Open menu

     У своїй діяльності психологічна служба КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» (далі – Коледж) керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, чинного законодавства України, а також «Положенням про психологічну службу в системі освіти України ( наказ Міністерства освіти і науки від 22 травня 2018 року № 509), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за №885/32337) з урахуванням специфіки та роботи даного закладу вищої освіти; лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України», Лист МОН України №1/9-462 від 18.07.2019 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 навчальний рік».
    Головною метою роботи психологічної служби Коледжу є виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку гармонійної, морально досконалої та інноваційної особистості.

Основними видами діяльності психологічної служби є:

 1. Діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні.
 2. Профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі.
 3. Корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки.
 4. Навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості.
 5. Консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу.
 6. Зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління.
 7. Просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

Алгоритм роботи психологічної служби коледжу полягає в плануванні та реалізації поставлених задач, які спрямовані на:

 • підвищення психологічної культури усіх учасників освітнього процесу;
 • формування ціннісного ставлення студентів до майбутньої професійної діяльності;
 • створення умов для формування соціально-позитивних ціннісних орієнтацій студентів, підвищення соціального статусу, готовності до життєвої самореалізації;
 • створення обстановки психологічного комфорту і безпеки особистості студентів;
 • формування психологічної культури студентів, викладачів, батьків (осіб, котрі їх замінюють);
 • гармонізація соціальної сфери закладу освіти та здійснення превентивних заходів щодо профілактики виникнення соціальної дезадаптації;
 • психологічне забезпечення та підвищення ефективності освітнього процесу;
 • успішна адаптація першокурсників до нових умов навчання в Коледжі;
 • підтримка, регулювання і формування здорового психологічного клімату в студентському та педагогічному колективах;
 • психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу.