1. Загальні положення

1.1. Пріоритетність виховної роботи в системі підготовки національних педагогічних кадрів

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні і спрямовані на утвердження незалежності Української держави, демократичних засад її розвитку, а також глобальні перетворення в освітній галузі вимагають докорінної модернізації виховної роботи у ВНЗ, її організаційної інфраструктури з метою виховання свідомих громадян України, творців гармонійних відносин у всіх сферах суспільного життя. Поряд з цим необхідність розв'язання глобальних проблем, що постають перед людством на порозі III тисячоліття, вимагає зростання інтелектуального і духовного потенціалу суспільства, підготовки нової генерації фахівців, здатних створювати найновіші технології, а також посилення виховної роботи у новій національній моделі вищої освіти України. Пріоритети в державі відкривають нові підходи до здійснення виховної діяльності зі студентською молоддю у коледжі.

У гуманітарно-педагогічному коледжі склалася і розвивається на науковій основі система організаційно-виховної роботи серед студентів, якій приділяється належна увага. Концепція становлення національного виховання студентської молоді ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності, і виступає фактором цілісного формування особистості. Виховна діяльність гуманітарно-педагогічного коледжу спрямовується на реалізацію Конституції України, Державної програми "Освіта" (Україна XXI століття), Законів про державний статус української мови, "Про освіту", "Про вищу освіту", Указу Президента України від 29 березня 2001 року "Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики", загальнодержавною програмою "Молодь України" на 2009-2015 роки, Національної доктрини розвитку освіти, Національної програми виховання учнівської та студентської молоді. На їх реалізацію Міністерством освіти розроблені і впроваджуються в навчально-виховну діяльність: Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні, Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти, укази Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян", "Про комплексну програму профілактики злочинності", "Про Концепцію розвитку охорони здоров'я населення України" та інші документи. На виконання завдань, визначених колегією Міністерства науки і освіти України, меморандуму, укладеного між міністром освіти та Всеукраїнською студентською радою, керуючись Національною доктриною розвитку освіти України в 21 столітті, Положеннями про Вищий заклад освіти, виховна робота в коледжі є цілісною системою розвитку особистості, яка забезпечує реалізацію потреб студентів і держави в національному вихованні.

Нова філософія освіти передбачає через реформування та оновлення підходів у вихованні студентської молоді надати кожному студентові можливість життєвого вибору, навчити молодь рухатись у просторі пошуків, сприяти виробленню ціннісних поглядів на світ. В умовах навчально-виховного процесу коледжу виховання розглядається як формування і розвиток соціалізованого інтелекту, саме виховання спрямовує студента на засвоєння духовно-моральних і соціально-культурних цінностей.

Виховання розглядається не як випадковий педагогічний вплив, а як система життєдіяльності і життєтворчості студентської молоді, що знаходить своє вираження в аудиторній (навчальний процес - виховуюче навчання) і поза аудиторній (виховний процес - створення умов для раціональної самоорганізації студентської діяльності, культури праці та дозвілля) роботі.
Цілісна виховна система є сукупністю закономірно побудованих, динамічно пов'язаних компонентів (мети, завдань, принципів, змісту, методів, засобів, форм, факторів), яка породжує цілісну особистість громадянина України.
Виховна робота організовується відповідно до покликання, інтересів і здібностей кожного студента з урахуванням суспільних потреб, специфіки та реальних можливостей коледжу.

1.2. Мета виховної роботи

Мета виховної роботи - формування цілісної особистості громадянина України (уособлення поєднання інтелектуального потенціалу, духовності, високого професіоналізму - як фахівця і як людини з яскраво вираженою національно-громадянською позицією).

Головні завдання виховної роботи в коледжі полягають у створенні сприятливих умов для розвитку і формування високих професійних і моральних якостей студентської молоді, активної участі в громадському житті, активної життєвої позиції, поваги до законів держави, національної свідомості і самосвідомості, національної гідності, патріотизму, міцного здоров'я, активного способу життя, гуманізму, духовності, творчого мислення і встановлення міжособистісних відносин:

• оновлення системи виховання;

• через усвідомлення критеріїв та методів досягнення успішної діяльності формувати у студентів ідеї успіху як мети й мотиву освітньої та життєвої стратегії;

• розробка і запровадження різноманітних особистісних моделей взаємодії студентів і викладачів;

• запровадження самоменеджменту як основної умови для творчої особистості;

• опанування адаптивно-розвивальної технології самоменеджменту як вдосконалення професійного рівня кураторів груп.

