Циклова комісія викладачів фізико-математичних дисциплін

Склад циклової комісії

Сокол Світлана Іванівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

sokolСокол Світлана Іванівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії, викладач-методист

асник Освіта: вища, Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди (1981).

Підвищення фахової кваліфікації:

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1433-17, за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 12.02.2019, ПК № 02139618/0836-18/19 (150 годин), курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист» (учителі математики, фізики, та астрономії, інформатики);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 24.11.2020 № БС-07149 (15 годин), курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 17.12.2020 № 18);

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», сертифікат від 19.12.2021 (32 години), онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні»  (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.12.2021, № 13);

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 11.01.2022, ПК
№ 02139618/0449-22 (120 годин), курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист» (учителі математики, інформатики, фізики та астрономії);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 03.01.2023 серія ПК № 02139618/0608-23, навчання за освітньою програмою «Упровадження технологій критичного мислення у вивченні математики» (розробники З. Майборода, Т. Панченко) для вчителів математики (30 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Сокол С. І. Збірник тестових завдань з математики : навчальний посібник. Біла Церква. 2014. 80 с. 

Сокол С. І. Реалізації завдань навчальних програм математичних дисциплін як шлях до формування професійної компетентності майбутніх учителів. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). URL : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBRGZzY1o4ekhlWkU/view.

2017 рік

Сокол С. І., Журавська Н. М. Методика навчання математики: практикум. Біла Церква. 2017. 28 с.

Сокол С. І., Крутько І. М. Методика навчання математики: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 48 с.

2018 рік

Журавська Н. М., Сокол С. І. Основи нарисної геометрії та перспективи : навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2018. 80 с. 

Сокол С. І. Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання математичних дисциплін // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 46. С. 303-306.

2019 рік

Сокол С. І. Самостійна робота як складова процесу навчання математики. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 44. С. 251-254.

Сокол С. І. Методика навчання математики: збірник завдінь для практичних занять. Біла Церква. 2018. 59 с.

2021 рік

Учасник регіонального веінару з елементами тренінгу «Організація змішаного та дистанційного навчання у педагогічних ЗФПО», сертифікат від 25.11.2021 № 0047 (2 години).

2022 рік

Сокол С. І. Формування логічного мислення молодших школярів у процесі розв'язування сюжетних задач. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 81. С. 125-128. URL

Журавська Наталія Миколаївна, спеціаліст вищої квалфікаційної категорії, викладач-методист

zhuravskaЖуравська Наталія Миколаївна, спеціаліст вищої квалфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Ніжинський  ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1985).

Підвищення фахової кваліфікації:

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 03.02.2017, ПК № 02139618/0655-16/17, курси для вчителів математики (180 годин);

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1416-17, курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди», сертифікат від 31.01.2018 (2 години), конференція «Роль і місце задач у початковому курсі математики» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

EdEra, сертифікат від 22.09.2019 (60 годин), онлайн-курс для вчителів початкової школи (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 00389 (30 годин), дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020, № 16);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 23.04.2021, серія ПК № 02139608/3437-21, курси за програмою «Формування практичних навичок медіаграмотності в учасників освітнього процесу» (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 04.02.2022, серія ПК № 02139618/1086-22, курси за програмою «Готуємося до ДПА/ЗНО з математики у 2021/2022 навчальному році» (30 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0179-23підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична діяльність 

2016 рік

Журавська Н. М. Використання ІКТ на заняттях математики як засіб підвищення якості знань студентів // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 15. С. 105-108. URL: http://files.confscientific.webnode.com.ua/200000070-a4943a58da/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD% D0%B8%D0%BA%2015.pdf

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Сокол С. І., Журавська Н. М. Методика навчання математики: практикум. Біла Церква. 2017. 28 с.

Журавська Н. М. Основи початкового курсу математики: збірник завдань. Біла Церква. 2017. 54 с.

Титаренко Л. П., Журавська Н. М., Крутько І. М. Основи початкового курсу математики: навчальний посібник. 2017. 84 с.

Журавська Н. М.  Змішані технології навчання на заняттях математики // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» / ред. кол. Л. Л. Ляхоцька (голов.ред), С. П. Касьян, В. В. Дивак. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2017. С. 45-47. URL: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

2018 рік

Журавська Н. М., Сокол С. І. Основи нарисної геометрії та перспективи: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2018. 80 с.

