Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін

Хто думає про науку, той любить її,
А хто її любить, той ніколи не перестає вчитися…
Г. Сковорода

 Суспільні дисципліни – це комплекс навчальних дисциплін: всесвітня історія, історія України, людина і світ, громадянська освіта, економічна теорія, культурологія, правознавство, соціологія, основи філософських знань (релігієзавство), етика та естетика, які дають змогу з’ясувати передумови та джерела зародження певних суспільних явищ, виявити закономірності сучасного стану українського суспільства та глобалізованого світу в цілому, спрогнозувати майбутнє. Викладачі даної циклової комісії вчать студентів творчо опрацьовувати і критично переосмислити світовий історичний досвід та засвоювати його уроки, формувати власні переконання, гуманну ментальність, здатність розумно користуватися свободою, уміти жити в демократичному суспільстві, спілкуватися в різноманітному за поглядами середовищі.

Склад комісії

Молокова Ніна Олексіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

molokova1

Молокова Ніна Олексіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський національний університет ім.Т. Г. Шевченка (1977).

Курси підвищення кваліфікації:

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», свідоцтво від 04.12.2015 року 12 СПВ № 143468;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017 СП 35830447/1426-17;

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» з проблеми «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях суспільствознавчих предметів», свідоцтво від 23.03.2018 ПК  № 02139618/1483-18;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 27.01.2019;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі коледжів, технікумів», свідоцтво від 29.03.2019 СП 35830447/0626-19;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 00760 (30 годин).

Науково-методична робота

2015 рік

Молокова Н. О. Філософія : навчально-методичні матеріали. Біла Церква. 2015. 115 с.

Молокова Н. О. Робочий зошит. Основи правознавства. Біла Церква. 2015. 122 с. 

Молокова Н. О. Упровадження нових форм застосування інформаційних технологій у процесі діагностики рівня професійної соціалізації студентів // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова / за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2015. С. 43-44.

Молокова Н. О. Формування громадянської компетентності студентів на заняттях з основ правознавства // Учительський журнал-онлайн.  2015. URL

Молокова Н. О. Професійна соціалізація – компетентнісний вимір. Моральний компонент. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції: зб. наук. праць. Перяслав-Хмельницький. 2015. Вип. 17. С. 331-334. URL

2016 рік

Молокова Н. О. Загальні положення про зобов’язання, цивільно-правова відповідальність // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : суспільні дисципліни»   / уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін. Біла Церква. 2016. С. 32-59.

2017 рік 

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017 р.).

2018 рік

Молокова Н. О. Національно-патріотичне виховання студентів в музеях. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 47. С. 275-277.

2019 рік

Молокова Н. О. Філософія моралі у парадигмі «Нової української школи». Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 43. С. 640-644.

Молокова Н. О. Філософія: методичні рекомендації. Біла Церква. 2019. 132 с.

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Кошмак Д. О. Симон Петлюра – символ української державності» // Науково-практична студентсько-учнівська конференція «Українська наука в інформаційних вимірах: актуальні проблеми сьогодення» : секціїя  «Історія. Філософія та суспільствознавство (13 квітня 2018 року). 

Нагороди

2006 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2017 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

 Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дем'янчук Юрій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Дем'янчук Юрій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта:  Національний університет Державної податкової служби України (2007), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2011). 

Курси підвищення кваліфікації: 

курси в Навчально-науковому інституті неперервної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова за програмою  «Інноватика у викладанні (за професійним спрямуванням) правознавчих дисциплін», свідоцтво від 05.06.2018 року 12СС 02125295/041533-18;

курси в ЦІППО ДВНЗ  «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Безпека життєдіяльності, охорона праці в галузі», свідоцтво від 20.10.2018 року СП 35830447/2536-18;

курси в Центрі розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету за програмою підвищення кваліфікації «Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle», свідоцтво від 25.05.2020 року ПК № 05408289/0477-20.

Науково-методична робота

2014 рік

Дем’янчук Ю. В. Правові засоби та механізми протидії корупції // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». Ужгород : ДВНЗ «УжНУ». 2014. № 4. С. 107-110.

2015 рік

Дем’янчук Ю. В. Законність та правопорядок як об’єкт і предмет адміністративно-правового дослідження // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : «Юридичні науки». Херсон : ХДУ. 2015. № 3. С. 76-80.

