилуки : Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка, 2020. С. 241-249. URL

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Бодрик М. В. Особливості інклюзивного виховання та навчання дітей із затримкою психічного розвитку // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної науки»:  (м. Миколаїв, 10-11 листопада 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. У 2-х частинах. Миколаїв : ГО «Інститут інноваційної освіти». 2017. ч. 1. С. 25-28.

Філіпова І. В., Андрощук А. Ю. Поради майбутнім учителям початкових класів у контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського // Збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції / наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М.. 2018. С. 132-136.

Заботіна С. О. Cоціально-педагогічна підтримка сімей з дітьми, які живуть з ВІЛ/СНІД // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології»:  (м. Миколаїв, 09-10 листопада 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Миколаїв : ГО «Інститут інноваційної освіти». 2018. С. 18-20. URL

Заботіна С. О. Організаторська діяльність соціального педагога // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу»:  (м. Київ, 23-24 листопада 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти». 2018. С. 27-29. URL

Заботіна С. О. Соціально-педагогічна робота у закладах інклюзивної орієнтації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні напрями розвитку наукових знань» (частина IІ):  м. Київ, 24-25 листопада 2018 року. Київ : МЦНД. 2018. С. 20-21. URL

2014-2016 роки. Керівник гуртка «Друге «Я» (Alter ego)». 

2015-2017 роки. Керівник психолого-педагогічного семінару.

2017-2018 роки. Керівник проблемного науково-практичного семінару.

Нагороди 

2004 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2007 рік. Грамота Міністерства освіти та науки України.

Літвін Юлія Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Літвін Юлія Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2009).

Підвищення фахової кваліфікації: 

стажування на кафедрі соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, довідка від 28.01.14 року №352/01;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університеті менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі коледжів (технікумів), які викладають психолого-педагогічні дисципліни», свідоцтво від 14.12.2018, СП 35830447/3310-18;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0590-20;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 00655 (30 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік 

Кошова Ю. О. Формування готовності майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік

Кошова Ю. О. Педагогічний вплив на формування позитивного соціально-психологічного клімату в студентському колективі // Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти»:  (22 жовтня 2015) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, Біла Церква: БІНПО. 2015. С.121-125.

Кошова Ю. О. Педагогічний вплив на формування позитивного соціально-психологічного клімату в студентській групі в умовах реформи освіти // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичній конференції «Вища освіти у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»:  (19-21 листопада 2015). Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти. V (65) том. К. : Гнозис, 2015. С. 214-222.

2016 рік

Кошова Ю. О. Формування соціальної компетентності майбутніх педагогів. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти». 2016. URL

Кошова Ю. О. Виховання особистості в колективі // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : психолого-педагогічні дисципліни» / уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.. Біла Церква. 2016. С. 80-95.

Кошова Ю. О. Технологія формування конфліктологічної компетентності у викладачів ВНЗ // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання в   системі неперервної освіти»:  (10 листопада 2016) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО. 2016. С. 13-16.

Кошова Ю. О. Технологія формування конфліктологічної компетентності у викладачів ВНЗ // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичній конференції «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»:  (24-26 листопада 2016). Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти. ІІІ (71) том. К. 2016. С. 65-72.

2017 рік

Кошова Ю. О. Формування умінь управління конфліктами у студентів ВНЗ // zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-praktica konferencia «Інновація в вищій школі в галузі соціології, психології та політології»:  (10-11 березня 2017). Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo (Вища школа Данубиус, Сладковічево, Словенія). 2017. С.101-104.

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017.132 с.

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: практикум. Біла Церква. 2017. 112 с.

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: тестові завданн. Біла Церква. 2017. 44 с.

Літвін Ю. О. Теорія і методика роботи з дитячими молодіжними організаціями: методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 54 с.

Літвін Ю. О. Етнопедагогіка: методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 56 с.

Літвін Ю. О. Технології роботи соціального гувернера: методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 60 с.

Літвін Ю. О. Технології роботи соціального гувернера: методичні рекомендації до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. Біла Церква. 2017. 30 с.

Літвін Ю. О. Основи сценарної роботи соціальної педагога: методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 54 с.

Літвін Ю. О. Основи сценарної роботи соціальної педагога: матеріали до проведення лекцій та практичних занять.  Біла Церква. 2017. 96 с.

Літвін Ю. О. Соціальна робота в сфері дозвілля:методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 68 с.

2018 рік

Літвін Ю. О. Громадянське виховання та розвиток особистості студентів настановами В. О. Сухомлинського. Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського: матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної інтернет-конференції (20.09.2018) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Біла Церква : БІНПО, 2018. С. 150-154. URL

Літвін Ю. О. Адаптація першокурсників до освітнього процесу в коледжі як один із важливих чинників результативності навчання. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С. 220-225. URL

2019 рік

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

Літвін Ю. О. Соціальна компетентність як важливий компонент професійної діяльності студентів : Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» : спеціальний тематичний випуск «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»  № 4. К. 2. Том ІІІ (85). Київ : Гнозис, 2019. С. 182-189.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Літвін Ю. О. Формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів початкової школи через систему дистанційного навчання. Педагогіка і психологія : напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2020 р., м. Одеса). Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. Ч. І. С. 85-88.