У зв'язку з цим виховна діяльність коледжу спрямована на створення умов для змістовного дозвілля студентів, проектування виховної роботи в групах, розробку діючої моделі самоврядування та забезпечення механізмів зв'язку з громадськістю.

Складовою щодо реалізації напрямів діяльності стало створення в коледжі Асоціації клубів, попередній відбір до клубів проводиться в межах біржі „Пошук", рекламної акції „Кожен студент бажає знати, де свої таланти показати". Із метою набуття демократичної культури створений Міжвузівський клуб студентської дипломатії, у системі позанавчальної роботи вагоме місце займають спортивні секції, клуби за інтересами, керовані фахівцями з числа співробітників коледжу.

Чіткі завдання та стратегію роботи має рада студентського самоврядування коледжу. Комітети студради всебічно охоплюють діяльністю всі сфери студентського життя, сприяють навчанню та організації дозвілля, захисту прав студентів та виконання ними своїх обов'язків, налагоджується співпраця студентської ради коледжу та студради гуртожитку, у плані роботи проведення місячника самоврядування на базі груп 4 курсу.

У раді студентського самоврядування працює салон управлінських ідей, метою діяльності якого стануть рішення щодо посилення ролі студентського самоврядування та координації даної роботи на рівні активу коледжу, відділення, групи. Експериментальна діяльність акту добровольців із числа студентів дає можливість виявляти приховані резерви активу, надаючи можливість організувати справу за власним вибором. Із метою навчань членів студентського активу проводяться презентації тренінгової програми „Лідер", існує система роботи із студентським активом, проводяться заняття Школи студентського лідера.

Із метою створення системи виховної роботи в коледжі та впровадження проектування у розробку програми виховної роботи створена творча група для проведення діагностики та педагогічної експертизи, мета діяльності якої - розробити ключові положення щодо створення експериментальної моделі виховання, провести апробацію з подальшим введенням у практику роботи колективу. На реалізацію даних завдань проведена науково-практична конференція в рамках декади педагогічної майстерності кураторів академічних груп, вироблені методичні рекомендації щодо впровадження експерименту та створення моделі виховної роботи в академічній групі з перспективою на 4 роки навчання.

Із метою забезпечення зв'язків із громадськістю та створення активного поля для висловлення власної позиції, у коледжі функціонує дискусійна трибуна, до участі в якій залучаються студенти, батьківський актив, адміністрація та викладачі коледжу. На реалізацію вищевказаних завдань, щоквартально проводяться ділові ігри за участю викладачів та студентського активу: „Дискусійний стіл", „Модель випускника коледжу", „Імідж вищого закладу освіти", „Кодекс професійної поведінки майбутнього педагога", цикл зустрічей „Партнерство та діалог", „Запрошуємо до розмови", підсумком такої діяльності є обговорення питань на інтегрованому конгресі голів управління педагогічного та студентського колективів.

1.3. Виховна робота здійснюється згідно з чинним законодавством, нормативними документами і актами Міністерства освіти і науки України, Статутом коледжу та відповідними керівниками і підрозділами, відділеннями, цикловими комісіями, наставниками академічних груп, органами студентського самоврядування, наглядовою радою коледжу, їм надається право вибору форм та методів виховної роботи відповідно до традицій підрозділів та завдань різнобічного розвитку студентської молоді.

1.4. Коледж самостійно визначає зміст виховної роботи, умови організації, фінансового стимулювання кращих студентів, вирішення побутових питань, дозвілля, відпочинку та оздоровлення.