Дем’янчук Ю. В. Оптимізація юридичних засобів адміністративно-правового забезпечення законності та правопорядку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Ужгород : ДВНЗ «УжНУ». 2015. № 35-2. С. 101–105.

2016 рік

Дем’янчук Ю. В. Запобігання та протидія корупції у системі освіти як гілки влади [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016 (http://konferenz2016.blogspot.com/p/2.html). URL

Дем’янчук Ю. В. Основи конституційного права України // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : суспільні дисципліни»  / уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін.. Біла Церква. 2016. С. 14-19.

2017 рік

Демьянчук Ю. В. Современные антикоррупционные меры в Украине и их действенность / Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». Министерство юстиции Республики Молдова : Высший совет по науке и технологическому развитию Академии наук Республики Молдова. 2017. № 2 / 2 (302). С. 22-25.

Дем’янчук Ю. В. Деякі аспекти вдосконалення аналітико-методологічних характеристик міжнародних практик запобігання та протидії корупції у системі початкової освіти // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. К. 2017. Вип. 4 (32) / голов. ред. В. В. Олійник. К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. С. 29-39. (Серія «Педагогічні науки»).

Дем'янчук Ю. В. Методологічні засади запобігання та протидії корупції у системі державної служби України // International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 248 pages. Р. 137-140.

Дем’янчук Ю. В. Міжнародні практики запобігання та протидії корупції у системі початкової освіти / Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти"; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. Вип. 4 (33). С. 44-51. (Серія «Педагогічні науки»).

Дем’янчук Ю. В. Аналітико-методологічні засади запобігання та протидії корупції: Монографія. Київ: Видавництво Текта. 2018. 500 с. 

Дем’янчук Ю. В. Охорона праці: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи / уклад. Ю.В.Дем’янчук. Біла Церква. 2017. 18 с.

Дем’янчук Ю. В. Основи правознавства: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи / уклад. Ю.В.Дем’янчук. Біла Церква. 2017. 18 с.

2018 рік

Учасник круглого столу «Практико-орієнтована підготовка викладачів професійної освіти і навчання» у межах проекту Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» (06 червня 2018 року).

Дем'янчук Ю. В. Удосконалення адміністративно-правових заходів запобігання та протидії корупції в умовах реформування у сфері вищої освіти // Тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції»: Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква. 2018. С. 96-99.

Дем’янчук Ю. В. Актуальні проблеми реформування антикорупційного законодавства в умовах сучасного суспільства // Адміністративно-правове забезпечення безпеки людини та громадянина на сучасному етапі розвитку суспільства: матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 трав. 2018 р.). Київ: КиМУ, 2018. С. 15-23.

Дем'янчук Ю. В. Удосконалення адміністративно-правових заходів запобігання  та протидії корупції в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри»:   У 2-х частинах. Частина 1. Суми. 2018. С. 74-77. 

Дем'янчук Ю. В. Актуальні проблеми антикорупційних заходів українського законодавства // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції»  / За заг. ред. Т .О. Коломоєць. Запоріжжя : ЗНУ. 2018. С. 53-55.

Дем'янчук Ю. В. Удосконалення принципів антикорупційного законодавства України на основі зарубіжного досвіду // Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права: тези доповідей регіонального науково-практичного круглого столу / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ. 2018. С. 43-45.

Дем’янчук Ю. В., Бака О. І. Розробка засобів запобігання та протидії корупції в Україні на основі досвіду розвинутих країн // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Одеса, 2018. № 31. С. 67–69.

Дем’янчук Ю. В., Токарева В. І. Удосконалення антикорупційних заходів в Україні // Науково-юридичний фаховий журнал «Правові новели». Херсон. 2018. № 4. С. 149–153.

Дем'янчук Ю. В., Грабовська Н. В. Міжнародні підходи до розробки заходів запобігання та протидії корупції  / Міжнародний науковий журнал „Інтернаука”. Серія «Юридичні науки». Київ. 2018. № 2 (7). С. 21-24.

Demianchuk Yu. The Industry Acts. Common Market Law Review. Leyden, The Netherlands, 2017. Vol. 54, No. 7. P. 9–17.