Літвін Ю. О. Формування психолого-фасилітативної компетентності майбутніх вчителів початкової школи. Педагогіка та психологія : виклики і сьогодення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 01-02 травня 2020 р.,). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. Ч. ІІ. С. 55-58.

Літвін Ю.О. Формування навичок педагогічної рефлексії у майбутніх вчителів початкової школи. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (6-7 травня 2020 року) : збірник тез.  Прилуки : Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я. Франка, 2020. С. 304-307. URL

Учасник вебінару «Нове в законодавстві про дошкільну освіту. IV квартал» (1 година), ТОВ MCFR. Цифрове видавництво, сертифікат від 31.01.2020.

Учасник вебінару «Лепбук у роботі вихователів та вчителів початкової школи» ( 2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 14.02.2020.

Учасник семінару «Методики розвитку дітей» (8 годин), Академія талановитих керівників, сертифікат від 14.03.2020 № 26371.

Учасник вебінару «Організція дистанційного навчання за допомогою Google класу» (4 години), ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 18.03.2020 № В-000346.

Учасник вебінару «Використання сервісу  Zoom для проведення дистанційних занять» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від  25.03.2020 № В250-199061.

Учасник вебінару «Он-лайн сервіси для вчителів» (1 година), Міністерство цифрової трансформації України «Дія», сертифікат від 26.03.2020.

Учасник вебінару «Створення інтерактивних робочих аркушів на платформі  Wizer.me та  Classkick» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від  23.04.2020 № VS 901267.

Учасник вебінару «Лепбук у роботі вихователів та вчителів. Організація он-лайн занять з раннього розвитку» (3 години), Академія талановитих керівників, сертифікат від 25.04.2020 № 50955.

Нагороди

2015 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2019 рік. Грамота КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

2020 рік. Грамота КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»

Маценко Ірина Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Маценко Ірина Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист 

Освіта: вища, Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини (1990), Харківський державний університет ім. М. Горького (1994), ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАП України (2016).

Підвищення фахової кваліфікації:

стажування на кафедрі психології в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», довідка від 25.12.13, №1282; 

стажування на кафедрі дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, довідка від 28.01.14 №351/01;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1423-17;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 00721 (30 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Маценко І. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх педагогів до формування соціальної компетентності молодших школярів. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів». 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік 

Маценко І. В. Загальна психологія: тестові завдання (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальність 5.01010601 «Соціальна педагогіка»). Біла Церква. 2015. 36 с.

2016 рік

Маценко І. В. Поведінка як психологічна категорія і як якість індивіда. Відхилення у поведінці // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі: психолого-педагогічні дисципліни» / уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.. Біла Церква. 2016. С. 65-80.

Учасник Міжнародної науково-пратичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти» (10 листопада 2016 року).

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Учасник регіонального науково-практичного семінару «Професійний розвиток педагогічних працівників ПТНЗ в умовах євроінтеграції» (08 червня 2017 року).

2018 рік

Михайловська В. О., Маценко І. В. Гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» // Збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського» (22 травня 2018 року) / наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М. 2018. С. 66-72.

2019 рік

Учасник вебінару «Сучасна школа: ри покоління (Х, Y, Z) в одному кабінеті або лайфхаки від медіаосвіти», свідоцтво АР988861 від 11.02.2019.

Ірина Маценко, Лариса Мітокару. Підготовка майбутніх учителів до формування соціальної компетентності молодших школярів засобами інтерактивного навчання. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: збірник наукових праць (30 вересня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 71-74. URL 

Учасник Всеукраїнського науково-практичного онлайн-семінару «Підвищення кваліфікації: виклики та реалії сьогодення» (4 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 07.11.2019 № РВ940519.

2020 рік

Учасник вебінару «Лепбук як інструмент реалізації практичного та творчого навчання» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 19.05.2020 № HI069771.

Нагороди

1991 рік. Почесна Грамота відділу народної освіти Смілянського районного виконавчого комітету та ради голів профкомів та профорганізацій.

2000 рік. Грамота Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2006 рік. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Медвідь Лариса Вікторівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Медвідь Лариса Вікторівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1988), Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б. Грінченка (2000)

Підвищення фахової кваліфікації: 

стажування на кафедрі виховних технологій та педагогічної творчості Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, довідка від 28.01.14 №353/01;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1424-17;

курси в Навчально-науковому інституті неперервної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова за програмою «Дошкільна освіта», свідоцтво від 05.06.2018 12СС 02125295/041535-18;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0592-20.

Науково-методична діяльність

2013 рік

Медвідь Л. В. Методичні рекомендації студентам щодо організації самостійної рооти з навчальної дисципліни «Педагогіка». Біла Церква. 2013. 39 с.

Медвідь Л. В. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» та організації самостійної домашньої роботи для студентів заочної форми навчання  . Біла Церква. 2013. 48 с.

Медвідь Л. В. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка». Біла Церква. 2013. 35 с.

Медвідь Л. В., Стаднік Н. В. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» та організації самостійної домашньої роботи для студентів заочної форми навчання. Біла Церква. 2013. 54 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки. Біла Церква. 2013. 28 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІ. Теорія виховання. Біла Церква. 2013. 60 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІІ. Теорія навчання (дидактика). Біла Церква. 2013. 68 с.