1.5. Головними складовими системи виховної роботи є :

• спрямування всієї навчально-виховної, позааудиторної діяльності педагогів на підготовку висококваліфікованих спеціалістів для роботи в якісно нових умовах розвитку суспільства - переходу до ринку і одночасне вироблення і формування їх соціальної активності, чітких громадянських позицій, національних і загальнолюдських цінностей, сприяння моральному становленню особистості;

• глибоке переосмислення мети і завдань виховного впливу на студентів, змісту та форми організації виховної діяльності, використання провідних теоретико-методологічних принципів;

• виховання і формування національних загальнолюдських цінностей у процесі гуманізації й гуманітарної освіти;

• формування в молоді інтересу до історичного шляху українського народу і високої громадянської активності;

• національний і загальнолюдський зміст освіти та виховання студентської молоді;

• формування системи основних компонентів духовного світу особистості, використовуючи досвід духовності, звичаї і традиції українців;

• використання виховних можливостей студентського самоврядування;

• здійснення кураторами груп наукового керівництва процесом виховання, становлення особистості в колективі і через колектив;

• активне використання інновацій у виховній роботі;

• виховання свідомого ставлення до праці;

• формування правової культури;

• формування в студентів високої мовної культури;

• пропагування здорового способу життя, профілактика алкоголізму, наркоманії та СНІДу;

• сприяння розвитку талановитої молоді;

• соціально-психологічна допомога.

2. Методичні засади виховної роботи в коледжі

2.1 Координацію та методичне забезпечення виховної роботи здійснює відповідальний за організацію та проведення виховної роботи серед студентської молоді в коледжі заступник директора з виховної роботи, на відділенні - завідуючий відділенням.

2.2 Із метою сприяння гармонійного розвитку студентської молоді коледжу створюються умови відкритості і варіативності організації виховної роботи, її орієнтації на національні, загальноколежанські традиції.

2.3 Із метою створення сприятливих умов для розвитку інтересів та здібностей студентів, у коледжі проводяться семінари, організовуються спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності, дискусійні клуби, студентські наукові товариства. До роботи в них залучаються представники студентського клубу, викладачі циклової комісії фізичного виховання, запрошуються представники творчої інтелігенції, які здійснюють відповідну виховну роботу зі студентами.

Зміст, форми та методи виховної роботи визначаються потребами студентів, рівнем їх професійної підготовки, станом здоров'я, а також традиціями, що склалися в коледжі.

2.4. Виховна робота в коледжі є складовою частиною цілісного навчально-виховного процесу, яка включається до планів роботи відділень, конкретизується в діяльності наставників академічних груп (планах роботи, формах і методах вивчення студентів, виявлення їх інтересів і потреб, підтримки і наставництва протягом навчання в коледжі).

2.5. В основу правильного підходу до проблеми виховання та організації виховного процесу покладено комплексне планування виховної роботи через реалізацію системи конкретних завдань і накреслення шляхів вирішення проблеми виховання майбутнього педагога. Вимогою до організації виховної роботи є планування на навчальний рік. Єдиний план виховної роботи доповнюють:

• плани виховної роботи підрозділів: завідуючих денним відділенням, циклової комісії кураторів академічних груп, плани роботи гуртків і клубів за інтересами, спортивних секцій, плани роботи гуртожитків, плани роботи органів студентського самоврядування ;

• індивідуальний план роботи заступника директора з виховної роботи ;

• додаткові заходи щодо сприяння розвитку здібностей обдарованої молоді;

• заходи щодо соціального заходу та підтримки осіб з числа студентів- сиріт, які навчаються в коледжі.

2.6. Процес виховання підпорядкований педагогічним закономірностям. Увага в гуманітарно-педагогічному коледжі акцентується на цілісності виховного процесу (протягом 4 років навчання) і його ступеневому характері - самостійна діяльність викладача-педагога від педагогічного задуму до оцінки результату (виховний цикл).

І курс навчання - „Школа першокурсника"

На першому етапі виховного циклу іде підготовка до вирішення виховних завдань; планування роботи, організаційне забезпечення виконання завдань виховання (розділи плану: „Організаційна робота", „Адаптація студентів нового набору", „Індивідуальна робота", „Робота з батьками", діяльність Школи етикету). Основними формами роботи зі студентами І курсу є діагностичне вивчення психологічних умов адаптації студентів І курсу до умов навчання, до умов проживання в гуртожитку. Значна роль відводиться формуванню та закріпленню норм культури та етики поведінки, формуванню загальнолюдських, національних цінностей. Моральне виховання студентів І курсу має на меті розвивати у студентів моральні почуття, переконання і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві, відповідно до цих завдань кураторами академічних груп на першому році навчання студентів планується ряд тематичних годин, круглих столів, дискусій з проблеми, проводяться тематичні вечори. Моральне виховання пов'язане із родинними традиціями першокурсників, увага колективу звернена на наслідування кращих моральних зв'язків родин студентів, українського народу в цілому, загальнолюдських моральних цінностей. Важливим етапом роботи є організація і забезпечення психолого-педагогічного всеобучу батьків з метою підвищення ролі родинного виховання.

Особлива увага звертається на вивчення традицій закладу, знайомство з бібліотечним фондом з метою пробудження інтересу першокурсників до пошукової, дослідницької роботи в майбутньому.

На І році навчання особлива увага відводиться художньо-естетичному вихованню, виробленню умінь власноручно примножувати прекрасне у повсякденному житті. Із цією метою студенти-першокурсники беруть участь у роботі студії професійного камерного співу, розвивають свої літературні обдарування, відвідуючи студію „Паростки" , займаються у танцювальних колективах.

II курс навчання - „Відкрий і створи самого себе"

На другому етапі іде підготовка студентів до сприйняття виховного впливу, до взаємодії з педагогом для досягнення спільної мети, що визначається участю студентів у виховних заходах, клубах, гуртках, секціях, науковій діяльності, відбувається адаптаційний процес до умов здійснення майбутньої педагогічної діяльності. Другим етапом комплексної програми виховання є вивчення прихованих можливостей особистості студентів, виявлення сфери обдарувань, реалізація творчих можливостей студентів. Основна увага на другому році навчання звертається на створення студентами власних проектів, здійснення ними пошукової, наукової діяльності. З цією метою у коледжі функціонують студентські наукові товариства, студенти активно залучаються до участі у регіональних наукових конференціях, презентують результати дослідницької діяльності на форумах, засіданнях.

На другому році навчання студенти оволодівають початковими навичками самоврядування, створюючи відповідні моделі на рівні академічної групи, вчаться приймати рішення, розробляти стратегію змін, здійснювати ефективне планування.
Окремі студенти можуть бути залучені до органів студентського самоврядування коледжу.

III курс - „Професійна спрямованість: ключі до успіху"

На третьому етапі - реалізація педагогічного задуму - індивідуальна робота зі студентами на шляху оволодіння професійними навичками, залучення до виконання доручень, прийняття рішень і розвиток навичок самоврядування. Студенти третього року навчання - потужна рушійна сила органів студентського самоврядування коледжу. Пройшовши навчання в Школі студентського лідера, такі студенти стають тренерами для активів груп II курсу, здійснюють керівництво органами студентського самоврядування, беруть участь у обласних та регіональних семінарах-навчаннях.

На третьому році навчання студентів у коледжі увага педагогічного колективу звернена на формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів, знання і дотримання Законів України, протидія порушенню законів. З цією метою основними формами роботи зі студентами стають правовий стіл, дискусійні клуби, участь студентів у клубі „Дебати", включення проблематики правового та громадянського виховання в тематику науково-дослідних робіт студентів та викладачів.

IV курс - „Сьогодні студент - завтра спеціаліст"

Заключний четвертий рівень - це контроль, аналіз, оцінка та корекція процесу виховання - спрямування студентів-старшокурсників на самовиховання, професійного становлення та формування громадянської життєвої позиції. Всі ці етапи відображені в єдиному плані виховної роботи коледжу, який складається на навчальний рік і затверджується на засіданні педагогічної ради. Діяльність педагогічного колективу свідчить, що поступово складається система організації виховної робот, де основний напрям національно-громадянського виховання та вироблення у студентів навичок професійної компетенції, які включають компоненти правового , морально-етичного, художньо-естетичного, трудового, фізичного, екологічного, сімейно-родинного, статевого виховання, формування здорового способу життя і є домінуючим принципом реалізації, а також досконале, професійне, науково-методичне забезпечення виховання, творчий пошук нетрадиційних форм і методів виховної роботи, поєднання виховних зусиль педагогічного колективу, родини, громадськості, державних, наукових, культурних закладів.