Журавська Н. М. Капленко Д. В. Роль і місце задач у початковому курсі математики. Функції текстових задач // матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 32. С. 310-313. URL 

2019 рік

Журавська Н. М. Прикладна спрямованість навчання математики. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 48. С. 125-128. URL

2020 рік

Учасник вебінару «Кругла методика. Віртуальний круг: фасилітація онлайн» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 04.05.2020 № В279-457030.

Учасник вебінару «Особистий професійний блог вчителя: дизайн, контент, просування» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 05.05.2020 № В277-457030.

Учасник вебінару «Онлайн-тести: варіанти завдань для ефективної взаємодії» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 07.05.2020 № В286-457030.

Учасник вебінару «Сучасний урок: у пошуках натхнення» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 13.05.2020 № В287-457030.

Учасник інтернет-конференнції «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» (13 годин), ТОВ «На Урок», сертифікат від 15.05.2020 № К31-457030.

Журавська Н. М. Проблеми та перспективи сучасної математичної освіти. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 61. С. 209-212. URL

2022 рік

Журавська Н. М.  Використання дистанйфйних технологій під час навчання математики. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 78. С. 43-47. URL

Основи початкового курсу математики: електронний наочний посібник (презентації) / авт.-укл. Н. М. Журавська. Біла Церква. 2022.

Парфенова Юлія Анатоліївна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

parfenovaПарфенова Юлія Анатоліївна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2013).

Підвищення фахової кваліфікації:

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1429-17, курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

НМЦ управління освіти науки БЦ міської ради, сертифікат від 30.06.2018 № БЦ-С 2452 (60 годин), онлайн курс «Додатки Google в професійній діяльності викладача /адміністрації закладу освіти» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 12.10.2018 СП № 02139618/3586-18, курси підвищення кваліфікації для учителів інформатики (120 годин);

EdEra, сертифікат від 20.01.2019 (60 годин), онлайн-курс для вчителів початкової школи (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03658, 2019 рік, курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» (60 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0598-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 22.01.2021 року, серія ПК № 02139618/1465-21, курси підвищення фахової кваліфікації за освітньою програмою «Python в шкільному курсі інформатики» (30 годин);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 19.10.2021, № 4GW-090 (30 год), онлайн-курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.12.2021, № 13);

ТОВ «Едюкейшнал Eра», сертифікат від 20.02.2022 (32 години), курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 04.04.2022 № 2);

Проєкт «Фінська підтримка реформи української школи», сертифікат від 23.12.2022,№ НПО/32, навчання за програмою підвищення кваліфікації з теми «Наставництво в педагогічній освіті» (60 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 23.03.2023, №976/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0191-23, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Парфенова Ю. А. Функціональні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів». Електронний ресурс. URL : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBR0t5azFLY3Iya00/view

Учасник ІІ Міжнародної он-лайн конференції INTEL «Нові горизонти в освіті» для України та країн СНД, сертифікат від 15.11.2014.

2016 рік

Парфенова Ю. А. Роль соціальних мереж у становленні національної свідомості студентської молоді. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти». 2016. URL : https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IbTN5WERMaUZjbEE/view.

Парфенова Ю. А. Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інформаційно-комунікаційні технології навчання» / ред. кол.: Ткачук Г. В. (гол. ред. ) та ін.. Умань : ФОП Жовтий О. О.. 2016. С. 109-113. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=2604.

Парфенова Ю. А. Тенденції використання хмарних технологій в освіті // Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання : від теорії до практики» / ред. кол.Олійник В. В. та ін.. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2016. С. 89-90. URL

Учасник науково-практичного семінару «Фестиваль педагогічних інновацій» (12-13 квітня 2016).

2017 рік

Парфенова Ю. А., О. В. Яценко. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика навчання інформатики в початковій школі». Біла Церква. 2017. 27 с.

Парфенова Ю. А., Яценко О. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика використання комп’ютерної техніки у процесі вивчення предметів шкільного курсу». Біла Церква. 2017. 19 с.

Парфенова Ю. А., Яценко О. В. Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення предметів шкільного курсу: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Біла Церква. 2017. 44 с.

2018 рік

Парфенова Ю. А. Використання хмарних сервісів у навчальній діяльності. [Електронний ресурс] // Всеукраїнський науково-практичний семінар «Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи». 2018. URL : https://drive.google.com/file/d/0B5XXPTdOCFKrbE1oZlpOYzZGblQ2bGJOaWZKYi15SkFSaW5z /view.