Стаднік Н. В, Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ IV. Основи управляння загальноосвітнім навчальним закладом (школознавство). Біла Церква, 2013. 28 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ V. Історія педагогіки. Біла Цеква. 2013. 38 с.

2015 рік

Медвідь Л. В. Підготовка майбутніх вчителів до використання ефективних прийомів засвоєння інформації у початковій школі // Матеріали Міжнародної науково-пратичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (22 жовтня 2015 р.) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО. 2015. С. 77-79.

2016 рік

Медвідь Л. В. Підготовка майбутніх вчителів до використання ефективних прийомів засвоєння інформації в початковій школі // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі: психолого-педагогічні дисципліни» / уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін..  Біла Церква. 2016. С. 26-30.

Медвідь Л. В. Підготовка майбутніх вчителів до використання ефективних прийомів засвоєння інформації у початковій школі. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти». 2016. URL

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Медвідь Л. В. Соціальна педагогіка: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 38 с.

2018 рік

Медвідь Л. В. Розвиток пізнавальної сфери дошкільника засобами ейдетики // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 46. С. 256-259.

2019 рік

Стаднік Н.В., Медвідь Л.В. Інноваційні технології формування і розвитку фахової майстерності майбутніх педагогів у контексті реалізації концепції «Нова українська школа». Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 03-04 жовтня 2019 р. Дніпро, 2019. Т. 2. 703 с. С. 506-511. URL

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Учасник Всеукраїнського наукового онлайн-форуму «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри», сертифікат від 27 травня 2020 року.

2021 рік

Медвіль Л. В., Стаднік Н. В. Структура комунікативної компетентності майбутнього соціального педагога. World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 415-422.  URL

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Клочан В. Ю. Використання арт-терапевтичних засобів у практиці роботи майбутніх соціальних педагогів // Матеріали V Міжнародної електронної конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики». 14-15 березня 2018 року. Електронний ресурс. URL

2015-2017 роки. Керівник гуртка «Пізнай себе».

Міщенко Тетяна Олексіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Міщенко Тетяна Олексіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист 

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1982).

Підвищення фахової кваліфікації: 

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1425-17;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0593-20.

Науково-методична діяльність

2014 рік

Міщенко Т. О. Технологія організації рефлексивної діяльності суб’єктів педагогічного процесу: науково-методичний посібник. Біла Церква. 2014. 258 с.

Міщенко Т. О. Соціально-педагогічний проект «Покоління NEXT і його  соціалізація»: інформаційно-методичний збірник (+ CD диск). Біла Церква. 2014.48 с.

2016 рік

Міщенко Т. О. Соціально-педагогічний проект як пошуково-дослідницький підхід  у вивченні психолого-педагогічних дисциплін і організації навчально-технологічної практики студентів в умовах становлення інформаційного суспільства // Матеріали з досвіду роботи «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників коледжу». Біла Церква. 2016. С. 21-23.

Міщенко Т. О. Організація рефлексивної діяльності як науково-дослідницький підхід у вивченні основ педагогічної майстерності в умовах становлення інформаційного суспільства // Матеріали з досвіду роботи «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників коледжу». Біла Церква. 2016. С. 23-24.                                                                    

Міщенко Т. О. Техніка активного слухання: нерефлексивна і рефлексивна форма // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі: психолого-педагогічні дисципліни» / уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.. Біла Церква. 2016. С.37-50.

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Початкова освіта». Біла Церква. 2017. 48 с.

Міщенко Т. О. Методика виховної роботи: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Соціальна робота». Біла Церква. 2017. 58 с.

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Соціальна педагогіка/Соціальна робота». Біла Церква. 2017. 47 с.

Міщенко Т. О. Нові педагогічні технології: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Образотворче мистецтво». Біла Церква. 2017. 46 с.

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Образотворче мистецтво». Біла Церква. 2017. 24 с.

Міщенко Т. О., Стаднік Н. В. Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти //  Збірник наукових праць: наукові записки «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти». Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Випуск 17 (60): Рівнен. держ. гуманіт. ун-т / редкол.: В. В.Вербець, М. С.Янцур, І.Д. Бех та ін.. Рівне: РДГУ. 2017. С. 32-37.

2018 рік

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: практикум. Біла Церква. 2018. 148 с.

2019 рік

Міщенко Т. О. Професійний саморозвиток педагога у системі відкритої освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 43. С. 357-360.

Міщенко Т. О. Рефлексія як умова професійного розвитку і самовдосконалення педагога. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 49. С. 121-127.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 12.01.2021 № ВОК-2318.

2016-2017 роки. Керівник майстер-класу «Підготовка компетентного фахівця в умовах сучасного освітнього середовища».

Нагороди

1993 рік. Грамота Міністерства освіти України.

Мушинська Людмила Степанівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

donchenkoМушинська Людмила Степанівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1981).

