СХВАЛЕНО

Протокол засідання

Студентської ради коледжу Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»

29 серпня 2019 року № 8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»        

30 серпня 2019 року № 110

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ГУРТОЖИТКУ КЗВО КОР «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

 

 1. Загальні положення
 • Студентська рада (далі студрада) є громадським органом самоврядування студентів і створюється у гуртожитку, де проживають студенти коледжу. Основне завдання студради - залучати мешканців гуртожитку до проведення заходів, спрямованих на покращення житлових та санітарно-побутових умов, перепускного та санітарного режимів, проведення виховної, культурно-масової, спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя, надання допомоги адміністрації щодо поселення та проживання студентів
  у гуртожитку.
 • Студрада гуртожитку - ланка студентського самоврядування, діяльність якої є невід'ємною складовою Студентської ради коледжу. Діяльність студради гуртожитку координується заступником директора з виховної роботи, головою Студентської ради коледжу, завідуючем гуртожитка та вихователями.
 • Студрада гуртожитку тісно співпрацює з адміністрацією коледжу.
 • Студрада гуртожитку обирається на загальних зборах студентів- мешканців гуртожитку терміном на один рік.
 • Кількісний склад студради гуртожитку регулюють збори з урахуванням чисельності мешканців, обсягу роботи та інших чинників.
 • Студрада у своїй практичній діяльності керується Положенням про студентський гуртожиток КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», Правилами внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку
  КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», Статутом
  КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» та цим Положенням.
 • Студрада звітує про свою роботу на загальних зборах мешканців гуртожитку.
 • Повноваження членів студради гуртожитку визначаються даним Положенням.
 • Мета діяльності студентської ради - організація, планування роботи, вироблення рекомендацій та пропозицій щодо вирішення побутових, фінансових питань проживання студентів у гуртожитку.
 • Рішення студради має обов'язковий характер для мешканців гуртожитку КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж». Рішення студентської ради гуртожитку носить рекомендаційний характер для адміністрації коледжу.
 1. Зміст, організація та основні напрями роботи

2.1. Студрада гуртожитку організовує роботу студентів у гуртожитку, пов'язану з перепускним режимом, виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою, санітарною та житлово-побутовою сферами, якими займаються відповідні комісії.

2.2. Студентська рада:

 • спільно з адміністрацією коледжу здійснює контроль за поселенням та виселенням студентів з гуртожитку згідно з відповідними документами;
 • проводить спільно з адміністрацією роз'яснювальну роботу щодо виявлення та попередження боржників з оплати за гуртожиток;
 • призначає старост поверхів;
 • проводить рейди та перевірки дотримання мешканцями санітарних правил проживання, використання приміщень за призначенням, правил техніки безпеки та пожежної безпеки при користуванні електричними, газовими та іншими приладами, за дотриманням мешканцями водо- та енергозберігаючого режиму;
 • сприяє вихованню у мешканців бережливого ставлення до майна гуртожитку, організовує роботи з озеленення та благоустрою території, яка закріплена за гуртожитком, ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку, розвитку інших форм самообслуговування;
 • стежить за дотриманням мешканцями Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, проводить роз'яснювальну роботу щодо попереджень правопорушень;
 • організовує та проводить контроль за перепускним режимом у гуртожитку;
 • організовує і бере участь у ремонті гуртожитку та підготовці до нового навчального року;
 • організовує змістовний відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя, попереджує вживання алкогольних і наркотичних засобів та тютюнопаління.
 1. Структура студради гуртожитку
  • Студентську раду гуртожитку очолює голова студентської ради гуртожитку.
  • Голова студентської ради гуртожитку здійснює керівництво поточною роботою робочих органів студентського самоврядування гуртожитку.
  • Голова студентської ради гуртожитку обирається відповідно до Положення
   про порядок проведення виборів голови Студентської ради гуртожитку.
  • Голова студентської ради гуртожитку виконує свої обов'язки до припинення своїх повноважень, визначених Положенням про порядок проведення виборів голови студентської ради гуртожитку.
  • Повноваження голови студентської ради гуртожитку припиняються достроково
   у випадках:
 • особистої заяви;
 • відрахування з числа студентів КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»;
 • неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я;
 • у зв'язку з невиконанням рішень студентської ради, доручення або розпорядження заступника директора з виховної роботи;
 • за рішенням 2/3 голосуючих членів студради;
 • у зв'язку з порушенням чинного законодавства, Статуту коледжу або цього Положення.
  • До складу студради гуртожитку, крім голови студради, входять:
 • секретар;
 • голови секторів;
 • старости поверхів.
  • Студрада обирає зі свого складу відкритим (закритим) голосуванням секретаря, голів секторів і розподіляє обов'язки між іншими членами студради.
  • Припинення повноважень голови студради не є підставою для переобрання повного складу студради гуртожитку.
  • Рішення студради приймаються на засіданні простою більшістю голосів.
  • Кожне засідання студради фіксується протоколом.
 1. Повноваження студради гуртожитку

