Open menu

Права педагогічних працівників

КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»:

- захист професійної честі і гідності;

вільний вибір методів та засобів  навчання в межах затверджених навчальних планів;

індивідуальна педагогічна діяльність;

участь у громадському самоврядуванні;

участь у об’єднаннях громадян;

забезпечення житлом у встановленому законом порядку;

одержання службового житла у встановленому законом порядку;

інші права, передбачені діючим законодавством України.

 

Обов’язки педагогічних працівників

КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»:

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;

забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання;

викладати навчальні дисципліни у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;

додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб,що навчаються у вищих навчальних закладах, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

виконувати та додержуватися законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку коледжу та діючих нормативно-правових актів;

брати участь в роботі педагогічної ради, предметної(циклової) комісії, фахових семінарах;

забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;

особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними та релігійними групами;

захищати молодь від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, запобігати вживанню алкоголю, наркотиків та іншим шкідливим звичкам;

забезпечувати підготовку методичних розробок, рекомендацій, вказівок, посібників, необхідних для одержання студентами знань.