Циклова комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплінВикладачі циклової комісії на навчальних заняттях упроваджують технології інтерактивного навчання та кооперативної форми організації самостійної роботи студентів.

У рамках декади педагогічної майстерності викладачів психолого-педагогічних дисциплін проводяться олімпіади з педагогіки та психології серед студентів коледжу.

Протягом всього періоду навчання, починаючи з другого курсу, студенти проходять різні види практик, керівниками яких є і викладачі циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін.

Склад циклової комісії

Сидоренко Юлія Вікторівна, голова циклової комісії, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії

Сидоренко Юлія Вікторівна, голова циклової комісії, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (2007); Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2020); Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» (2021)

Підвищення фахової кваліфікації:

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 08.02.2019, серія ПК № 02139618/0812-19 курси підвищення фахової кваліфікації практичних психологів (150 годин);

ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 14.08.2019, КВ517813, вебінар «Топ-5 інновацій в навчанні дорослих» (2 години);

ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 14.08.2019, VJ730121, вебінар «Профілактика та подолання емоційного вигорання» (2 години);

ГО «Прометеус», сертифікат від 09.04.2020, курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин);

ТОВ Всеосвіта, сертифікат від 08.04.2021, вебінар «Як пережити стрес правильно: стратегії реагування та вікові особливості» (2 години);

ТОВ Всеосвіта, сертифікат від 19.04.2021, вебінар «Шляхи формування сприятливого психологічного клімату у педагогічному колективі» (2 години);

Вінницький соціально-економічний інститут університету "Україна", сертифікат від 02.06.2021, №2,5-50, онлайн-курс підвищення кваліфікації для психологів «Традиції та інновації у роботі психолога» (30 годин);

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНЛ ЕРА», сертифікат від 22.04.2022, вебінар «Як зберегти результативність навчання в умовах війни» (3 години);

Центр Трансперсональної психології, сертифікат від 14.05.2022, семінар «Психологічні методи для вирішення конфліктів»;

Авторський курс «Кризова психологія», сертифікат від 26.06.2022, автор курсу Ю. Федоренко (35 годин);

«Campster», сертифікат від 02.07.2022, №265277 (2 місяці), курс «Асертивна комунікація»;

«Campster», сертифікат від 12.07.2022, №274125 (1 місяць), курс  «Time management»;

ТОВ «ІТ Дата Центр», сертифікат від 11.07.2022, підвищення кваліфікації за освітньою програмою з теми «Формувальне оцінювання» (8 годин);

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації від 22.07.2022, курс «Перша психологічна допомога під час та після війни» (30 годин);

НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут», сертифікат від 05.03.2023 № ADV-230154-PSI, підвищення кваліфікації за програмою «Інклюзивна освіта та навчання в сучасних умовах трансформацій: психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти (180 годин);

НМЦ  вищої та фахової передвищої освіти, сертифікат від 14.03.2023 СС 38282994/1481-23, практичний семінар на тему «Сучасна соціальна робота: взаємозв’язок теорії з практикою» (8 годин);

ННІППК УДУ імені Михайла Драгоманова, сертифікат від №0923/23, курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Сучасні ІКТ у професійній діяльності педагогічного працівника» (30 годин).

Наукова діяльність:

2015 рік

Сидоренко Ю. В. Зміст та сутність ідеї теорії «вільного» виховання у зарубіжній та вітчизняній педагогіці. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Біла Церква, 21-23 трав. 2015 р.). Біла Церква : Білоцерківський інститут економіки і управління Університету «Україна», 2015. С. 79-82.

2016 рік

Сидоренко Ю. В. Метод проектів як ефективна технологія навчання та виховання в сучасній педагогіці. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції : матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Біла Церква, 26–28 трав. 2016 р.). Біла Церква : Білоцерківський інститут економіки і управління Університету «Україна», 2016. С. 148-151.

2017 рік

Сидоренко Ю. В. Професійне самовизначення молоді в сучасних умовах розвитку України. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XIX Міжнародної науково-практичної конференції (25-27 трав. 2017 р.). Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. П. І. Юхименка ; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2017. С.114-118.

2018 рік

Сидоренко Ю. В. Структурно-функціональні особливості мотивації в аспекті ідентифікації особистості. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти та науки в умовах євроінтеграції : матеріали XХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Біла Церква, 24–26 трав. 2018 р.). Біла Церква: БІЕУ Відкрит. міжнарод. Універ. розвит. людини «Україна», 2018.