Нагороди

2017 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Донченко Юлія Вікторівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

molokova1

Донченко Юлія Вікторівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний університет ім. М. П. Драгоманова (2001).

Курси підвищення кваліфікації: 

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017 СП 35830447/1415-17;

стажування на кафедрі філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, довідка від 13.03.2018 № 01-02/154;

онлайн-курс «Історія. Зародження української нації», сертифікат від 20.01.2019;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 27.01.2019;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0583-20;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 00347 (30 годин).

Науково-методична робота

2014 рік

Донченко Ю. В., Леонова О. А., Т. Г. Шевченко, його однодумці і Білоцерківщина: факт чи гіпотеза // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. К. : ННДІУВІ. 2014. С. 112-116.

Донченко Ю. В. Застосування дискусійних методів навчання для розвитку критичного мислення майбутніх учителів початкових класів: [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів». 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік

Донченко Ю. В. Історія України (від найдавніших часів до сьогодення) : словник-довідник. Біла Церква. 2015. 132 с.

2016 рік

Донченко Ю. В. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Утворення козацької держави // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі: суспільні дисципліни»  / уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін.. Біла Церква. 2016. С. 59-76.

2017 рік

Донченко Ю. В. Історія України: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2017. 124 с.

Донченко Ю. В. З історії державних символів України // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. 2017. № 1. URL

Донченко Ю. В. Дискусія як засіб формування критичного мислення студентів // Матеріали XXХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»: збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький. 2017. С. 75-78. URL

Учасник круглого столу з онлайн-трансляцією «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників» (22.02.2018)

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18.05.2017).

2018 рік

Донченко Ю. В. Культурологія: методичні рекомендації до підготовки семінарських занять. Біла Церква. 2017. 64 с.

Учасник конференції «Сучасні освітні  тенденції: медіаграмотність та критичне мислення», свідоцтво від 29.09.2018 № В1-1880700.

2019 рік

Донченко Ю. В. Основи філософських знань: навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2019.

Донченко Ю. В. Технології формування критичного мислення студентів на заняттях історії України. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 50-52. URL

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Донченко Ю. В. Стежками козацької слави : позанавчальний захід. Відритий урок : розробки, технології, досвід : каталог. 2020. №1. URL

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Завершила онлайн курс «Академічна доброчесність» (4 години) на платформі EdEra, сертифікат від 12.04.2020 року.

Учасник вебінару «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання» (2 години), ТОВ «На Урок», свідоцтво від 22.04.2020 № В272-188070.

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 12.01.2021 № ВОК-1029.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Філіпова І. В. Хто вмирає в боротьбі  – в серцях живе повіки // Матеріали обласної студентської науково-практичної конференції «Молодь у боротьбі за відновлення української державності». м. Тараща. 23 листопада 2016 р. С. 69-75. 

Котлинська В. В. Добро починається з тебе // Матеріали обласної студентської науково-практичної конференції «Молодь у боротьбі за відновлення української державності». м. Тараща. 23 листопада 2016 р. С. 121-126.

Філіпова І. В.  Біла Церква у антигетьманському повстанні Директорії 1918 року (краєзнавчий аспект) // Матеріали науково-практичної конференції «Українська революція 1917- 1921 рр.: становлення національної незалежності» (До 100-річчя подій) : збірник тез доповідей / За заг. ред. д. екон. н., проф. Камінської Т. Г. Київ. 2017. С. 62-66.

Паустовська Ю. В. Соціокультурні аспекти жіночого потенціалу в підприємницькій діяльності. Підприємництво в Україні: становлення та сучасні тенденції розвитку: матеріали студентсько-учнівської конференції. Біла Церква. 12.04.2017 р.

2018 рік. Керівник лабораторії професійного зростання педагогічних працівників.

Дрібниця Віталій Олександрович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

molokova1

Дрібниця Віталій Олександрович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний університет ім. М. П. Драгоманова (1991).

Курси підвищення кваліфікації:

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист» (учителі історії та правознавства), свідоцтво від 14.03.2017 року ПК 02139618/1756-17.

Науково-методична робота

2013 рік

Дрібниця В. О., Крижанівська В. В.  Нариси з всесвітньої історії: XVI – перша половина XVII століття. К.: Знання України. 2013. 287 с.