Парфенова Ю. А. Небезпеки в соціальних мережах // Матеріали ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики»:  (Київ, 27 верес.2018 р.), Київ. 2018. URL

Клочко А. О., Парфенова Ю. А. Основи інформатики : навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2018. 104 с.

Учасник III Всеукраїнського форуму до Дня безпечного інтернету «Цифрове перетворення освіти», сертифікат від 20.02.2018.

Учасник Хакатону III Всеукраїнського форуму «Цифрове перетворення освіти», сертифікат від 21.02.2018.

Учасник тренінгу «Цифрове громадянство та безпека» (04-08.05.2018).

Тренер Літньої школи Google «Цифрове громадянство та безпека».

2019 рік

Учасник вебінару «Створення шкільного STEM-центру: поради та принципи», свідоцтво від 13.05.2019, № В129-319914.

Клочко А. О., Парфенова Ю. А., Семигайло І. В. Інформаційна безпека: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2019. 64с.

Парфенова Ю. А. Прикладні програми та їх використання: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2019. 92с. 

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2021 рік

Парфенова Ю. А., Лук'яненко В. П., Лук'яненко Т. П. The soul of the Ukrainian people, Taras Shevchenko, in Bila Tserkva. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2021. Вип. 67. С. 496-498. URL

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 18.02.2021 № ВОКІ-2135.

Учасник регіонального вебінару з елементами тренінгу «Організація змішаного та дистанційного навчання у педагогічних ЗФПО», сертифікат від 25.11.2021 № 0031 (2 години).

Учасник Всеукраїнської онлайн-майстерні з цифрового громадянства й безпеки, ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 28.10.2021 № 2910-OVW-0274 (2 години).

2022 рік

Галашевська В. М., Парфенова Ю. А. Онлайн-сервіси для організації  інтерактивної освітньої взаємодії. Креативний простір: електрон. наук. журн.  № 8.  Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022.  С. 6-9. URL

2023 рік

КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка», сертифікат від 19.04.2023 № 0314, регіональний онлайн-семінар «Використання цифрових технологій в освітньому процесі» (2 години).

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Скачкова В. О. Розвиток інформаційної безпеки молодших школярів // Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» (Уманський ДПУ ім. П. Тичини), 2017. Електронний ресурс. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=4320.

Скачкова В. О. Використання мобільних технологій у навчанні // Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція  «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» (Уманський ДПУ ім. П. Тичини), 2017. Електронний ресурс. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=3423.

Антипович Т. В. Використання ІКТ в початковій школі // ІХ Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» (Уманський ДПУ ім. П. Тичини), 2018. Електронний ресурс. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=4323.

Півчук В. І. Інформаційно-комунікаційні технології і засоби навчання в професійній підготовці майбутніх вчителів початкової школи // ІХ Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці»  (Уманський ДПУ ім. П. Тичини), 2018. Електронний ресурс. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=4395. 

Скачкова В. О. Медіаосвіта – засіб розвитку особистості. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці: X Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція [18-19 квітня 2019 р.] (збірник тез доповідей) // МОН України, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини.  Умань : Візаві, 2019. С. 52-55. URL

Нагороди

2018 рік. Грамота КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

Галашевська Вікторія Михайлівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Галашевська Вікторія Михайлівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (2009 р.), 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2011 р.)

Підвищення фахової кваліфікації:

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1414-17, курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

ГО «Прометеус», сертифікат від 04.04.2020 (60 годин), дистанційний курс «Медіаграмотність для освітян» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020 № 18);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 00215 (30 годин), дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020 № 16);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 30.11.2020, № Б-0006 (30 годин), дистанційний курс «Використання сервісу Genially в електронному навчанні» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020 № 18);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 12.10.2021, серія ПК № 02139618/6105-21, курси підвищення фахової кваліфікації за освітньою програмою для вчителів інформатики (120 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 21.01.2022, серія ПК № 02139618/0805-22, курси підвищення фахової кваліфікації за освітньою програмою «Хмарні сервіси та конструктори сайтів як засоби створення цифрового освітнього контенту» (30 годин);

Проєкт «Фінська підтримка реформи української школи», сертифікат від 23.12.2022, № НПО/116, навчання за програмою підвищення кваліфікації з теми «Наставництво в педагогічній освіті» (60 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 23.03.2023, №927/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0167-23, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична діяльність

2015 рік

Учасник у Всеукраїнському круглому столі «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики» НАПН України «Університет менеджменту освіти», сертифікат від 29.10.2015.