Сидоренко Ю. В. Супровід як вид соціального становлення студентів з інвалідністю на шляху до отримання освіти. Соціальна інтеграція осіб з інвалідністю в контексті освітньої діяльності ВНЗ : монографія : М.В. Півторак, Н.С. Пасічник, О.П. Цвид-Гром, О.П. Хомчук [та ін.]; за заг.ред. Я.В. Новак. Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. с. 91-98.

Сидоренко Ю. В., Коханко О.Г. Тривожність учнів початкової школи в процесі шкільної адаптації. Розвиток особистості молодшого школяра : сучасні реалії та перспективи: матеріали четвертої науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів. Вип. 6. Бердянськ, Вінниця, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Мукачево, Полтава, Умань, Херсон, 2018. С.90-92.

2019 рік

Сидоренко Ю. В. Особливості контролю навчальної діяльності студентів в умовах реформування системи вищої освіти в Україні. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції : тези доповідей XXI Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 березня 2019 р.). Білоцерківський інститут економіки та управління Університету „Україна”; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2019. С. 76-78.

Сидоренко Ю. В. Формувальне оцінювання як засіб стимулювання молодших школярів до самооцінки. La science et la technologie à l’ère de la société de l’information: coll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» з avec des matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale, Bordeaux, 3 mars, 2019. Bordeaux : OP «Plateforme scientifique européenne», 2019. V.6. p. 104-107.

Сидоренко Ю. В. Феномен самооцінки в аспекті формування особистості дітей молодшого шкільного віку. Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019. Dresden : NGO «Europäische Wissenschaftsplattform», 2019. B. 4. s.44-47.

Сидоренко Ю. В. Формування в учнів початкової школи самооцінки засобами формувального оцінювання. Освіта і наука − 2019. Зб. наукових праць. Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019. С. 395-396.

2020 рік

Пасічник Н. С., Сидоренко Ю. В. Особливості формування самооцінки в умовах соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ГАБІТУС Науковий журнал. Вип. 19. Видавничий дім «Гельветика». 2020. С.181-184 DOI https://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.19.31.

Сидоренко Ю. В. Соціально-психологічна адаптація як фактор формування самооцінки студентів до навчання у ЗВО. Міжгалузеві диспути : динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції (Т.2), 10липня, 2020рік. Вінниця, Україна : МЦНД. С.38- 40. DOI 10.36074/10.07.2020.v2.06.

Сидоренко Ю. В. Становлення професійної ідентичності майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2020 р.). Білоцерківський інститут економіки та управління Університету „Україна”; за заг. ред. Я.В.Новака; наук.ред.Н.С. Пасічник. Біла Церква, 2020. С.42-45.

2021 рік

Yu. V. Sydorenko Formation of self-assessment in primary school students by means of formative assessment. New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries : research matters : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. p. 168-184 URL 

(http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/103)

Сидоренко Ю. В. Роль та місце самооцінки в процесі соціально-психологічної адаптації особистості до навчального середовища. Суспільство, наука, освіта: актуальні дослідження, теорія та практика: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 грудня 2021 р.). Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Н.С. Пасічник. Біла Церква, 2021. С. 103-106.

2022 рік

Сидоренко Ю. В. Особливості впливу соціальних мереж на самооцінку особистості. Педагогіка і психологія сьогодення : теорія та практика : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (21–22 січня 2022 р., м. Одеса). Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2022. С. 52-56.

Сидоренко Ю. В. Вплив дистанційного навчання на самооцінку особистості. Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні : лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 24-25 березня 2022 р.). Біла Церква : БНАУ, 2022. С. 110-114 URL

2023 рік

Сидоренко Ю. В. Особливості використання технології інтерактивного навчання в дистанційному освітньому процесі. Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Біла Церква, 23-24 березня 2023 р.).  Біла Церква: БНАУ, 2023.  С. 149-152. URL

ПНЗ «Київський інститут післядипломної педагогічної освіти», сертифікат від 12.02.2023 № 1463286278392V, Всеукраїнська онлайн-конференція з підвищення кваліфікації «Сучасні підходи до  викладання в Новій українській школі».

КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка», сертифікат від 23.03.2023 № 0239, регіональний онлайн-семінар «Педагогіка партнерства в освітньому процесі фахового педагогічного коледжу» (2 години).

Білоцерківський національний аграрний університет, сертифікат  від 24.03.2023, участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти» (12 годин).

Сидоренко Ю. Комунікабельність як складова професійної мобільності студентів. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 181-184. URL

Panchenko T. L., Sydorenko Yu. V Theoretical prerequisites for the formation of resistance of participants in the educational process by means of interactive learning technologies.  Contemporary problems of pedagogy amidst the European integration of educational environment: theory and practice : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. P. 225-249. URL

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Паламарчук В. Вивчення адаптивних здібностей в аспекті формування професійної мобільності студентів. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 185-187. URL

Нагороди

2016 рік. Подяка Білоцерківського коледжу Університету «Україна».

2017 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Літвін Юлія Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Літвін Юлія Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2009).

Підвищення фахової кваліфікації: 

ЦІППО ДВНЗ «Університеті менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 14.12.2018, СП 35830447/3310-18, курси за категорією «Викладачі коледжів (технікумів), які викладають психолого-педагогічні дисципліни» (210 годин;)

National Geographic Learning, сертифікати від 04.02.2019, 07.03.2019, 30.04.2019 (3 години), вебінари (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0590-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 00655 (30 годин), дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020, № 16);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 17.09.2021 СП 35830447/1569-21, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Проєктування та створення електронних навчальних курсів (навчального предмета, курсу, дисципліни, навчального модуля» (180 годин);

ГО «Прометеус», сертифікат від 22.01.2022 (60 годин), курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 27.01.2022 № 1);

ГО «Прометеус», сертифікат від 09.02.2022 (30 годин), курс «Медіаграмотність: практичні навички»;

International Foundtion «Educators and Scholars», certificate 06.02.2023, ES№11869, International Advanced Training (Webinar) on the topic «Academic Integrity in the Training of Bachelor and Master's Degrees in the Countries of the European Union and Ukraine» (45 годин);

Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», сертифікат від 14.02.2023 (1 кредит ЄКТС), онлайн-семінар для підготовки експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти;

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 23.03.2023, №957/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, сертифікат від 28.04.2022 № 2521/22Д, підвищення кваліфікації за темою «Сервіси Google як ефективний ресурс організації дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0184-23, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік 

Кошова Ю. О. Формування готовності майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік

Кошова Ю. О. Педагогічний вплив на формування позитивного соціально-психологічного клімату в студентському колективі // Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти»:  (22 жовтня 2015) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, Біла Церква: БІНПО. 2015. С.121-125.

Кошова Ю. О. Педагогічний вплив на формування позитивного соціально-психологічного клімату в студентській групі в умовах реформи освіти // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичній конференції «Вища освіти у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»:  (19-21 листопада 2015). Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти. V (65) том. К. : Гнозис, 2015. С. 214-222.

2016 рік

Кошова Ю. О. Формування соціальної компетентності майбутніх педагогів. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти». 2016. URL

Кошова Ю. О. Виховання особистості в колективі // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : психолого-педагогічні дисципліни» / уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.. Біла Церква. 2016. С. 80-95.

Кошова Ю. О. Технологія формування конфліктологічної компетентності у викладачів ВНЗ // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання в   системі неперервної освіти»:  (10 листопада 2016) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО. 2016. С. 13-16.

Кошова Ю. О. Технологія формування конфліктологічної компетентності у викладачів ВНЗ // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичній конференції «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»:  (24-26 листопада 2016). Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти. ІІІ (71) том. К. 2016. С. 65-72.

2017 рік

Кошова Ю. О. Формування умінь управління конфліктами у студентів ВНЗ // zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-praktica konferencia «Інновація в вищій школі в галузі соціології, психології та політології»:  (10-11 березня 2017). Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo (Вища школа Данубиус, Сладковічево, Словенія). 2017. С.101-104.

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017.132 с.

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: практикум. Біла Церква. 2017. 112 с.

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: тестові завданн. Біла Церква. 2017. 44 с.

Літвін Ю. О. Теорія і методика роботи з дитячими молодіжними організаціями: методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 54 с.

Літвін Ю. О. Етнопедагогіка: методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 56 с.

Літвін Ю. О. Технології роботи соціального гувернера: методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 60 с.

Літвін Ю. О. Технології роботи соціального гувернера: методичні рекомендації до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. Біла Церква. 2017. 30 с.

Літвін Ю. О. Основи сценарної роботи соціальної педагога: методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 54 с.

Літвін Ю. О. Основи сценарної роботи соціальної педагога: матеріали до проведення лекцій та практичних занять.  Біла Церква. 2017. 96 с.

Літвін Ю. О. Соціальна робота в сфері дозвілля:методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 68 с.

2018 рік

Літвін Ю. О. Громадянське виховання та розвиток особистості студентів настановами В. О. Сухомлинського. Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського: матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної інтернет-конференції (20.09.2018) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Біла Церква : БІНПО, 2018. С. 150-154. URL

Літвін Ю. О. Адаптація першокурсників до освітнього процесу в коледжі як один із важливих чинників результативності навчання. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С. 220-225. URL

2019 рік

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

Літвін Ю. О. Соціальна компетентність як важливий компонент професійної діяльності студентів : Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» : спеціальний тематичний випуск «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»  № 4. К. 2. Том ІІІ (85). Київ : Гнозис, 2019. С. 182-189.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Літвін Ю. О. Формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів початкової школи через систему дистанційного навчання. Педагогіка і психологія : напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2020 р., м. Одеса). Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. Ч. І. С. 85-88.

Літвін Ю. О. Формування психолого-фасилітативної компетентності майбутніх вчителів початкової школи. Педагогіка та психологія : виклики і сьогодення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 01-02 травня 2020 р.,). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. Ч. ІІ. С. 55-58.

Літвін Ю.О. Формування навичок педагогічної рефлексії у майбутніх вчителів початкової школи. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (6-7 травня 2020 року) : збірник тез.  Прилуки : Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я. Франка, 2020. С. 304-307. URL

Учасник вебінару «Нове в законодавстві про дошкільну освіту. IV квартал» (1 година), ТОВ MCFR. Цифрове видавництво, сертифікат від 31.01.2020.

Учасник вебінару «Лепбук у роботі вихователів та вчителів початкової школи» ( 2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 14.02.2020.

Учасник семінару «Методики розвитку дітей» (8 годин), Академія талановитих керівників, сертифікат від 14.03.2020 № 26371.

Учасник вебінару «Організція дистанційного навчання за допомогою Google класу» (4 години), ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 18.03.2020 № В-000346.

Учасник вебінару «Використання сервісу  Zoom для проведення дистанційних занять» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від  25.03.2020 № В250-199061.

Учасник вебінару «Он-лайн сервіси для вчителів» (1 година), Міністерство цифрової трансформації України «Дія», сертифікат від 26.03.2020.

Учасник вебінару «Створення інтерактивних робочих аркушів на платформі  Wizer.me та  Classkick» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від  23.04.2020 № VS 901267.

Учасник вебінару «Лепбук у роботі вихователів та вчителів. Організація он-лайн занять з раннього розвитку» (3 години), Академія талановитих керівників, сертифікат від 25.04.2020 № 50955.

2021 рік

Учасник регіонального вебінарау «Нова українська школа: реалізація принципів наступності та послідовності між дошкільною та початковою освітою», Комунальний заклад Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка», сертифікат від 02.02.2021 № 47 (2 години).

Літвін Ю. О., Кучер Н. С. Інноваційні технології як засіб розвязання конфліктів. Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ століттіматеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Рівне, 2021. С. 117-122.  URL

2022 рік

Літвін Ю. О. Використання інтерактивних технологій навчання як засобу формування загальних та спеціальних компетентностей. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Cambridge. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2022. URL

Літвін Ю. О. Використання інтерактивної дошки MIRO у підготовці компетентних майбутніх вчителів початкових класів. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / за ред. Н. О. Пахальчук; О.П. Демченко. м. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2022. Вип. 11. С. 362-365. URL

ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 17.10.2022 НС07341, вебінар «Бренд вчителя – один з елементів сучасності» (2 години).

Літвін Ю. О. Конфліктологія: курс лекцій з навчальної дисципліни. Біла Церква: ФОП «Кайзеров Я. О.», 2022. 136 с.

2023 рік

ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 26.01.2023, № КN 847537, вебінар «Удосконалення конфліктологічної компетентності вчителя: запобігання булінгу» (2 години).

Літвін Ю. О. Конфліктологія: практикум. Біла Церква: ФОП «Кайзеров Я. О.», 2022. 70 с.

ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 20.02.2023,  вебінар «Співпраця асистента вчителя з педагогами: супровід інклюзивного навчання у сучасних умовах» (2 години).

ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 26.01.2023,  вебінар «Удосконалення конфліктологічної компетентності вчителя: запобігання булінгу» (2 години).

Національний університет біоресурсів і природокористування України, свідоцтво  від 01.04.2021 ПК № 000001/0104-21, Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів, студентів та учнівської молоді «Соціальні практики у фокусі соціальної роботи» (6 годин).

Літвін Ю. Тайм-менеджмент у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 178-180. URL

Керівник науково-дослідної роботи студентів

 Ус Т. Ю. Проблеми соціально-педагогічного супроводу обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти: матеріли Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, студентів та учнівської молоді «Соціальні практики у фокусі соціальної роботи». 2021. С. 74.

Павленко А. О. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до організації партнерської взаємодії з батьками. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця: зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції / за заг. ред. В. С. Кулішова, А. М. Лукіянчук, О. О. Рудич., Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 65-69. URL

Фокіна Є. В. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до формувального оцінювання результатів навчання учнів. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця: зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції / за заг. ред. В. С. Кулішова, А. М. Лукіянчук, О. О. Рудич., Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 84-87. URL

Павленко А. Використання інтерактивних платформ для організації дистанційного навчання. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 224-226. URL

Нагороди

2015 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2019 рік. Грамота КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

2020 рік. Грамота КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»

Маценко Ірина Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Маценко Ірина Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист 

Освіта: вища, Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини (1990), Харківський державний університет ім. М. Горького (1994), ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАП України (2016).

Підвищення фахової кваліфікації:

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1423-17, за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

ТОВ «Всеосвіта», свідоцтво від 11.02.2019 № АР 988861 (2 години),  вебінар «Сучасна школа: три покоління (X, Y, Z) в одному кабінеті або лайфхаки від медіаосвіти» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 00721 (30 годин), дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020 № 16);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 17.09.2021, СП 35830447/1570-21, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Проєктування та створення електронних навчальних курсів (ЕНК) (навчального предмета, курсу, дисципліни, навчального модуля» (180 годин);

ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 05.12.2022, №ІХ490241 (2 години), вебінар «Основи формування соціальної компетентності вчителів НУШ шляхом розвитку психолого-педагогічної та емоційної складової особистості » (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 22.12.2022 № 14);

ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 14.12.2022, №GN248505 (2 години), вебінар «Формування здоров’язбережувальної компетентності педагога: від депресивного стану до психічного здоров’я» (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 22.12.2022 № 14);

ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 14.12.2022,  №LF983203 (2 години), вебінар «Асистент учителя у початковій школі. Практикум:ефективні методи роботи» (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 22.12.2022 № 14);

ТОВ «На Урок», свідоцтво від 27.12.2022, № ОК37-3320391 (24 години), курс «Інтерактивне навчання – активність без втоми: від мотивації до рефлексії»»» за напрямами «Критичне мислення»,  «Креативне мислення», «Наскрізні навички», «НУШ», «Інтегроване навчання», «Практичні прийоми» (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 30.01.2023 № 1);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0186-23підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Маценко І. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх педагогів до формування соціальної компетентності молодших школярів. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів». 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік 

Маценко І. В. Загальна психологія: тестові завдання (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальність 5.01010601 «Соціальна педагогіка»). Біла Церква. 2015. 36 с.

2016 рік

Маценко І. В. Поведінка як психологічна категорія і як якість індивіда. Відхилення у поведінці // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі: психолого-педагогічні дисципліни» / уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.. Біла Церква. 2016. С. 65-80.

Учасник Міжнародної науково-пратичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти» (10 листопада 2016 року).

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Учасник регіонального науково-практичного семінару «Професійний розвиток педагогічних працівників ПТНЗ в умовах євроінтеграції» (08 червня 2017 року).

2018 рік

Михайловська В. О., Маценко І. В. Гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» // Збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського» (22 травня 2018 року) / наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М. 2018. С. 66-72.

2019 рік

Учасник вебінару «Сучасна школа: ри покоління (Х, Y, Z) в одному кабінеті або лайфхаки від медіаосвіти», свідоцтво АР988861 від 11.02.2019.

Ірина Маценко, Лариса Мітокару. Підготовка майбутніх учителів до формування соціальної компетентності молодших школярів засобами інтерактивного навчання. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: збірник наукових праць (30 вересня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 71-74. URL 

Учасник Всеукраїнського науково-практичного онлайн-семінару «Підвищення кваліфікації: виклики та реалії сьогодення» (4 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 07.11.2019 № РВ940519.

2020 рік

Учасник вебінару «Лепбук як інструмент реалізації практичного та творчого навчання» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 19.05.2020 № HI069771.

2023 рік

Маценко І. Психолого-педагогічні умови формування професійної мобільності у здобувачів фахової передвищої освіти. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 211-213. URL

Нагороди

1991 рік. Почесна Грамота відділу народної освіти Смілянського районного виконавчого комітету та ради голів профкомів та профорганізацій.

2000 рік. Грамота Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2006 рік. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

2022 рік. Грамота КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж"

Медвідь Лариса Вікторівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Медвідь Лариса Вікторівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1988), Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б. Грінченка (2000)

Підвищення фахової кваліфікації: 

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1424-17, курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

Навчально-науковий інститут неперервної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, свідоцтво від 05.06.2018 12СС 02125295/041535-18, курси за програмою «Дошкільна освіта» (168 годин);

КВНЗ КОР «БГПК», сертифікат від 11.01.2019 (2 години), семінар-практикум «Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0592-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

Український відкритий університет післядипломної освіти, сертифікат від 15.03.2021, № 1145/21-ВУ, курс «Фахівець із соціальної роботи в умовах сьогодення: як стати успішним» (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 11.02.2022, серія ПК № 02139618/1120-22, курси за освітньою програмою «Ціннісні орієнтири педагога Нової української школи (з компонентом медіаграмотності)» (30 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0187-23, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична діяльність

2013 рік

Медвідь Л. В. Методичні рекомендації студентам щодо організації самостійної рооти з навчальної дисципліни «Педагогіка». Біла Церква. 2013. 39 с.

Медвідь Л. В. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» та організації самостійної домашньої роботи для студентів заочної форми навчання  . Біла Церква. 2013. 48 с.

Медвідь Л. В. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка». Біла Церква. 2013. 35 с.

Медвідь Л. В., Стаднік Н. В. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» та організації самостійної домашньої роботи для студентів заочної форми навчання. Біла Церква. 2013. 54 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки. Біла Церква. 2013. 28 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІ. Теорія виховання. Біла Церква. 2013. 60 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІІ. Теорія навчання (дидактика). Біла Церква. 2013. 68 с.

Стаднік Н. В, Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ IV. Основи управляння загальноосвітнім навчальним закладом (школознавство). Біла Церква, 2013. 28 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ V. Історія педагогіки. Біла Цеква. 2013. 38 с.

2015 рік

Медвідь Л. В. Підготовка майбутніх вчителів до використання ефективних прийомів засвоєння інформації у початковій школі // Матеріали Міжнародної науково-пратичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (22 жовтня 2015 р.) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО. 2015. С. 77-79.

2016 рік

Медвідь Л. В. Підготовка майбутніх вчителів до використання ефективних прийомів засвоєння інформації в початковій школі // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі: психолого-педагогічні дисципліни» / уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін..  Біла Церква. 2016. С. 26-30.

Медвідь Л. В. Підготовка майбутніх вчителів до використання ефективних прийомів засвоєння інформації у початковій школі. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти». 2016. URL

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Медвідь Л. В. Соціальна педагогіка: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 38 с.

2018 рік

Медвідь Л. В. Розвиток пізнавальної сфери дошкільника засобами ейдетики // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 46. С. 256-259.

2019 рік

Стаднік Н.В., Медвідь Л.В. Інноваційні технології формування і розвитку фахової майстерності майбутніх педагогів у контексті реалізації концепції «Нова українська школа». Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 03-04 жовтня 2019 р. Дніпро, 2019. Т. 2. 703 с. С. 506-511. URL

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Учасник Всеукраїнського наукового онлайн-форуму «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри», сертифікат від 27 травня 2020 року.

2021 рік

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В.  Структура комунікативної компетентності майбутнього соціального педагога. World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 415-422.  URL

Стаднік Н.В., Медвідь Л.В. Система роботи соціального педагога щодо профілактики та подолання булінгу в освітньому середовищі. Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), October 29, 2021. Amsterdam, The Netherlands: European Scientific Platform. С. 60-64. URL 

2022 рік

Медвідь Л. В. Використання ейдетики в навчанні молодших школярів в Новій українській школі. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / за ред. Н. О. Пахальчук; О.П. Демченко. м. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2022. Вип. 11. С. 259-261. URL 

Психологія: збірник тестових / авт.-укл. Л. Медвідь. Біла Церква : ФОП «Кайзеров Я. О.» 2022. 72 с.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Клочан В. Ю. Використання арт-терапевтичних засобів у практиці роботи майбутніх соціальних педагогів // Матеріали V Міжнародної електронної конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики». 14-15 березня 2018 року. Електронний ресурс. URL

Неміко Д. Використання Mind-maps у розвитку професійної мобільності майбутнього вчителя початкової школи. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 265-267. URL

2015-2017 роки. Керівник гуртка «Пізнай себе».

Міщенко Тетяна Олексіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Міщенко Тетяна Олексіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист 

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1982).

Підвищення фахової кваліфікації: 

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1425-17, курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

КВНЗ КОР «БГПК», сертифікат від 09.01.2018 (2 години), семінар-практикум «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

КВНЗ КОР «БГПК», сертифікат від 11.01.2019 (2 години),  семінар-практикум «Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0593-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», сертифікат від 01.03.2021 № 1126/21-ВУ, курс «Шкільний урок ХХІ ст.: типи, проєкти, аналіз. Нотатник педагога» (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 21.01.2022 серія ПК № 02139618/0806-22, курси підвищення фахової кваліфікації за освітньою програмою «Хмарні сервіси та конструктори сайтів як засоби створення цифрового освітнього контенту» (30 годин);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 18.09.2022, № GDTfe-02-03553 (30 годин), дистанційний курс «Цифрові інструменти Google для освіти»;

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 17.03.2023 серія ПК № 02139618/1181-23, навчання за освітньою програмою «Організація дистанційного навчання в закладах освіти» для педагогічних працівників закладів освіти  (30 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Міщенко Т. О. Технологія організації рефлексивної діяльності суб’єктів педагогічного процесу: науково-методичний посібник. Біла Церква. 2014. 258 с.

Міщенко Т. О. Соціально-педагогічний проект «Покоління NEXT і його  соціалізація»: інформаційно-методичний збірник (+ CD диск). Біла Церква. 2014.48 с.

2016 рік

Міщенко Т. О. Соціально-педагогічний проект як пошуково-дослідницький підхід  у вивченні психолого-педагогічних дисциплін і організації навчально-технологічної практики студентів в умовах становлення інформаційного суспільства // Матеріали з досвіду роботи «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників коледжу». Біла Церква. 2016. С. 21-23.

Міщенко Т. О. Організація рефлексивної діяльності як науково-дослідницький підхід у вивченні основ педагогічної майстерності в умовах становлення інформаційного суспільства // Матеріали з досвіду роботи «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників коледжу». Біла Церква. 2016. С. 23-24.                                                                          

Міщенко Т. О. Техніка активного слухання: нерефлексивна і рефлексивна форма // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі: психолого-педагогічні дисципліни» / уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.. Біла Церква. 2016. С.37-50.

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Початкова освіта». Біла Церква. 2017. 48 с.

Міщенко Т. О. Методика виховної роботи: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Соціальна робота». Біла Церква. 2017. 58 с.

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Соціальна педагогіка/Соціальна робота». Біла Церква. 2017. 47 с.

Міщенко Т. О. Нові педагогічні технології: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Образотворче мистецтво». Біла Церква. 2017. 46 с.

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Образотворче мистецтво». Біла Церква. 2017. 24 с.

Міщенко Т. О., Стаднік Н. В. Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти //  Збірник наукових праць: наукові записки «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти». Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Випуск 17 (60): Рівнен. держ. гуманіт. ун-т / редкол.: В. В.Вербець, М. С.Янцур, І.Д. Бех та ін.. Рівне: РДГУ. 2017. С. 32-37.

2018 рік

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: практикум. Біла Церква. 2018. 148 с.

2019 рік

Міщенко Т. О. Професійний саморозвиток педагога у системі відкритої освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 43. С. 357-360.

Міщенко Т. О. Рефлексія як умова професійного розвитку і самовдосконалення педагога. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 49. С. 121-127.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 12.01.2021 № ВОК-2318.

Міщенко Т. О. Психолого-педагогічні аспекти організації традиційного та інноваційного навчання студентів. Зимові наукові читання - 2021матеріали LXXVII Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції. Чернівці2021С.  126-137. URL

2022 рік

Міщенко Т. Розвиток професійної мобільності майбутнього вчителя в умовах Нової української школи. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 140-143. URL

2016-2017 роки. Керівник майстер-класу «Підготовка компетентного фахівця в умовах сучасного освітнього середовища».

Нагороди

1993 рік. Грамота Міністерства освіти України.

2022 рік. Грамота КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж"

Веред Аліса Олегівна, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії

Веред Аліса фото

Веред Аліса Олегівна, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (2018)

Підвищення фахової кваліфікації:

Український інститут Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту (УІПП), сертифікат від 05.06.2021 року № UKR-230-2021 (200 годин), навчання за програмою Базового курсу з Позитивної транскультуральної психотерапії відповідно до стандартів Всесвітньої Асоціації Позитивної психотерапії (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.12.2021, № 13);

ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 06.05.2021 № CY725358 (30 годин), підвищення кваліфікації на курсах «Використання арт-практики «нейрографіка» у життєво-професійній діяльності педагога» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.12.2021, № 13);

ТОВ «Едюкейшнал Eра», сертифікат від 09.10.2022, онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (30 годин) (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2022 № 12);

НМЦ  вищої та фахової передвищої освіти, сертифікат від 15.03.2023 СС 38282994/1747-23, цикл вебінарів для практичних психологів, соціальних педагогів, заступників директорів з виховної роботи (8 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 23.03.2023, №924/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0171-23, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Навчально-методична діяльність

2019 рік

Литвин О. П., Веред А. О. Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх учителів початкових класів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 51. С. 155-159. URL

2020 рік

Литвин О. П., Веред А. О. STEAM-освіта як умова формування професійної мобільності майбутніх вчителів початкових класів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 66. С. 141-145. URL

2021 рік

Онлайн-курс «Школа подружнього життя» (20 годин), ГО «Моє покоління», сертифікат №972, від 15.06.2021 року.

Онлайн-курс «Сексуальна освіта» (10 годин), ГО «Прометеус», сертифікат від 08.11.2021 року.

Учасник онлайн-семінару «Робота практичного психолога ЗФПО в умовах дистанційної освіти: виклики сьогодення» (8 годин), Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, сертифікат від 25.11.2021 року № СС 38282994/4360-21.

2022 рік

Косяк О., Веред А., Янакова Д. Так народжується сила: робота психологічної служби коледжу під час воєнного стану. Освітня траєкторія: інформаційний вісник. Вип. № 4 (32), вересень 2022. URL

Веред А. О. Аналіз чинників формування девіантної поведінки у підлітковому віці: особливості профілактичної роботи. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 81. С. 59-61. URL

2023 рік

Веред А. Впровадження тренінгових технологій в освітній процес із метою формування професійної мобільності майбутніх педагогів. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 93-94. URL

Черниш Любов Сергіївна, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії

Веред Аліса фото

Черниш Любов Сергіївна, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2010)

Підвищення фахової кваліфікації: 

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», сертифікат від 21.11.2021 (32 години), онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 16.12.2021, № 10);

ГО «Прометеус», сертифікат від 26.01.2022 (60 годин), онлайн-курс «Медіаграмотність для освітян» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 27.01.2022 № 1);

ГО «Прометеус», сертифікат від 11.08.2022 (30 годин), онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.08.2022 № 11);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 23.03.2023, №1007/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин).

Науково-методична робота

2020 рік

Черниш Л. С. Сутність та організація інтегративно-пізнавальної діяльності молодших школярів. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи: зб. наук. праць / [гол.ред. Ю.І. Колісник-Гуменюк]. Київ–Львів–Бережани–Гомель, 2020. Вип. 6. С. 126-131. URL

2022 рік

Черниш Л. С. Особливості використання педагогічних технологій під час підготовки майбутніх соціальних працівників. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи: зб. наук. праць / [гол.ред. Ю.І. Колісник-Гуменюк]. Київ – Львів – Бережани – Ломза, 2022. Вип. 11. С. 82-89. URL

2023 рік

Черниш Л. Методи дистанційного навчання в освітньому процесі закладу фахової передвищої освіти. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 283-285. URL