Підвищення фахової квіліфікації:

стажування на кафедрі загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, довідка від 28.01.14 №354/01;

курси в КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» за інтегрованою програмою для педагогічних працівників, які мають звання «вчитель-методист» (для учителів історії та правознавства), посвідчення від 02.03.15 р. АД № 1145;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», свідоцтво від 04.12.2015, 12 СПВ № 143469;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 13.01.2019;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0595-20;

навчання в Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів з навчально-виробничої роботи закладів фахової передвищої освіти «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес», сертифікат від 25.11.2020 № СС 38282994/2428-20 (16 годин);

навчання в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою « Завідувачі навчально-виробничої практики закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», свідоцтвр від 01 жовтня 2021 року № СП 35830449/1900-21 (120 годин).

Науково-методична діяльність

2015 рік

Мушинська Л. С. Соціологія: методичні рекомендації студентам до підготовки семінарських занять. Біла Церква. 2015. 37 с.

2016 рік

Мушинська Л. С. Патріотичне виховання молодших школярів // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі: суспільні дисципліни» / уклад. Н.О.Молокова, Л. С. Мушинська та ін.. Біла Церква. 2016. С. 28-32.

Мушинська Л. С. Предмет, структура і функції соціології // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : суспільні дисципліни» / уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін.. Біла Церква. 2016. С. 76-85.

2018 рік

Мушинська Л. С. Підготовка майбутніх педагогів до роботи в закладах з інклюзивною формою навчання.  // Збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського» / наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М.. 2018. С. 84-88.

2019 рік

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Мушинська Л. С., Ісаєва Р. М., Особливості професійної підготовки вчителів початкових класів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 65. С. 161-164. URL

Завершила онлайн-курс «Академічна доброчесність» (4 год.) на платформі EdEra, сертифікат від 23,08,2020.

2016-2018 роки. Керівник семінару-практикуму «Педагогіка партнерства як запорука якісної підготовки майбутнього фахівця-інноватора».

Нагороди

2017 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2020 рік. Почесна Грамота КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»

Панченко Тетяна Леонідівна, кандидат психологічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Панченко Тетяна Леонідівна, кандидат психологічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: Київський ордена Леніна державний університет ім. Т. Г. Шевченка (1979).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Зівідувачі кафедр і структурних підрозділів, викладачі закладів ППО з психології та педагогки», свідоцтво від 03.11.2017, СП 35830447/2548-17;

Науково-педагогічне стажування «Освіта в галузі педагогіки та психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (3 кредити), Люблинський науково-технічний парк, університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польша), сертифікат від 27.11.2017-01.12.2017;

курс «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» для викладачів педагогчних вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта» спеціальністю «Початкова освіта» в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (5 кредитів ECTS), свідоцтво від 22.05.2018 року № 22052018-15;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0597-20.

Науково-методична діяльність

2014 рік

Панченко Т. Л. Психологічна безпека інклюзивного освітнього середовища // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. № 28. С. 327-332.

Панченко Т. Л. Особливості соціально-психологічної адаптації дітей з порушеннями мовлення / Т. Л. Панченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. № 27. С. 149-152.

2015 рік

Панченко Т. Л. До питання формування психологічної готовності педагогів масової школи до роботи в інклюзивному освітньому середовищі / Т. Л. Панченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2015. Вип. 29. С. 220-226. URL

Панченко Т. Л. Самостійна робота студентів з інвалідністю у вищому навчальному закладі як складова процесу професійної реабілітації / Т. Л. Панченко // Народна освіта. 2015. Випуск № 1(25). URL

Панченко Т. Л. Організація домашньої самостійної навчальної роботи дітей з інвалідністю в умовах інклюзії // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць : вип. 6, у 2 т. / за ред.. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2015. Т.2. С. 178-189. (Index Copernicus International).

Панченко Т. Л. Психологічна безпека інклюзивного освітнього середовища : теоретичний аналіз поняття // Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації : тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 2015. С. 98-111.

2017 рік

Панченко Т. Л. Особливості психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення дітей з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного навчання // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. № 34. подано до друку. (Index Copernicus International).

Панченко Т. Л. Проблемні питання захисту дітей та молоді від негативних інформаційних впливів // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Гуманіарні студії. №274. 2017. С. 150-159. (Index Copernicus International, Google Scholar, ResearchBib, AGRIS, MIAR).

Панченко Т. Л. Методичні рекомендації щодо організації психологічного і соціального супроводу інклюзивного навчання /Інформаційно-методичний збірник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів №3(197) 2017. URL:https://repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/982

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Частина ІІІ. Фаховий модуль. Психологія : навчальний посібник / за ред. Т.Л. Панченко. – Біла Церква : КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2017. 138 с. URL

Панченко Т.Л. Готовність до інклюзії як складова професійної компетентності педагога: теоретичний аналіз // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «International research and practice conference «Modern methods innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics»» (Lublin, Republic of Poland October 20-21, 2017). Люблін, 2017. С. 110-114.

Панченко Т. Л. Психологічні аспекти професійної діяльності фахівців соціономічних професій // матеріали V Всеукраїнської науково-практ. конференції (з міжнародною участю) «Підготовка фахівців соціономічних професій в умовах сучасного соціокультурного простору» (25-27 квітня 2017 р., м. Вінниця). Вінниця, 2017. С. 104-107.

Панченко Т.Л. Психолого-педагогічні аспекти професійного самовизначення особистості // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність» (18-19 травня 2017 р., м. Київ). С. 113-116.