Галашевська В. М. Дистанційні технології навчання: інструментальний засіб дистанційного навчання Moodle.  XVII Всеукраїнська науково-практична нтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: збірник матеріалів, м. Переяслав Хмельницький, № 17, 2015.

2016 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Європейський вимір відкритої освіти», 28 квітня 2016 року.

2017 рік

Галашевська В. М. Блог як сучасний заіб організації навчального процесу.  XXIX Всеукраїнська науково-практична нтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: збірник матеріалів, м. Переяслав Хмельницький, № 29, 2017.

2020 рік

Учасник вебінару «Як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах карантину» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 06.04.2020 № В262-827792.

Учасник курсу «Цифрові навички для вчителів» (6 годин), онлайн-платформа EdEra, сертифікат від 08.04.2020.

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Завершила онлайн курс «Освітні інструменти критичного мислення» (60 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 10.05.2020.

Учасник програми підвищення кваліфікації «Цифровізація освітнього процесу. Дистанційна освіта» (6 годин) в рамках І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції  «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», м. Київ, 28-29 травня 2020, сертифікат №" МІК 3-155.

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 18.02.2021 № ВОКІ-2572.

Галашевська В. М. Використання онлайн-сервісу FLIPPITY для створення інтерактивних вправ. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глоблізації. Матеріали Міжнародноїї науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2021. Вип. 71. С. 139-141. URL

Учасник тренінгу «Якісний освітній процес. Інтерактивні сервіси та конструктори дидактичних ігор», ГО «Платформа освіти», сертифікат від 08.11.2021 № 1723358482-105v.

Учасник тренінгу «Розвиток цифрової та організаційної компетентності. Онлайн-простір вчителя та вихователя», сертифікат від 06.12.2021 № 2425586910-284v.

Учасник тренінгу «Сервіси і додатки для організації спільної та командної роботи онлайн. Google та віртуальні дошки Google, Miro, Padlet», ГО «Платформа освіти», сертифікат від 06.12.2021 № 2425586910-280v.

2022 рік

Галашевська В. М., Парфенова Ю. А. Онлайн-сервіси для організації  інтерактивної освітньої взаємодії. Креативний простір: електрон. наук. журн.  № 8.  Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022.  С. 6-9. URL

Галашевська В. М. Формування цифрової (ІКТ) компетентності майбутніх педагогів. Digital Transformations of Modernity: proceedings of the Multidisciplinary International Scientific-Practical Conference. (Coimbra, Portugal) Chernigiv: REICST, 2022. С. 15-18. URL

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 23.06.2022 ЦІВО-1833, онлайн-семінар «Цифрові інструменти Google для вищої освіти» (2 години).

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 22.04.2022 № ОДЦІ-1311, вебінар «Оновлення і доповнення цифрових інструментів Google для оптимізації освітнього процесу онлайн» (2 години).

University of Coimbra, certificate of  24.01.2022, practical conference «Digital Transformation of Modernity» (15 hours).   

Учасник Всеукраїнського науково-практичного семінару «Професійна підготовка здобувачів в сучасних академічних умовах», сертифікат від 16.11.2022.

2023 рік

Галашевська В. М. Формування цифрової компетентності педагога в умовах воєнного стану. Креативний простір: електрон. наук. журн. № 12. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2023. С.  4-5. URL

КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка», сертифікат від 29.03.2023 № 0283, онлайн-семінар «Пошук ефективних шляхів організації педагогічної практики в контексті підготовки майбутніх педагогів» (2 години).

ТОВ Видавництво «Ранок», сертифікат від 06.04.2023, № Y060423111565176365, вебінар на тему «Пленарне засідання та серія науково-практичних семінарів «Завтра в школу: навігатор для дорослих». Зустріч1» (3 години).

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Скачкова В. О. Медіаосвіта – засіб розвитку особистості. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці: X Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція [18-19 квітня 2019 р.] (збірник тез доповідей) // МОН України, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини.  Умань : Візаві, 2019. С. 52-55. URL

Фесенко К. В. Технології створення інфографіки. Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи. Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів освіти. Маріуполь: 2021. С. 219-222.