3. Зміст виховання студентів коледжу

3.1. Стержнем виховної роботи серед студентської молоді коледжу є її фахове самоутвердження і система цінностей (загальнолюдських, національних, громадянських, родинних, особистого життя), яка й становить виховний потенціал гуманітарної освіти (коледж - навчальні програми, аудиторна робота - виховуюче навчання, поза аудиторна робота - створення умов для повноцінної діяльності та житгєтворчості студентів). Діяльність студентів як складова операційно-діяльнісного компонента розділяється на навчально-пізнавальну, науково-дослідну, громадсько-корисну, трудову, естетичну, екологічну, правову, спортивно-оздоровчу, і спрямовується на фахове самоутвердження та засвоєння системи цінностей, що виступає фактором формування цілісної особистості громадянина України і включає всі аспекти виховання. При цьому в діяльності студента домінує той вид, що відповідає конкретизованим цілям і завданням виховання, які визначаються на основі вивчення рівня вихованості, професійної спрямованості, національно-громадянської зрілості, потреб та інтересів кожної особистості.

Система визначених цінностей, які становлять змістову суть національного виховання, обґрунтовуються науково-філофськими, теоретико- методологічними і морально-духовними засадами українознавства.

3.2. Важливою складовою змісту виховання є формування педагогічної культури, яка є вираженням загальної культури майбутніх вчителів та їх професійної майстерності. До її структури входять такі компоненти: політична зрілість (в аспекті ідеології державотворення), що немає нічого спільного з ідеологізацією та політизацією педагогічного процесу); наукова ерудиція, культура мовлення, культура спілкування, професійна етика, педагогічна майстерність, прагнення до самовдосконалення, духовне багатство.

4. Управління процесом виховання студентів коледжу

4.1. Загальне керівництво виховною роботою в коледжі здійснює директор, а її організація покладається на заступника директора з виховної роботи та завідуючих відділеннями.

4.2. Методична рада коледжу щорічно заслуховує та вивчає питання щодо стану та перспективи виховної роботи в коледжі та визначає її напрями на наступний період.

4.3. Відповідальний за організацію та проведення виховної роботи серед студентської молоді в коледжі має такі обов'язки:

• готує до розгляду на засіданні методичної ради коледжу питання про стан, пріоритетні напрями та перспективи виховної роботи в коледжі;

• розробляє проекти нормативних документів із питань виховної роботи в коледжі;

• планує і організовує виховну роботу серед студентів на рівні коледжу; координує виховну роботу відділень;

• організовує науково-методичні семінари та конференції з питань виховної роботи в коледжі;

• здійснює підбір і розстановку наставників академічних груп коледжу, проводить з ними методичну роботу з проблем виховання студентів забезпечує реалізацію системи національного виховання студентів;

• організовує і проводить виховну роботу в гуртожитках, де проживають студенти коледжу;

• підзвітний директорові коледжу.

4.4. Завідуючий відділенням забезпечує реалізацію системи національного виховання студентів на відділеннях, організовує і проводить позааудиторну виховну роботу зі студентами, організовує культурно-масові заходи на рівні відділення, коледжу, координує виховну діяльність наставників академічних груп, органів студентського самоврядування, сприяє роботі органів студентського самоврядування, бере участь у їх роботі, здійснює поточний контроль і несе персональну відповідальність за стан виховної роботи зі студентами на рівні відділень, укладає план виховної роботи коледжу на навчальний рік і подає для погодження відповідальному за організацію виховної роботи коледжу, звітує про виховну роботу зі студентами на методичній раді, педагогічній раді, перед відповідальним за організацію виховної роботи в коледжі і виконує його доручення з питань виховної роботи, подає заступнику з виховної роботи звіт про проведену виховну роботу на відділеннях (щорічно).

4.5. Безпосереднє керівництво виховною роботою в студентських групах здійснюють куратори. Куратор призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу академічної групи, для проведення групової та індивідуальної виховної роботи, встановлення зв'язків з батьками студентів, з'ясування проблем студентів, надання їм допомоги, здійснення педагогічного контролю за навчальним процесом, дотриманням студентами норм поведінки, статуту і внутрішнього розпорядку коледжу. Наставником академічної групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє необхідною педагогічною майстерністю та організаторськими здібностями, може забезпечити позитивну виховну взаємодію зі студентами. Куратор підзвітний у своїй роботі завідуючим відділеннями, заступнику директора з виховної роботи та виконує їх доручення з виховної роботи.