2018 рік

Панченко Т.Л., Заплатинська А.Б. Раннє втручання як система комплексної допомоги дітям раннього та дошкільного віку / Т.Л. Панченко, А.Б. Заплатинська // Народна освіта. №3/36. 2018. URL

Панченко Т. Л. Психологічні аспекти процесу формування громадянської компетентності особистості / Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 трав. 2018 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2018. С. 111-114.

Панченко Т.Л. Психологічні аспекти безпеки інклюзивного освітнього середовища у вищій школі. Соціальна інтеграція осіб з інвалідністю в контексті освітньої діяльності ВНЗ : монографія / М.В.Півторак, Н.С. Пасічник, О.П. Цвид_гром, О.П. Хомчук [та ін.] ; за заг. ред, Я.В. Новака. Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. С.68-78.

2019 рік

Панченко Т. Л. Інклюзивна компетентність педагога. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XXI Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 березня 2019 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2019. С. 133-136. URL

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Завершила онлайн курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 26.03.2020 № b1f1e7e7092a4b1192e30dfb68e46718.

Панченко Т. Л. Соціально-психологічні особливості мотивації навчання сучасних студентів. Modern science, practice, society : аbstracts of XVIII International Scientific and Practical Conference (25-26 May 2020). Boston, USA 2020. Р. 370-372. URL

Panchenko T. L. Formation of future primary school teachers’ inclusive competence in the learning process. Education, Law, Business : Collection of scientific articles. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2020. Р. 92-96. URL

Zaplatynska, A., Zavadska, T., Oliinyk, H., Pavelkiv, R., Panchenko, T., Sichkar, S., & Vasylieva-Khalatnykova, M. (2020). Justification of the professional image for the development of the educator's professional image. Journal of Entrepreneurship Education, 23(1). URL

Нагороди

1994 рік. Відмінник освіти України.

Ратушинська Анастасія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Ратушинська Анастасія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди» (2013).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», посвідчення від 22.01.2016. АЄ № 0113;

курси в ННІ неперервної освіти Національного педагогічного університеті імені М. П. Драгоманова, «Дошкільна освіта», свідоцтво від 16.10.2018 12СС 02125295/002781-18;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0600-20;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 01491 (30 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Ратушинська А. С. Особливості формування професійної компетентності у майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів». 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік

Ратушинська А. С. Розвиток інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу на основі інформаційних і телекомунікаційних технологій  // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2015. С. 37-38.

Ратушинська А. С. Збірник тестових завдань з методики навчання предмета «Я у світі». Біла Церква. 2015. 32 с.

2016 рік

Ратушинська А. С. Самовиховання як засіб формування особистості. Самовиховання вчителя // Вища школа. 2016. №10. С. 88-96.

Ратушинська А. С. Арт-педагогічний супровід професійної підготовки майбутнього вчителя // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. / ред. кол.: Безлюдний О.І. та ін.. Умань : ФОП Жовтий О. О. 2016. Випуск 13. 227 с.

Ратушинська А. С. Самоосвіта майбутнього вчителя як важливий компонент підвищення рівня його професійної готовності // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упор. Л.Л. Макаренко. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2016. Випуск СХХХІ (131). 250 с. (Серія педагогічні науки). С. 137-146.

Anastasia Ratushinskaya The art of being a teacher [Електронний ресурс] // Педагогика. Обсуждения современной науки / Pedagogika.Priorytetoweobszary badawcze: od teorii do praktyki 30.05.2016 - 31.05.2016 Люблин / Lublin. URL

Ратушинська А. С. Самоактуалізація особистості в умовах сучасного інформаційного середовища [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти».  2016. URL

Ратушинська А. С. Розвиток професійно важливих якостей учителя початкових класів у процесі самоосвіти // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі: суспільні дисципліни» / уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін. Біла Церква. 2016. С. 19-27.

2017 рік

Ратушинська А. С. Педагогічний самоменеджмент // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр.  Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Вип. 21. Кн. 3. Том І (75). К.: Гнозис. 2017. С. 377-386.

Ратушинська А. С. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти"; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. К. : АТОПОЛ ГРУП. 2017. Вип. 5 (34). С. 89-99. (Серія «Педагогічні науки»).

2018 рік

Ратушинська А. С. Самосвідомість педагога та його професійна рефлексія. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С. 59-61. URL

2019 рік

Скачкова В. О., Ратушинська А. С. Діяльнісний підхід у дидактиці початкової освіти. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих :  зб. наук. праць VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 лютого 2019 р. : [наук. ред. О. І. Шапран; уклад. : Ю. П. Шапран, Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2019. С. 105-108.

Ратушинська А. С. Сучасні підходи в дослідженні професійного педагогічного мислення. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики : зб. матер. ІV Всеукраїнської електронної наук.-практ. конференції, 20 листопада 2019 р. [ред. кол. : Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, М. Є. Андрос]. Київ : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2019. С. 94-104. URL 

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Кривенко М. О. Зміст навчання проектно-дослідницької діяльності в початковій школі // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ.  2018. С. 68-69. URL

Роїк Н. В. Формування управлінської компетентності майбутнього педагога початкової школи // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. С. 105-106. URL

Скачкова В. О. Розвиток інформаційної безпеки молодших школярів // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. С. 108-110. URL

Скрипка Н. В. Гуманна особистість в освітньому просторі // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. С. 112-116. URL

Товстопят К. В. Психолого-педагогічні аспекти ефективної взаємодії вчителя і батьків у початковій школі // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. С. 128-130. URL

Юрченко М. А. Питання розвитку ІКТ в умовах Нової української школи // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. С. 151-152. URL

Скачкова В. О. Модель самоосвітньої діяльності вчителя початкової школи. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С. 66-67. URL

2018-2020 рік. Керівник гуртка «Юний науковець».