Студрада має право:

 • Виносити на збори мешканців гуртожитку питання, пов'язані з проживанням, перепускним режимом, виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою та житлово-побутовою роботою, якою займаються відповідні комісії студради.
 • Порушувати перед адміністрацією, профспілковим комітетом коледжу питання щодо поліпшення житлово-побутових, санітарно-гігієнічних умов проживання у гуртожитку.
 • Проводити контроль за використанням житлового фонду та розподілом інвентарю гуртожитку.
 • Створювати благодійні фонди. За умови створення фонду студрада гуртожитку обирає скарбника, в обов'язки якого входить чіткий облік внесків, документальне оформлення витрат і регулярний звіт перед мешканцями гуртожитку щодо їх використання, стан фонду та матеріальних цінностей, придбаних за рішенням студради.
 • Подавати на розгляд адмінкомісії кандидатури порушників Правил внутрішнього розпорядку.
 • Звертатися до адміністрації коледжу та його підрозділів щодо отримання необхідної статистичної інформації.
 • Одержувати від органів студентського самоврядування коледжу інформацію, необхідну для роботи студради.
 • У разі необхідності запрошувати до проведення заходів студентський актив, працівників адміністрації коледжу та кваліфікованих спеціалістів.
 • Порушувати клопотання перед адміністрацією коледжу щодо відзначення кращих мешканців гуртожитку.

 

 1. Обов'язки студради гуртожитку

 

Студрада зобов'язана:

 • Вчасно сформувати сектори та забезпечувати їх ефективну роботу.
 • Оперативно вирішувати поточні питання, пов'язані з роботою гуртожитку.
 • Забезпечувати взаємозв'язок голів секторів студради гуртожитку з головами комісій студради коледжу, профспілковим комітетом щодо вирішення питань планування та організації роботи в гуртожитку.
 1. Порядок роботи студради гуртожитку
 • Засідання студради проводяться за необхідністю в позанавчальний час, але не менше одного разу на місяць.
 • Засідання студради вважається легітивним, якщо в роботі бере участь більше половини її членів.
 • Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні студради.

 

 1. Права й обоє 'язки членів студради гуртожитку
 • Голова студради відповідає за:
 • планування роботи студради, проведення засідань і ведення документації студради;
 • організацію роботи секторів;
 • оформлення наочної агітації в гуртожитку;
 • участь у роботі адмінкомісії, складання карти поселення, проведення поселення студентів в гуртожиток;
 • виконання Правил внутрішнього розпорядку студентами, які мешкають в гуртожитку;
 • організацію, спільно з адміністрацією коледжу, перепускного режиму в гуртожитку;
 • опіку пільговими категоріями студентів, які мешкають у гуртожитку;
 • розподіл майна серед мешканців гуртожитку;
 • профілактику правопорушень у студентському середовищі;
 • бережливе ставлення мешканців до майна гуртожитку;
 • залучення до робіт із благоустрою та озеленення території, закріпленої за гуртожитком, ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку;
 • проведення та планування санітарних днів у гуртожитку;
 • проведення культурно-масових та спортивних заходів у гуртожитку, вечорів відпочинку.
 • Розпорядження голови студради гуртожитку є обов'язковими для виконання всіма мешканцями гуртожитку.
 • Голова студради гуртожитку інформує заступника директора з виховної роботи про роботу студради та порушення Правил проживання в гуртожитку.
 • Заступник голови студради (секретар):
 • веде протоколи засідань студради;
 • контролює виконання планів роботи секторів студради;
 • організовує санітарні дні у гуртожитку;
 • готує на засідання студентської ради питання, що стосуються роботи секторів;
 • організовує спільно з адміністрацією гуртожитку поселення та виселення мешканців гуртожитку;
 • розробляє пропозиції щодо покращення побутових умов проживання;
 • бере участь у підготовці гуртожитку до нового навчального року.
 • Кількість старост на поверсі визначається рішенням студради з урахуванням чисельності мешканців окремого факультету на поверсі, обсягу роботи та інших чинників.
 • За необхідності студрадою можуть створюватись сектори за визначеними напрямами роботи. Рекомендаційними є: житлово-побутовий сектор та культурно-масовий сектор.
 • Голова житлово-побутового сектору:
 • здійснює контроль за виконанням мешканцями гуртожитку Правил внутрішнього розпорядку;
 • організовує і контролює перепустковий режим в гуртожитку;
 • разом із головою студради організовує та керує роботою старост поверхів і кімнат;
 • допомагає адміністрації в організації господарських робіт;
 • здійснює контроль за дотриманням санітарного стану в кімнатах та місцях загального користування;
 • організовує спільно з головою студради гуртожитку проведення косметичного ремонту кімнат;
 • організовує спільно із заступником голови студради санітарні дні у гуртожитку та на прилеглій території;
 • стежить за забезпеченням мешканців гуртожитку твердим та м'яким інвентарем та їх своєчасним ремонтом.
 • Голова культурно-масового сектору:
 • організовує змістовне дозвілля мешканців гуртожитку: проводить вечори відпочинку, зустрічі, тематичні вечори, лекції, бесіди, спортивні змагання, походи тощо;
 • забезпечує умови для навчальних занять і відпочинку в кімнатах для занять;
 • відповідає за естетичне оформлення кімнат та місць загального користування.
 1. Посадові обовязки старости поверху