Дрібниця В. О. Як звичайний вчитель з вітряками воював або як звичайний вчитель читав авторське звернення (аналіз одного абзацу найновішого шкільного підручника з всесвітньої історії) // Сайт «Освітня політика. Портал громадських експертів». URL (07.12.2013)

2014 рік

Дрібниця В. О. Новітня історія (ХХ – початок ХХІ ст.). Словник-довідник. Біла Церква, 2014. 84 с.

Дрібниця В. О. «А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят!» // Сайт «Освітня політика. Портал громадських експертів». (04.01.2014) URL

Дрібниця В. О. Дрібниця дрібниці – велика різниця! // Сайт «Освітня політика. Портал громадських експертів». (08.02.2014) URL 

2015 рік

Дрібниця В. О. До проблеми змісту сучасних шкільних підручників з історії (на прикладі підручника з новітньої історії України для 10 класу). // Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2015. Вип. 17. С. 53-55. URL

2017 рік

Дрібниця В. О. Всесвітня історія (ХХ – початок ХХІ ст.). Зошит для самостійної роботи. Біла Церква, 2017. 108 с.

Дрібниця В. О., Дрібниця І. В. Історія України (ХХ – початок ХХІ ст.). Зошит для самостійної роботи. Біла Церква, 2017. 108 c.

Дрібниця В. О. Ура, нас розвантажили!? Короткий аналіз проекту програми для 10-го класу з історії України (проект винесено на обговорення 19.06.2017) // Сайт «Освітня політика. Портал громадських експертів». URL

Дрібниця В. О., Дрібниця І. В. Використання зошитів із друкованою основою при вивченні новітньої історії України (на прикладі теми «Українська революція 1917-1921 р.р.) //  Науково-методичний журнал «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія і методика навчання». 2017. № 9-10 (69). С. 17-31.

2018 рік

Дрібниця В. О. Граблі, як національна ідея // Сайт «Освітня політика. Портал громадських експертів». 27 січня 2018. URL

Дрібниця В. О. Передумови світової війни. Війна та революції // Всеукраїнська газета для учителів історії та правознавства «Історія України». Вкладка «Методика. Досвід». Серпень 2018. № 15 (919). С. 1-11.

2019 рік

Спеціальне редагування підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України:

  • Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) : підруч. для 6 кл. закладів загальної середньої освіти / І. Я. Щупак, І. О. ПІскарьова, О. В. Бурлака. К. : УОВЦ «Оріон», 2019. 224 с. : іл.
  • Всесвітня історія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / І. Я. Щупак. К. : УОВЦ «Оріон», 2019. 256 с. : іл., карти.

2020 рік

Історія України : підруч. для 7 кл. закладів загальної середньої освіти / В. О. Дрібниця, І. Я. Щупак, О. В. Бурлака, І. О. Піскарьова. Київ  : УОВЦ «Оріон», 2020. 224 с. : іл. (ISBN 978-617-7712-45-8).

Учасник циклу історичнх вебінарів (8 годин) «ТКУМА» («ВІдродження»), Український інститут вивчення голокосту, УКраїнський освітянський видавничий центр «ОРіон», сертифікат від 05.2020.

Учасник вебінару «Використання Google Meet в освітній діяльності», (2 години), ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 04.06.2020 № В004900.

Завершив курс «Додатки Google в освітній діяльності» (60 годин), ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 01.07.2020 № БЦ-С-5485.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Шевченко Б. Єврейські погроми на Київщині в часи Української революції 1917-1921 рр. // Матеріали науково-практичної конференції «Українська революція 1917- 1921 рр.: становлення національної незалежності» (До 100-річчя подій) : збірник тез доповідей / За заг. ред. д. екон. н., проф. Камінської Т. Г. Київ. 2017. С. 66-68.

Білошицька В. В. Відображення українського Руху Опору під час Другої світової війни у фільмах українського режисера Олександра Янчука. Німеччина та Україна в роки Другої світової війни : міжвузівська студентсько-учнівська науково-практична конференція, м. Ірпінь, 25 квітня 2019 року.

Робота у складі журі

IV етапу ХХІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, наказ МОН України від 28.02.2018 № 231.

Нагороди

2003 рік. Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

2019 рік. Грамота КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».