Елктронна адреса:  five_ocean@ mail.ru

Стаднік Надія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

stadnikСтаднік Надія Вікторівнакандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,  викладач-методист

Освіта: Білоцерківське педагогічне училище (1991), Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (1997).
Підвищення фахової кваліфікації:
стажування в Інституті проблем виховання НАПН України, довідка від 04.04.14 № 01-11/139;
курс «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. 2-й рівень ІК-компетентностей викладача», Київський університет імені Бориса Грінченка (наказ №574 від 02.12.2015 р.);
стажування в лабораторії виховання в сім'ї та закладах інтернатного типу Інтитуту проблем виховання НАПН України (довідка від 29 квітня 2019 року № 01-11/183);
навчання в КНЗ КОР «КОІПОПК» на курсах підвищення фахової кваліфікації вихователів-методистів закладів дошкільної освіти, (150 годин), свідоцтво від 05.05.2020, серія ПК № 02139618/2495-20;

навчання в  КНЗ КОР «КОІПОПК» за освітньою програмою «Психолого-педагогічний супровід дітей і молоді з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання», свідоцтво від 19.03.2021 серія ПК № 02139618/2692-21 (30 годин);

навчання в КНЗ КОР «КОІПОПК» за освітньою програмою обласної педагогічної студії Гуменюк Т. С., Олешко Л. В. з теми «Упровадження програми «Впевнений старт» у освітній процес закладу дошкільної освіти» для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, сертифікат від 02.06.2021 серія ЗПК № 02139618/4017-21 (30 годин).