Кабачій С. Ю. Інноваціні підходи в сучасному освітньому процесі школи. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Біла Церква, 19 травня 2022 року. С 40-44. URL 

Нагороди

2020 рік. Грамота КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж».

2022 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Титаренко Людмила Павлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

tytarenkoТитаренко Людмила Павлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького (1984).

Підвищення фахової кваліфікації: 

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 09.12.2016, ПК № 02139618 /2689-16, курси з проблеми «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення математики» (120 годин);

Навчально-науковий інститут неперервної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, свідоцтво від 16.10.2018, 12СС02125295/002793-18, навчання за програмою «Дошкільна освіта» (168 годин);

EdEra, онлайн-курс «Математика: Арифметика, рівняння та нерівності» (30 годин), сертифікат від 27.01.2019; «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» (30 годин), сертифікат від 27.01.2019 (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0607-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 22.01.2021, серія ПК № 02139618/1492-21, курси за освітньою програмою «Готуємося до ЗНО з математики у 2020/2021 навчальному році» (30 годин);

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», сертифікат від 30.01.2022 (32 години), онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 04.04.2022 № 2);

ГО «Прометеус», сертифікат від 11.01.2023 (30 годин), онлайн-курс «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.01.2023 № 1);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 23.03.2023, №1000/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин).

Науково-методична діяльність

2016 рік

Титаренко Л. П. Основи початкового курсу математики: збірник вправ і задач. Біла Церква. 2016. 76 с.

Титаренко Л. П. Основні принципи та особливості дистанційної освіти // Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» / ред. кол. Олійник В. В. та ін.. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2016. 114 с. URL : http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

Титаренко Л. П. Конус і його елементи. Газета «Математика». 2016. № 20(800). С. 25-28.

2017 рік

Титаренко Л. П. Особливості формування ключових компетентностей на заняттях математики // Матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2017. Вип. 30. С. 161-164. URL :http://files.confscientific.webnode.com.ua/200000018-d4ad3d5cfd/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD% D0%B8%D0%BA%2030.pdf

Титаренко Л. П., Крутько І. М. Методика навчання математики: збірник завдань. 2017. 32 с.

Титаренко Л. П., Журавська Н. М., Крутько І. М. Основи початкового курсу математики: навчальний посібник. 2017. 84 с.

2019 року

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. GEOGEBRA на заняттях математики як невід'ємна складова розвитку просторового мислення. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 43. С. 515-518. URL

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. Використання інформаційних технологій на лекційних заняттях з математики в закладах вищої освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 47. С. 364-369. URL 

Ірина Семигайло, Людмила Титаренко. Використання форм інноваційного навчання під час практичних занять з математики в закладах вищої освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (30 вересня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 80-82. URL

2020 рік

Завершила онлайн курс «Математика. Просто» (20 годин), студія онлайн EdEra спільно з ГС «Освіторія», сертифікат від 23.03.2020 № d3ae1bd176e249c3a9683763106f16ab.

Учасник конференції «Електронні журнали та щоденники для закладів загальної середньої освіти», сертифікат від 17.04.2020 № 72717582.

Завершила онлайн курс «Академічна доброчесність» (4 години) на платформі EdEra, сертифікат від 21.04.2020 № 25787cf8a66a408a865cd2f07331c0bb.

Завершила онлайн курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 05.05.2020 № 37a7dfb5245a4e5eaa85c19e34fe0bfb.

Учасник онлайн семінару «Шляхи покращення природничо-математичної освіти в умовах Нової української школи», ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 13.05.2020.

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. Використання форм інноваційного навчання в позааудиторній роботі з математики у закладі фахової передвищої освіти. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 65. С. 174-178. URL

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 12.01.2021 № ВОК-3542.

2022 рік

Учасник вебінару «Викладання предметів фізико-математичного циклу в закладах професійно-технічної та фахової передвищої освіти» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 19.01.2022 № В622-2837360.

Ірина Семигайло, Людмила Титаренко. Віртуальна дошка Padlet як інструмент візуалізації навчального матеріалу та організації співпраці на заняттях з математики в умовах дистанційного навчання. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2022. Вип. 79. С. 259-263. URL

2023 рік

Завершила курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі», наданий ITArts через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus», сертифікат від 09.01.2023.

Титаренко Л. Дидактична гра як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках математики. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. праць Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав, 2023. Вип. 84. С. 40-44. URL

Підготувала студентів-переможців

  • ІІ етапу (обласного) Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (Кубашевська Ю., Сліпоконь В., ІІ місце, 2014), (Тимченко К., ІІ місце, 2016).

