Open menu

Науково-методична проблема коледжу "Професійно-практична спрямованість вивчення навчальних дисциплін у коледжі"

Науково-методична проблема циклової комісії кураторів академічних груп: "Формування професійної компетентності майбутніх фахівців освіти"

  Проблеми, над якими працюють куратори академічних груп

з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Група

Проблема, над якою працює куратор

1 Донченко Юлія Вікторівна 11 ПО (і) Формування гармонійно розвиненої особистості з активною громадянською позицією через форми індивідуального впливу та колективної виховної роботи
2 Бреус Наталія Миколаївна 12 ПО (а) Формування активної громадянської позиції майбутніх фахівців освіти
3 Овчарова Надія Андріївна 13 ПО (ф) Формування у свідомості студента образу фізичної культури через духовно моральні орієнтири
4 Парфенова Юлія Анатоліївна 14 ПО(ін) Формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя у постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі
5 Крутько Ірина Миколаївна 21 ПО (і)

Виховання соціально активної та комунікативної особистості з високим рівнем духовності й моралі

6 Леонова Ольга Анатоліївна 22 ПО (а)

Підвищення професійно-творчої активності студентів, виховання творчо мислячих і творчо діючих поколінь, здатних вирішувати нестандартні завдання сьогодення

7 Фастовець Ірина Анатоліївна 23 ПО (ф)

Збагачення естетичного досвіду студентів шляхом участі їх у відродженні забутих та створенні нових національно-культурних традицій регіону, міста, закладу освіти

8 Бородійчук Галина Петрівна 24 ПО(ін)

Формування особистісних та професійних якостей майбутніх фахівців освіти на засадах співтворчості

9

 

Титаренко Людмила Павлівна

31 ПО (і)

Формування самостійного, дружнього, організованого колективу шляхом активізації форм індивідуального впливу та комплексної виховної роботи

10

Лобко Таісія Валеріївна

32 ПО (а)

Формування «Я»-концепції майбутніх фахівців освіти на основі самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення

11

Андрусенко Світлана Василівна

33 ПО (ф)

Створення необхідних умов для вільного розвитку особистості студента, його мислення і загальної культури

12

Савінчева Лілія Павлівна

34 ПО(ін)

Формування креативної, творчої, інтелектуально-духовної особистості
з активною життєвою позицією

13

Сокол Світлана Іванівна

41 ПО (і)

Розвиток комунікативних умінь та навичок майбутніх фахівців освіти

14

Нечипоренко Лілія Василівна

42 ПО (а)

Формування та згуртування студентського колективу як засіб компетентнісного виховання

15

Кривич Наталія Вікторівна

43 ПО (ф)

Розвиток пізнавальної активності як один із шляхів формування конкурентоспроможної особистості

16

Кошова Юлія Олександрівна

44 ПО(ін)

Формування партнерських відносин у взаємодії «викладач-студент»

17

Опаряк Вікторія Олександрівна

11СО(ОМ)

Формування естетичного смаку в студентів засобами мистецтва

18 Слуцька  Наталія Олександрівна 21СО(ОМ)

Формування у студентів національної свідомості, відповідального ставлення до життя

19

Шульга Олена Трохимівна

31СО(ОМ)

Формування суспільно активної особистості студента через організацію самоврядування в академічній групі

20

Журавська Наталія Олександрівна

41СО(ОМ)

Виховання майбутніх фахівців освіти авторитетними, високоосвіченими людьми, носіями високої загальної світоглядної, професійної, естетичної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, емоційної культури

21

Андрєєва Аліна Петрівна

101 СР

Розвиток позитивного ставлення до майбутньої професії, формування навичок співпраці та активної взаємодії

22

Семигайло Ірина Вікторівна

201 СР

Виховання високоморальної соціально-активної та національно свідомої особистості, яка наділена громадською відповідальністю, духовними цінностями, патріотичним почуттям