Навчально-методична діяльність
2013 рік
Стаднік Н. В. Формування готовності майбутнього вчителя до виховання молодших школярів // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. пра. Переяслав-Хмельницький. 2013. Вип. 28. Том ІІ. С. 326-332.
Стаднік Н. В. Інформаційно-просвітницька робота з батьками молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. прац. Кіровоград: Імекс-ЛТД. 2013. Вип. 17. Кн. 2. С. 313-321.
Стаднік Н. В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка сімейного виховання» для студентів заочної форми навчання. Біла Церква. 2013. 41 с.
Стаднік Н. В. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Біла Церква. 2013. 94 с.
Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки. Біла Церква. 2013. 28 с.
Стаднік Н. В.,Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІ. Теорія виховання. Біла Церква. 2013. 60 с.
Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІІ. Теорія навчання (дидактика). Біла Церква. 2013. 68 с.
Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІV. Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом (школознавство) Біла Церква. 2013. 28 с.
Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ V. Історія педагогіки. Біла Церква. 2013. 38 с.
Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» та організації самостійної домашньої роботи студентів заочної форми навчання. Біла Церква. 2013. 54 с.
2014 рік
Стаднік Н. В. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «педагогічна культура батьків» // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. прац. Кіровоград: Імекс-ЛТД. 2014. Вип. 18. Кн. 2. С. 280-289.
Стаднік Н. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки / авт.-уклад. Н.В.Стаднік. Біла Церква. 2014. 28 с.
Стаднік Н. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ ІІ. Теорія виховання / авт.-уклад. Н. В.Стаднік. Біла Церква. 2014. 59 с.
Стаднік Н. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ ІІІ. Теорія навчання (дидактика) / авт.-уклад.Н.В.Стаднік. Біла Церква. 2014. 63 с.
Стаднік Н. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ ІV. Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом (школознавство) / авт.-уклад. Н.В.Стаднік. Біла Церква. 2014. 26 с.
Стаднік Н. В. Погляди К. Д. Ушинського на навчально-виховний процес у школі та підготовку вчителя до його реалізації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї К. Д. Ушинського в сучасній педагогіці» (до 190-річчя від дня народження К. Д. Ушинського). 20-21 лют. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Благодійна організація «Благодійний фонд ім. К. Д. Ушинського»,Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Б. Грінченка / редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, В. І. Ковальчук, О. С. Зубченко. К. :Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2014. С. 118-126.
Стаднік Н. В. Взаємодія сім’ї і школи: сутність, принципи, напрями, способи реалізації // Матерали звіту науково-практичної конференції «Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал» Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / За ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець. Івано-Франківськ: НАІР. 2014. Вип. 4. С. 231-234.
2015 рік
Стаднік Н. В. Відповідальність як моральна цінність сучасного студентства // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. прац. К. 2015. Вип. 19. Кн. 2. С. 269-279.
Стаднік Н. В. Сутнісні характеристики соціальної відповідальності студентів // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. 2015. № 3. С. 60-64.
Стаднік Н. В. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи: актуалізація проблеми // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка / редкол. : Огнев’юк В. О. Хоружа Л. Л. [та ін.]. К. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2015. № 24. С. 93-97.
Стаднік Н. В., Докукіна О. М. Позаурочна виховна робота з молодшими школярами: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2015. 132 с.
Стаднік Н. В., Ігнатенко І. М. Особливості формування готовності майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи у початковій школі // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку наукиі освіти в умовах глобалізації». Переяслав-Хмельницький. 2015. Вип. 7. С. 135–137. URL
Стаднік Н. В. Відповідальність як моральна цінність сучасного студентства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі» . К. 2015. Вип. 19. Кн. 2. С. 269-279.
Стаднік Н. В., Романенко Л. В. Формування індивідуальної професійної компетентності майбутнього вчителя в навчально-виробничій діяльності // Матеріали ХVІII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Переяслав-Хмельницький. 2015. Вип. 18. С. 217-220. Режим доступу
2016 рік
Стаднік Н. В. Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи : монографія. К. : ЦТ «Компринт». 2016. 164 с.
Стаднік Н. В., Савчук О. О. Підготовка майбутнього вчителя до виховання здорового способу життя молодших школярів //  Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Переяслав-Хмельницький. 2016. Вип. 10. С. 245-247. URL
Стаднік Н. В., Стаднік Р. Л. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи: актуалізація проблеми // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця». Переяслав-Хмельницький. 2016. Ч. ІІ. С. 186-189.
Стаднік Н. В. Сучасний стан підготовки майбутніх учителів початкової школи до екологічного виховання молодших школярів // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». 2016. Вип. 13. С. 89-90. URL
2017 рік
Стаднік Н. В., Міщенко Т. О. Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти // Збірник наукових праць «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» / наук. записки РДГУ. Рівне: РДГУ. 2017. Вип. 17 (60). С. 32-37.
2018 рік
Стаднік Н. В., Ковальчук А. П. Тeорeтичнi засади формування готовностi майбутнiх дошкiльних пeдагогiв до роботи з батьками з морального виховання дiтeй старшого дошкiльного вiку // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». 2018. Вип. 39. С. 232-235. URL
Стаднік Н. В., Гайдай Ю. Ю. Тeopeтичнi зaсaди фopмувaння гoтoвнoстi мaйбутнiх дoшкiльних пeдaгoгiв дo poбoти з бaтькaми дiтeй paнньoгo вiку // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». 2018. Вип. 40. С. 257-260. URL
Стаднік Н. В., Волинець Ю. О. Реалізація програми навчальної дисципліни «Організація співпраці з батьками» у процесі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. 2018. Вип. 3 (36). URL
2019 рік
Стаднік Н. В. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку як педагогічна проблема. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 1 (37). URL
Стаднік Н. В., Ковальчук А. П. Теоретичні засади морального виховання дітей старшого дошкільного віку на засадах партнерської взаємодії. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 44. С. 254-257.
Волинець К. І., Волинець Ю. О., Стаднік Н.В. Теоретичні засади наступності дошкільної і початкової освіти як проблема сучасної освіти. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 2 (38). URL
Волинець Ю. О., Стаднік Н. В. Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку на основі взаємодії фахівців закладів дошкільної освіти з батьками. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 2 (38). URL
Волинець Ю. О.,  Стаднік Н. В. Особливості проявів конфліктів у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 3 (39). URL
Стаднік Н. В., Волинець Ю. О. Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до художньо-естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах євроінтеграції. Молодий вчений. 2019. №10. С. 538-542. URL
Стаднік Н.В., Медвідь Л.В. Інноваційні технології формування і розвитку фахової майстерності майбутніх педагогів у контексті реалізації концепції «Нова українська школа». Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 03-04 жовтня 2019 р. Дніпро, 2019. Т. 2. 703 с. С. 506-511. URL
Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Концептуальні засади партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців : науково-методичний посібник. Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК». 2019. Частина 1. 50 с.
Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Формування готовностi фахівців дошкiльної освіти до роботи з батьками з морального виховання дiтeй старшого дошкiльного вiку : науково-методичний посібник.  Біла Церква : КНЗ КОР«КОІПОПК». 2019. Частина 2. 87 с.
Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Формування готовностi дошкiльних пeдагогiв до роботи з батьками дiтeй раннього вiку : науково-методичний посібник. Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2019. Частина 3. 101 с.
Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку: науково-методичний посібник. Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2019. Частина 4. 94 с.
Курсова робота: методичні рекомендації до написання та захисту / авт.-уклад. О.П. Литвин, О.В. Тимченко, Т.Л. Панченко, Н.В. Стаднік, Н.В. Бодрик. Біла Церква. 2019. 52 с.
2020 рік
Стаднік Н. В., Волинець Ю. О. Упровадження інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх дошкільних педагогів. Народна освіта : електронне наукове фахове видання, 2020. Вип. 2 (41). URL
Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Проблема готовності батьків до виховання дітей раннього віку в сучасній педагогічній теорії і практиці. Народна освіта: електронне наукове фахове видання, 2020. Вип. 2 (41). URL
Стаднік Н. В., Матушевська О. В., Волинець Ю. О. Теоретичне обґрунтування моделі партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, VIII (89), Issue: 221, 2020. C. 34-37.
Stadnik N., Volynets Yu., Volynets E. Formation of future specialists readiness for pre-school education in carrying out professional activity in the conditions of European integration. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. 1st ed. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2020. 492 p., P. 38-55. ISBN: 978-9934-588-38-9. DOIURL
Навчання згідно програми підвищення кваліфікації «Підготовка вчителів у системі неперервної освіти. Формальна, неформальна та інформальна освіта» в рамках І Міжнародної науково-практичної конфереції «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», (6 годин), сертифікат від 29.05.2020, № МІК 2-032.
Stadnik N., Matushevska O., Volynets Yu. Theoretical grounds and model of formation of future preschool teachers’ readyness to work with young children’s parents. Professional development of the teacher in the light of European integration processes: collective monograph / in the sciences. edit prof. Tsvetkova Hanna – Hameln : InterGING, 2020 (подано до друку).