2014-2018 роки. Керівник гуртка «Юний математик».

Нагороди

2017 рік. Грамота Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2018 рік. Грамота КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

2019 рік. Грамота КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

Хоренко Тетяна Олексіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

tytarenkoХоренко Тетяна Олексіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка (1984)

Підвищення фахової кваліфікації:

курси за категорією «Заступники директорів з навчально-виховної та виховної роботи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015, 12СПВ 143446;

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1436-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 13.01.2019;

онлайн-курс «Математика: Арифметика, рівняння та нерівності», сертифікат від 13.01.2019;

онлайн-курс «Фізика. Механіка», сертифікат від 27.01.2019;

курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист» (учителі математики, фізики, та астрономії, інформатики, додатково: учитель природознавства) в КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 12.02.2019, ПК № 02139618/0839-18/19;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 01206 (30 годин);

курси за освітньо-професійною програмою «Заступники директорів закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів з навчальної (навчально-виховної, виховної) роботи», ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 06.11.2020, СП 35830447/2368-20;

курси за освітньою програмою «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи якості освіти» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 19 березня 2021 року, серія ПК № 02139618/2678-21 (30 годин);

«Едюкейшнал Eра», сертифікат від 20.03.2022 (32 години), курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 04.04.2022 № 2);

ГО «Прометеус», сертифікат від 11.01.2023 (30 годин), онлайн-курс «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.01.2023 № 1);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 23.03.2023, № 1003/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годи);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0166-23, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).м

Науково-методична діяльність 

2015 рік

Хоренко Т. О. Фізика : методичний посібник. Біла Церква. 2015. 72 с.

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Хоренко Т. О. Дистанційна освіта в умовах Нової української школи // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» / ред. кол. Л. Л. Ляхоцька (голов.ред), С. П. Касьян, В. В. Дивак. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2017. С. 96-97. URL: https://drive.google.com/file/d/16CSXGlww_ctbFtb6kt6LAhTs0RbamxdI/view

2018 рік

Хоренко Т. О. Формування наукового світогляду студентів педагогічних коледжів у процесі роботи над дипломним проектом // Матеріали V Міжнародної електронної конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики». 14-15 березня 2018 року. Електронний ресурс. URL : https://drive.google.com/file/d/14Iup79FHEcXkeoxFfAvADZARTqQS5e4E/view

Хоренко Т. О. Ідея здоров'язбережувальної педагогіки в творчій спадщині В. О. Сухомлинського // Збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції / наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М. 2018. С. 136-140.

2019 рік

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Учасник вебінару «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу» (4 години), сертифікат від 18.03.2020 № В-000685.

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Завершила онлайн курс «Математика. Просто» (20 годин), студія онлайн EdEra спільно з ГС «Освіторія», сертифікат від 23.03.2020.

Учасник вебінару «Рік математики в Україні. Результативна природничо-математична освіта у початковій школі», ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 02.04.2020.

Завершила онлайн курс «Академічна доброчесність» (4 години) на платформі EdEra, сертифікат від 21.04.2020.

Завершила онлайн курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 05.05.2020.

Учасник онлайн семінару «Шляхи покращення природничо-математичної освіти в умовах Нової української школи», ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 13.05.2020.

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 12.01.2021 № ВОК-3812.

Учасник VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 18-20 березня 2021 року. 

Учасник регіонального онлайн-семінару «Організація освітньої діяльності педагогічних закладів фахової передвищої освіти: управлінський та методичний аспекти», сертифікат №0027 (2 години).

Учасник вебінару «Проєктна діяльність на уроках фізики та в гуртковій роботі у системі STEM-освіти» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 24.11.2022 № В586-2703044.

Учасник стратегічної сесії, організованої Українською інженерно-педагогічною академією «Педагогічна та управлінська досконалість у професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство та Європейські стандарти», сертифікат від 29.11.2021, № UEPA-SS1-2021-503 (8 годин).

2022 рік

Учасник Всеукраїнського науково-практичного семінару «Професійна підготовка здобувачів в сучасних академічних умовах», сертифікат від 16.11.2022.

2023 рік

Завершила курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі», наданий ITArts через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus», сертифікат від 09.01.2023.

Нагороди

2013 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2020 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2022 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації