Open menu

Cтуденти
КВНЗ КОР  «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»
мають право:

- обирати форму навчання;

на безпечні та нешкідливі умови навчання, праці і побуту;

трудову діяльність у позанавчальний час;

користування навчальною виробничою, культурною, спортивною, оздоровчою базою коледжу у встановленому законом порядку;

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

доступ до інформації з усіх галузей знань;

участь у дослідно-конструкторській роботі, конференціях, олімпіадах, конкурсах;

одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, у тому числі за кордон;

продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня;

особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту ;

участь у громадських об’єднаннях;

забезпечення стипендіями, гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

участь у діяльності органів самоврядування коледжу;

вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

формування і затвердження у порядку, встановленому чинним законодавством, індивідуального навчального плану (для окремих студентів).

 

Cтуденти
КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»
зобов’язані:

виконувати та додержуватися законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку коледжу та діючих нормативно-правових актів;

виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

відвідувати заняття за обраним індивідуальним планом;

вчасно інформувати керівництво закладу у випадку неможливості через поважні причини відвідувати заняття, складати(перескладати) заліки та екзамени, виконувати контрольні роботи.