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Сучасні підходи до організації виховної роботи в закладах освіти» (8 годин), ТОВ «Всеосвіта», сетрифікат від 03.12.2020 року № FB174491.

2021 рік

Учасник Міжнародної науково-професійної конференції «Actual Problems of Science and Education», Будапешт, сертифікат від 03.02.2021.

Учасник Всеукраїнської наукової онлайн конференції «Формування компетентностей педагога та технологій навчання», підвищення кваліфікації в ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів» за темою «Онлайн інструменти Canvas, Prezi, Learning Apps, Kahoot, Mural, Padlet, Quizizz, Gamilab для організації дистанційного навчання», сертифікат від 14.03.2021 № 1761157274128 (15 годин).

Учасник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти», КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, сертифікат від 14.05.2021.

Учасник ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Science and education: problems, prospects and innovations», сертифікат від 28.05.2021 (24 години).

Стаднік Н.В., Панченко Т.Л., Волинець Ю.О., Панченко М.Г. Педагогічні умови формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до роботи з батьками дітей раннього віку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 81. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 230 с. С. 205-209. URL

Stadnik N.V., Volynets Yu.O., Matushevska O.V. Pedagogical conditions of creativity development of future preschool teachers in the process of pedagogical practice. The world of science and innovation. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 195-203. URL

Stadnik N.V., Matushevska O.V., Volynets Yu.O. Monitoring system for formation of self-assessment of children of senior preschool. Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 151-160. URL 

Stadnik N.V., Baraieva D.О. Рsychological and pedagogical fundamentals of formation of careful attitude of young school children to nature. Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 98-104.  URL

Stadnik N.V.,  Panchenko T.L. Structure of sense of responsibility children of primary school age. Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 105-111. URL

Стаднік Н. В., Медвідь Л.В  Структура комунікативної компетентності майбутнього соціального педагога. World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 415-422.  URL

Stadnik N., Volynets Y., Panchenko T. (2021). Pedagogical Conditions for the Formation of Leadership Qualities of Future Heads of Preschool Education Institutions JILC (Journal of International Legal Communication) 2, 75-96. https://doi.org/10.32612/uw.27201643.Рp.75-96. URL 
Стаднік Н.В., Медвідь Л.В. Система роботи соціального педагога щодо профілактики та подолання булінгу в освітньому середовищі. Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), October 29, 2021. Amsterdam, The Netherlands: European Scientific Platform. С. 60-64. URL 

Нагороди

2019 рік. Подяка Національної академії педагогічних наук України та Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

2021 рік. Подяка Національної академії педагогічних наук України та Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

2021 рік. Грамота Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Ісаєва Роксолана Миколаївна, спеціаліст

schaslyva

Ісаєва Роксолана Миколаївна, спеціаліст

Освіта: вища, Навчально-науковий інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2020)

Підвищення фахової кваліфікації:

онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (30 годин), ГО «Смарт Освіта», сертифікат від 10.05.2020 року;

онлайн-курс «Захист прав людей з інвалідністю» (30 годин), ГО «Прометеус», сетрифікат від 23.05.2020 року;

онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» (80 годин), ГО «Прометеус», сетрифікат від 09.09.2020 року.

Навчально-методична діяльність
2020 рік

Ісаєва Р. М., Мушинська Л. С. Особливості професійної підготовки вчителів початкових класів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 65. С. 161-164. URL

Веред Аліса Олегівна, спеціаліст

Веред Аліса фото

Освіта: вища, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (2018)

Підвищення фахової кваліфікації:

навчання в Українському інституті Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту (УІПП) за програмою Базового курсу з Позитивної транскультуральної психотерапії відповідно до стандартів Всесвітньої Асоціації Позитивної психотерапії (200 годин),  сертифікат від 05.06.2021 року №UKR-230-2021.

Навчально-методична діяльність

2019 рік

Веред А. О., Литвин О. П. Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх учителів початкових класів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 51. С. 155-159. URL

2020 рік

Веред А. О., Литвин О. П. STEAM-освіта як умова формування професійної мобільності майбутніх вчителів початкових класів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глоблізації. Матеріали Міжнародноїї науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 66. С. 141-145. URL

2021 рік

онлайн-курс «Використання арт-практики «нейрографіка» у життєво-професійній діяльності педагога» (30 годин), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 06.05.2021 року № СУ725358;

онлайн-курс «Школа подружнього життя» (20 годин), ГО «Моє покоління», сертифікат №972, від 15.06.2021 року;

онлайн-курс «Сексуальна освіта» (10 годин), ГО «Прометеус», сертифікат від 08.11.2021 року.