5. Планування виховної роботи

5.1 Щорічні плани найважливіших та масових заходів з виховної роботи коледжу затверджуються директором коледжу, також затвердженню директором підлягає особистий план заступника директора з виховної роботи, який складається з урахуванням пропозицій циклової комісії кураторів академічних груп, органів самоврядування студентів.

5.2. До планів виховної роботи відділень включаються такі форми роботи: диспути, доповіді, дискусії на культурно-етичні, естетичні теми, круглі столи з питань обговорення студентсько-молодіжних проблем, бесіди-зустрічі з видатними людьми, митцями, поетами, музикознавцями, педагогами, ветеранами педагогічної праці та Великої Вітчизняної війни, правознавцями, лікарями, святкування знаменних та пам'ятних дат загальнонаціонального значення, вечори-змагання, турніри команд інтелектуального клубу „Ерудит", відвідування виставок, музеїв, концертів у Будинку органної та камерної музики, екскурсії краєзнавчого змісту, бали-маскаради, дискотеки, концерти художньої самодіяльності, дні відкритих дверей, дні відділень, дні рідної мови, щорічні огляди-конкурси „Я заявляю про себе "(дебют першокурсника), презентації творчих здобутків студентів у галузі навчання, наукової, пошукової роботи, спортивних змагань, нагородження кращих студентів коледжу грамотами, дипломами, преміями, дні посвячення у студенти, зустріч із випускниками коледжу, вечори української пісні, українського танцю, родинні свята, відвідування студентами тематичних екскурсій в музеї історії освіти Київщини, заняття в клубах за інтересами, гуртках, спортивних секціях, літературно- читацькі конференції, виставки нових книжкових надходжень для студентської молоді, спортивні ігри та змагання, Дні здоров'я, вечори гумору та сміху, виставки студентської творчості, методичних розробок кураторів академічних груп.

5.3. Всі питання, пов'язані з інформацією про заходи, форми та методи виховної роботи вирішує студентська рада. До їх функцій входить сприяння навчальній діяльності студентів, організація чергувань в навчальних корпусах коледжу, дотримання порядку під час масових заходів, робота зі студентами, що порушують статут коледжу та правила внутрішнього розпорядку. Самоврядування слугує вираженням інтересів студентів, підготовкою їх до громадської діяльності. На практиці - це досвід прийняття рішень, робота над спільним розв'язанням проблем, така система допомагає визначитись і самореалізуватись молодій людині. Найважливіша функція студентського самоврядування в коледжі поряд із організаторською і комунікативною - виховна.

6. Завдання для педагогічного колективу з метою удосконалення процесу виховання в коледжі

6.1. Розвиток професійної компетенції студентської молоді коледжу як основи успіху та самовдосконалення (оцінювати і вдосконалювати свої професійні можливості);

6.2. Подальше поліпшення всебічного вивчення особистості студентів через удосконалення форм і методів індивідуальної роботи;

6.3. Зміцнення фізичного і духовного здоров'я студентів;

6.4. Розвиток студентського самоврядування у формуванні активної життєвої позиції, розвитку творчих можливостей особистості;

6.5. Залучення більшої кількості студентів до відвідування гуртків, секцій,клубів.;

6.6. Презентація кращих традицій виховної роботи в інших навчальних закладах міста і області;

6.7. Здійснення співпраці з сім'ями студентів, проведення педагогічного всеобучу батьків, громадськості;

6.8. Здійснення керівництва та постійного контролю за організацією і проведенням виховної роботи в коледжі;

6.9. З метою впровадження сучасної теорії освітнього менеджменту розробка планування стратегічних змін, запровадження інноваційної моделі виховної системи коледжу на основі проектної технології із залученням складових системи стратегічного планування: аналізу, результатом якого стане системна модель виховання студентів коледжу, прогнозу і як результат - передбачення розвитку подій у майбутньому, цілі, Концепція, що відображатиме плани та завдання, здійснювати управлінський супровід моніторингу якості виховання студентської молоді та роботи педагогічного колективу.