Open menu

Практика є невід'ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основними завданнями якої є поглиблення і закріплення теоретичних знань здобувачів освіти, вироблення вмінь використовувати їх у практичній діяльності вихователя, вчителя початкової та середньої школи, соціального педагога, сприяння опануванню здобувачами освіти системи професійно -педагогічних умінь і навичок, виховання інтересу до майбутньої професії, формування професійної компетентності та особистісних якостей майбутнього педагога особистості педагога.

Практика здобувачів передвищої та вищої освіти передбачає безперервність i послідовність її проведення для досягнення необхідного рівня сформованих загальних і спеціальних компетентностей відповідно до освітньо-професійної програми певної спеціальності.

Процесу становлення здобувача освіти як майбутнього фахівця сприяють усі види педагогічної практики: літня педагогічна, пробні заняття та уроки, переддипломна. Вони взаємодоповнюють одна одну. Саме в процесі проходження кожного виду педагогічної практики майбутні вчителі, вихователі та соціальні педагоги опановують специфіку роботи з дітьми в умовах закладів загальної середньої та дошкільної освіти різних типів, позашкільних установ, здобувають свій перший педагогічний досвід.

У період практики здобувачів освіти закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця.

Метою практики є формування загальних і професійних компетентностей в процесі навчання, оволодіння здобувачами освіти сучасними методами, формами педагогічної діяльності, формування у них вмінь приймати самостійні рішення під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Відповідно до специфіки педагогічної галузі практична підготовка студентів у коледжі має наскрізний (неперервний) характер і проводиться протягом всього періоду навчання в коледжі.

Базовими для проходження педагогічної практики затверджені кращі навчальні заклади міста: Білоцерківська спеціалізована школа I-III ст. № 1з поглибленим вивченням слов’янських мов, Білоцерківська спеціалізована школа I-III ст. № 9 з поглибленим вивченням іноземних мов, Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа I-III ст. №16 ім. М.О.Кириленка, Білоцерківська спеціалізована школа I-III ст. № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій, заклади загальної середньої освіти №№ 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22. Значна частина педагогів освітніх  закладів Білої Церкви – випускники Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу, які є наставниками нинішніх студентів.

Викладачі коледжу дають здобувачам освіти ґрунтовну теоретичну підготовку. На заняттях педагогіки, психології, фахових методик глибоко вивчаються інноваційні освітні технології. Набуті знання студенти-практиканти використовують під час проведення пробних уроків та занять.

В коледжі проводяться настановчі конференції та інструктажі до кожного виду педагогічної практики, а за підсумками практики – звітні науково-практичні конференції. На конференції запрошуються педагогічні працівники закладів загальної середньої та дошкільної освіти м. Біла Церква.