8.1. Обов'язки старости поверху:

 • відповідає за виконання Правил внутрішнього розпорядку мешканцями на поверсі;
 • слідкує за суворим дотриманням правил пожежної безпеки (у випадку виникнення пожежі повинен негайно доповісти черговому гуртожитку, вжити заходи щодо гасіння пожежі, евакуації людей і майна); контролює чистоту і порядок на поверсі та виконання графіка чергування студентів на поверсі;
 • стежить за дотриманням тиші після 22:00 год.;
 • своєчасно доводить до відома студентів, що мешкають на поверсі вказівки посадових осіб;
 • стежить за своєчасним залишенням гуртожитку відвідувачами;
 • проводить перевірку санітарного стану кімнат, кімнат загального користування поверху;
 • зустрічає і супроводжує посадових осіб коледжу, осіб, які прибули з метою перевірки гуртожитку;
 • без дозволу голови студради та завідувача гуртожитку не допускає винесення речей і майна з поверху;
 • складає графіки чергувань на поверхах і контролює їх виконання;
 • відповідає за санітарний стан місць загального користування.

8.2. Розпорядження старости поверху гуртожитку обов'язкові для виконання студентами, які проживають у гуртожитку на даному поверсі та відвідувачами гуртожитку.

 1. Посадові обовязки старости кімнати
 • Зборами мешканців кожної з кімнат обирається староста кімнати.
 • Старостою кімнати може бути один із мешканців, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, має позитивний вплив на колектив кімнати та володіє організаторськими здібностями.
 • Звільнення старости може здійснюватися за власним бажанням, за ініціативи студради або мешканців даної кімнати, якщо староста не справляється з обов'язками чи втратив моральне право бути офіційним лідером.
 • Староста кімнати зобов'язаний:
 • своєчасно інформувати мешканців кімнати про розпорядження завідувача гуртожитку;
 • проводити збори мешканців кімнати, на яких обговорюються стан кімнати, дисципліна, інші актуальні питання з життя колективу;
 • виносити на засідання студради питання, пов'язані з покращенням житлово-побутових умов та вносити пропозиції щодо організації дозвілля мешканцям гуртожитку;
 • пропагувати суворе дотримання правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку;
 • контролювати дотримання чистоти та порядку у житлових кімнатах, місцях загального користування;
 • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання та меблів.
 • терміново сповіщати студраду, завідувача гуртожитку, вихователів про всі надзвичайні події у гуртожитку.
 • дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки, не дозволяти встановлення додаткових електронагрівальних приладів.

Організовувати:

 • чергування мешканців кімнат гуртожитку (складати графік і забезпечувати його виконання);
 • проведення санітарного дня;
 • наведення й підтримку порядку на закріпленій території.

Слідкувати за:

 • виконанням мешканцями кімнат Правил внутрішнього розпорядку;
 • виконанням наказу директора про закріплення кімнат за мешканцями гуртожитку;
 • виконанням наказу директора про заборону тютюнопаління у гуртожитку.
 • Староста кімнати має право:
 • рекомендувати кращих мешканців до матеріального та морального заохочення за активну участь у культмасовій роботі та громадському житті;
 • вносити пропозиції щодо накладення на мешканців кімнати адміністративних стягнень за порушення Правил внутрішнього розпорядку;
 • передавати мешканцям розпорядження адміністрації, які є обов'язковими для виконання;
 • представляти інтереси мешканців кімнати відповідно до діючих положень при щорічному поселенні у гуртожиток;
 • давати розпорядження мешканцям кімнат щодо організації порядку, громадської роботи та виконання доручень, які поставлені перед мешканцями адміністрацією коледжу.
 • Староста кімнати відповідає:
 • за виконання обов'язків та використання прав, передбачених цим Положенням;
 • за дотримання конфіденційності в індивідуальній роботі з мешканцями кімнати.
 1. Заохочення членів студентської ради
 • При сумлінному виконанні своїх обов'язків кожен із членів студентської ради може бути відзначений премією, грамотою, подякою.
 • При сумлінному виконанні своїх обов'язків, відсутності порушень Правил внутрішнього розпорядку і належному санітарно-гігієнічному стані
  у кімнатах і блоках староста може бути відзначений премією, грамотою або подякою